Olemme yrittäjyyskoulutuksen innovaattori, kehittäjä sekä uudistaja. Uudistamme korkeakoulutusta, innovoimme uusia toiminnallisia koulutuskonsepteja ja kehitämme alueen yritysten liiketoimintaa.

TAMK on yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan aktiivinen ja monialainen kehittäjä, joka on korkeakoulujen eturivissä kehittänyt uusia, merkittäviä yrittäjyyskoulutuskonsepteja. Olemme mukana myös monissa yrittäjyyden ja liiketoiminnan kärkihankkeissa.

Tarkoituksenamme on lisätä tietämystä yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta Pirkanmaalla, auttaa asiakasyrityksiämme uudistamaan liiketoimintaansa sekä synnyttää osaavia yrittäjiä 2020-luvun globaaliin ja digitalisoituvaan liiketoimintaympäristöön.

Erityisesti painotamme asiakaskeskeistä toimintaa, jatkuvaa arvonluontia, elämyksellisyyttä, verkostomaisia toimintatapoja sekä hankkeita, jotka mahdollistavat pienten yritysten kehittämisen. Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujemme ja verkostojemme kanssa.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Yrittäjyys ja innovaatiot

Olemme jo yli 15 vuoden ajan käyttäneet tiimivalmennusta työvälineenä yrittäjyyden oppimiseen, ja olemme jakaneet osaamistamme lukuisissa hankkeissa. Meillä on asiantuntijuutta myös yksilövalmennuksesta. Yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen avulla voidaan uudistaa koulutusta, tukea yritysten muutosprosesseja tai edistää yrittäjyyttä. TAMKissa synnytettyjä koulutusinnovaatioita ovat muun muassa Proakatemia, Y-kampus sekä Kykylaakso. Y-kampuksen palvelukonsepti otetaan käyttöön kaikkissa tamperelaisissa korkeakouluissa vuoden 2016 aikana.

Elämyksellisyys ja pelillisyys

Elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus, joka tuottaa kokijalleen kokemuksen muutoksesta. Kuinka asiakkaalle tuotetaan tällainen elämys vailla vertaa? Kuinka uudistua tarinoiden, muotoilun, palvelumuotoilun, pelillisyyden ja pelien keinoin? TAMKissa on osaamista sekä median ja taiteen että peliosaamisen kentällä.

Aineeton arvonluonti

Aineeton pääoma muodostuu esimerkiksi yrityksen tiedosta ja osaamisesta, yrityksen suhteista asiakkaisiin ja kumppaneihin sekä yrityskulttuurista. Tieto ja osaaminen ovat modernien yritysten suorituskyvyn perusta. Aineeton pääoma, kyky johtaa tietämystä sekä jatkuva uudistumiskyky ovat yrityksille ensiarvoisen tärkeitä. Näiden asioiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen ovat ratkaisevassa asemassa, kun pyritään edistämään yritysten kilpailukykyä. TAMKissa tehdään käytännönläheistä arvonluontitutkimusta yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Kehitämme myös esimerkiksi yritysten esimiestyötä sekä oppimiskäytäntöjä.

Pk-yritysten liiketoiminnan uudistaminen

Hallittu kasvu on haaste. Teemme yhteistyötä kehittäjä- ja hanketoimijoiden sekä yrittäjien ja yritysten kanssa kehittääksemme työkaluja, jotka keskittyvät talouden seuraamiseen ja hallintaan. Projektijohtaminen on ollut jo pitkään palkittua ydinosaamistamme. Teemme myös työtä esimerkiksi yritysten liiketoimintamallien uudistamisen ja palvelumuotoilun sekä myynnin ja markkinoinnin parissa.

Kärkihankkeita

VALIT

VALIT (Value Indicator Tool) -hankkeessa kehitetään malleja arvonluonnin mittaamiseen ja johtamiseen sekä työkaluja liiketoimintasuhdekontekstiin. Kehitystyössä otetaan huomioon myös tunnekokemuksen johtamisen ja henkilöstön osallistamisen menetelmät. Lue lisää projektihausta.

MEDAIA

MEDAIA-hankkeessa kehitetään ja verkostoidaan media-alan avoimia innovaatioalustoja uudenlaisen liiketoiminnan ja arvoa tuottavan toiminnan synnyttämiseksi. Hankkeessa toteutetaan avoimeen innovointiin perustuen 13 pilottia, joissa demonstroidaan uudenlaisia tuote- ja palvelukonsepteja. Piloteista saatujen kokemusten perusteella rakennetaan systemaattisia malleja innovaatiotoiminnalle. Lue lisää projektihausta.

TaideART

Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän ja useiden eri taidealojen kanssa. Lue lisää projektihausta.

KINO  

KINO on kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä ja vauhdittaa korkeakouluissa syntyvien kansainvälisten innovaatioiden kaupallistamista kehittämällä entistäkin vaikuttavampia ja tehokkaampia yrittäjyys- ja innovaatioprosesseja korkeakouluihin.

Y-kampus

Y-kampus on vuonna 2012 TAMKin pääkampukselle perustettu yrittäjyyden "päämaja", jonka toimintamallia kehitettiin ESR-rahoituksella. Y-kampuksen tavoitteena on innostaa ja rohkaista eri koulutusohjelmien opiskelijoita yrittäjyyteen, ja kampuksesta onkin kehittynyt innostava yhteisö ja monien mielestä TAMKin siistein mesta. Tällä hetkellä Y-kampuksella järjestetään inspiroivia tapahtumia ja yrittäjyyskursseja, neuvotaan yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita sekä valmennetaan opettajia valmentajiksi. Y-kampuksen palvelukonsepti otetaan käyttöön Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa vuoden 2016 aikana. 

Projektihaku

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Ota yhteyttä

Tiina Koskiranta
Lehtori
Y-Kampus
+358 50 351 8129
tiina.koskiranta@tamk.fi