Tutkimuslupa

Teetkö tutkimus- ja kehittämistyötä, joka koskee TAMKin toimintaa? Hae tutkimuslupaa ohjeiden mukaisesti.

TAMK suhtautuu myönteisesti sen toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. On hyvän tutkimustavan mukaista pyytää korkeakoululta lupa, jos sen toimintoja, opiskelijoita tai henkilökuntaa halutaan käyttää tutkimuskohteena. 

Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupalomakkeella. Sen liitteenä tulee olla opinnäytteen ohjaajan tai tutkimushankkeen vastaavan tutkijan hyväksymä tutkimussuunnitelma.

Lupahakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa tulee tarkasti kuvata:

  • miten tutkimusaineisto TAMKissa kootaan ja miten tietoja käsitellään (ks. myös tietosuojailmoitus)
  • miten TAMKin odotetaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvan.
     

Milloin TAMKista pyydetään tutkimuslupaa?

Sellaisessa tutkimus- tai kehitystyössä: 

1. jossa kohteena ovat TAMK, siellä järjestettävä opetus ja/tai palvelut tai sen opiskelijat tai henkilökunta. Luvan koko TAMKia koskevien toimintojen tutkimiseen myöntää kehittämisestä vastaava vararehtori. Yhtä kokonaista alaa, koulutusyksikköä, koulutusta tai toimintoa koskevat päätökset tekee kyseisen yksikön johtaja tai muu toiminnosta vastaava henkilö.

2. johon käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa (esimerkiksi TAMKissa erityisesti tutkimusta varten kootut tutkimusmateriaalit), intranetin tiedotepalvelua tai muita resursseja. Kyseessä on siis sellainen projekti, josta on TAMKille suoria tai välillisiä kuluja. Tällöin luvan myöntää kehittämisestä vastaava vararehtori tai johtaja (jos kulut koskevat vain tiettyä koulutusyksikköä).

3. joka edellyttää TAMKilta henkilötietojen luovuttamista. Tällöin luvan myöntää kehittämisestä vastaava vararehtori.

Tutkimusluvan pyytäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Jos tutkimus- tai kehitystyösi koskee koko TAMKia, luvan myöntää vararehtori. Yksittäistä alaa, koulutusyksikköä, tutkintoa tai toimintoa koskevat päätökset tekee kyseisen yksikön johtaja.

Kun käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa, esimerkiksi tutkimusmateriaalien keräämiseen, tai hyödynnetään ammattikorkeakoulun resursseja, luvan myöntää vararehtori. Jos työpanoksen tarve koskee vain yhtä koulutusyksikköä, luvan myöntää kyseisen yksikön johtaja.

Sähköpostilistojen osoitteita ei luovuteta ulkopuolisille. Kutsu tutkimukseen osallistumisesta ja linkki tutkimuslomakkeeseen voidaan harkinnanvaraisesti ja vararehtorin luvalla välittää opiskelijoille tai henkilökunnalle TAMKin tiedotepalvelujen välityksellä. Palvelujen kuormituksen takia kannustamme kuitenkin käyttämään muita tutkittavien kontaktointitapoja. Opiskelijakunnat vastaavat omista viestintävälineistään.

Jos tutkimus- tai kehitystyö edellyttää TAMKilta henkilötietojen luovuttamista, luvan myöntää vararehtori.

TAMK antaa luvan vain tutkimuksen toteuttamiselle. Päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimusasetelma voi joskus olla sellainen, että tarvitset lausunnon Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. (ks. TENKin ohjeet)

Kenelle tutkimuslupahakemus lähetetään?

Jos tutkimus vaatii vararehtorin luvan, lupahakemus, tietosuojailmoitus ja tutkimussuunnitelma lähetetään osoitteeseen: TAMK / Kehittämispalvelut, kehittamispalvelut.tamk@tuni.fi

Mikäli tutkimus koskee yksittäistä ammattikorkeakoulun yksikköä, koulutusalaa tai tutkintoa, lupahakemus liitteineen lähetetään kyseisen yksikön johtajalle:

  •     Ammatillinen opettajankoulutus, johtaja Hanna Ilola
  •     Liiketoiminta ja palvelut, johtaja Ari-Pekka Anttila
  •     Rakentaminen ja ympäristöteknologia, johtaja Timo Parkkinen
  •     Taide, musiikki ja media, johtaja Kai Salonen
  •     Teollisuusteknologia, johtaja Hannu Kivilinna
  •     Terveys- ja sosiaalipalvelut, johtaja Lea Yli-Koivisto

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Postiosoite:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tutkimusluvan myöntäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja opinnäytetöihin liittyville tutkimuksille, joissa kehitetään ammattikorkeakoulua tai TAMKissa opiskeltavia aloja.

Mikäli tutkimukseen käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa tai resursseja, edellytetään, että tutkija toimittaa valmiin tutkimusraportin, -julkaisun tai muun lupahakemuksessa määritellyn tuotoksen TAMKiin.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Tällöin luvansaajan on palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot.

Lisätiedot: kehittamispalvelut.tamk@tuni.fi

Liitteet ja hyödylliset linkit: