Osaamisemme

Terveys- ja sosiaalipalvelut-yksikössä työskentelee yli 130 asiantuntijaa, joten meillä on laaja-alaista osaamista sosiaali- ja terveysalalta. Olemme mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä työelämän kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Lisäksi tuotamme erilaajuisia lisä- ja täydennyskoulutuksia työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
 
Terveys- ja sosiaalipalvelut -yksikössä on osaamista ja asiantuntijuutta seuraavilla alueilla:

 • Bioanalyytikkokoulutus: Kliinisen laboratoriotoiminnan kokonaishallinta (preanalytiikka, analytiikka ja postanalytiikka)
   
 • Ensihoitajakoulutus: ensihoito, eri-ikäisten äkillisesti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden tutkiminen ja hoito sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa - tarvittaessa tehostetun hoidon menetelmin, akuuttihoitotyö, ensiapu, simulaatio-opetus ja aktivoivat opiskelumenetelmät, kansainvälisen yhteistyön rakentaminen
   
 • Fysioterapeuttikoulutus: fysioterapeuttinen tutkiminen ja ohjaus, terapeuttinen harjoittelu, lääkinnällinen kuntoutus, ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn edistäminen, työergonomia, työhyvinvoinnin kehittäminen ja nukkumisergonomia, ongelmaperustainen pedagogiikka
   
 • Kätilökoulutus: seksuaali- ja lisääntymisterveys, raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika, vauvaperheen hyvinvoinnin tuki, imetysohjaus, kätilötyön kehittäminen ja tutkimus, projektiosaaminen, pedagoginen kehittäminen ja tutkimus, työhyvinvoinnin kehittäminen ja tutkimus
   
 • Röntgenhoitajakoulutus: kuvantamistutkimukset (röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset) ja niihin liittyvät toimenpiteet, sädehoito, potilaan hoito ja ohjaus sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
   
 • Sairaanhoitajakoulutus: kliinisen hoitotyön eri alueet, näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä, hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, hoitotyön dokumentointi, simulaatiopedagogiikka
   
 • Sosionomikoulutus: asiakastyömenetelmä- ja palvelujärjestelmäosaaminen varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vammaistyön, monikulttuurisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön, nuoriso- ja aikuissosiaalityön sekä gerontologisen sosiaalialan työn alueilla, työhyvinvoinnin sekä sote-hallinnon johtaminen ja työelämän kehittäminen, luovat ja toiminnalliset työmenetelmät
   
 • Terveydenhoitajakoulutus: eri-ikäisten asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen, neuvolatyö, kouluterveydenhoito, työterveys, elintapaohjaus/-valmennus , tartuntatautien ennaltaehkäisy ja rokottaminen, opiskelu- ja työhyvinvointi sekä tutkimus ja kehittäminen
   
 • Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK) -koulutus: sekä tekniikan että sosiaali- ja terveysalan osaaminen liittyen mm. hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen
   
 • Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus: palveluohjausosaaminen, työyhteisön johtaminen ja tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
   
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi AMK): akuuttihoitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, akuuttihoitotyön ja ensihoidon kehittäminen, mielenterveys- ja päihdetyön laaja-alainen osaaminen, sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittäminen, kliinisen laboratoriotoiminnan kehittäminen, radiografian kuvantamistutkimusten ja hoitojen menettelytapojen kehittäminen, näyttöön perustuva toiminta
   
 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK): projekti-, muutos-, turvallisuus-, hyvinvointi-, prosessi- ja laatuosaaminen, strateginen johtaminen ja viestintä, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, näyttöön perustuva toiminta, asiakkuuksien ja talouden johtaminen sekä tutkimuksellinen kehittäminen
   
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi AMK): ikääntyvän väestön terveyden edistäminen, palliatiivinen hoitotyö, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen, vanhustyön johtaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa, pedagogiikka ja hallinto, projekti-, tutkimus- ja kehittämisosaaminen

 
Koulutustarjontamme

Työelämäyhteistyö

Rakennamme eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä koulutuksen, projektien, hankkeiden ja kumppanuuksien kautta ja kehitämme näin alueen osaamista. Opiskelijamme tutkivat ja kehittävät työelämän käytänteitä opinnäytetöissään asiantuntijaopettajien ohjauksessa. Ota yhteyttä, keskustellaan lisää yhteistyömahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Lea Yli-Koivisto
Johtaja, Terveys- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja sosiaalipalvelut
+358 50 560 3153
lea.yli-koivisto@tamk.fi