Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskittyy erityisesti digitalisoituviin hyvinvointipalveluihin sekä väestön ikääntymisen tuomien haasteiden ratkaisemiseen yhteistyössä alan yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Digitalisaatio ja pelillisyys

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään terveyden edistämisessä, hoito- ja palvelukonseptien kehittämisessä sekä itsehoidossa ja -mittaamisessa. Kansalaisten oma rooli tulee jatkossa korostumaan. Pelillisyys tarjoaa välineitä oppimiseen, kuntoutumiseen ja omahoitoon. Digitalisaatio tarjoaa kasvavia kansainvälistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. TAMK tuo TKI-toimintaan vahvaa peliosaamista, terveys- ja liiketoimintaosaamista ja asiakasymmärrystä.

Ikääntyminen ja kotiin vietävät palvelut

Tavoitteenamme on aktiivinen ja terve ikääntyminen. Painopisteinä ovat kotihoidon kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen sekä kulttuurin, luonnon, ravitsemuksen ja liikunnan hyvinvointivaikutukset. Uudet asiakasryhmät, kuten esimerkiksi "kolmasikäläiset" ja muistisairaat, synnyttävät uusia palvelutarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. TAMKin monialainen osaaminen tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ajankohtaisiin teemoihin, kuten elinkaariasumiseen sekä hyvinvointi- ja seniorirakentamiseen.

Asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallisuus

Kehitämme palvelujen laatua ja toimijoiden osaamista asiakaslähtöisesti, yhteistoiminnallisesti ja osallisuutta tukien. Toiminnan kehittämisessä käytämme TAMKin monialaista osaamista. Hyödynnämme muun muassa kulttuurialan, sosiaali- ja terveysalan, ICT-alan, tekniikan sekä liiketalouden soveltavaa tutkimusta. Kansainvälisen yhteistyön kautta saamme vertailutietoa ja kumppaneita projekteihin.

Työhyvinvointi ja tuottavuuden edistäminen

Tuottavuuden edistäminen on hallitusohjelman kärkihankkeita. Työhyvinvointi kasvaa ja organisaation tuottavuus lisääntyy, kun työntekijöitä kannustetaan ja rohkaistaan omien kykyjen käyttöön sekä luodaan vaikuttamismahdollisuuksia osallistavan johtamisen keinoin. Ajankohtaisia teemoja ovat myös työurien pidentäminen ja ikäjohtaminen.

Kärkihankkeet

Aktiivisesti ikääntyen Pirkanmaalla / Aktiivisesti ikääntyen Euroopan tasolla

TAMK kehitti yhdessä seniori- ja vanhustyön organisaatioiden kanssa osaamista ja uusia toimintamalleja ennaltaehkäisevään vanhustyöhön. Koulutus ja työelämä kohtasivat aidoissa ikääntyneiden elinympäristöissä, Living Labeissa. Hanketta laajennettiin myös Euroopan tasolle. EU-kumppanimaista etsittiin aktiivista ikääntymistä edistäviä käytäntöjä ja palvelumalleja Pirkanmaalle tuotavaksi.

Lue lisää projektihausta: Aktiivisesti ikääntyen Pirkanmaalla | Aktiivisesti ikääntyen - Hyvät käytännöt ja toimintamallit Euroopan tasolla

Hyvinvointialan Living Lab

Hankkeessa luotiin Living lab -toimintamalli, jonka avulla testataan ja otetaan käyttöön hyvinvointiteknologioita. Samalla kehitettiin uusia, ikääntyneille soveltuvia palvelu- ja teknologiainnovaatioita, joilla voidaan tukea kotona asumista. Projekti toteutettiin yhteistyössä asiakkaiden, yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lue lisää projektihausta.

Iällä ei ole väliä

Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on työurien pidentäminen kaikissa ikäryhmissä, nuorista yli 50-vuotiaisiin. Tavoitteeseen pyritään pienentämällä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrää työhyvinvointia kehittämällä. Lue lisää projektin sivuilta.

Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys

Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa haja-asutusalueella asuevin ikääntyneiden asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Kehitimme hyvinvointi- ja palvelukonseptin, joka parantaa yksin asuvien ikääntyneiden elämänlaatua ja auttaa selviytymään kotona. Rakensimme laajakaistasovelluksen, jota kautta ikääntyneet pystyivät pitämään yhteyttä, saivat ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea sekä viriketoimintaa ja kulttuurielämyksiä. Lue lisää projektihausta.

Tesoman miähet - Työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamisen yhteishanke Pirkanmaalla

Hankkeessa kehitetään työllisyyspalveluita erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville miehille Pirkanmaalla. Moniammatillisella yhteistyöllä luodaan ja kokeillaan matalan kynnyksen palvelumalleja, joilla edistetään pitkäaikaistyöttömien miesten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä. Lue lisää projektihausta.

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä

Kehittämishankkeen tavoitteena on tukea ja edistää siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Lue lisää projektin sivuilta.

Projektihaku

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Julkaisuja ja artikkeleita

Aktiivisesti ikääntyen Euroopassa - hyvät käytännöt ja toimintamallit.
Tarja Heinonen (toim.), 2014.

Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys - hankkeen toiminta ja tulokset.
Sirpa Salin (toim.), 2014.

Startup-yrittäjä, tunnetko asiakkaasi?
Tarja Heinonen, 2016.

 

Ota yhteyttä

Tarja Heinonen
Kehittämispäällikkö
TKI-palvelut
+358 50 568 5354
tarja.heinonen@tamk.fi