Musiikin koulutus

Onko tavoitteenasi musiikkialan vaativat asiantuntija-, kehittämis- tai johtotehtävät? Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto nostaa kelpoisuustasoasi ja monipuolistaa sijoittumismahdollisuuksiasi työelämään. Koulutuksen teemana on kehittyvä opettajuus musiikkialalla.

Tutkinto: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

60 op (1 vuotta)

Kulttuuriala

Tampere, Musiikkiakatemia

5 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Alkaa: Tammikuu 2019

Hakukohde: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)


Tavoite

Musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on antaa sinulle valmiudet toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä johtotehtävissä. Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto nostaa kelpoisuustasoasi ja monipuolistaa sijoittumismahdollisuuksiasi työelämään.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt peilaavat musiikkialan työelämässä tapahtuvia muutoksia ja vaatimuksia. Koulutuksen teemana on kehittyvä opettajuus musiikkialalla. Sinulla on mahdollisuus lähestyä teemaa taiteellisesti, pedagogisesti, tuotannollisesti tai soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen painottaen.

 

Lisätietoa opetuskielestä

Koulutus toteutetaan pääosin suomen kielellä.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö rakentuu henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä eli opinnäytetyöstä, syventävistä ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Musiikkipedagogin koulutus painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme koulutuksessa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia.

Kehittyvä musiikkialan työelämäosaaminen, 25 op, sisältää musiikin osaamista syventäviä sekä ajankohtaisiin teemoihin kohdentuvia musiikkipedagogisia opintoja.

Kehittyvän musiikin osaamisen syventymiskohteeksi voit valita yhden tai kaksi seuraavista aihealueista aiemman tutkintosi mukaisesti, yhteensä 10 op: instrumenttiosaaminen, kuoronjohto, musiikinteoria, säveltäminen, sovittaminen, musiikkiteknologia tai tapahtumatuotanto.

Musiikkipedagogiikan opinnot, yhteensä 15 op, laajentavat ja syventävät musiikkipedagogista osaamistasi työelämän tarpeiden ja uudistuvan musiikkialan opettajuuden tai pedagogisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmista.

Vapaasti valittavat opinnot, 5 op, voit valita myös muilta aloilta.

Sinulla on mahdollisuus painottaa opinnäytetyössäsi soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista käytännön taiteellisessa, pedagogisessa tai tuotannollisessa kontekstissa.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Koulutuksessa ei ole suuntautumispolkuja. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

 

Opintojen rakenne

Kehittyvä musiikkialan työelämäosaaminen 25 op

Kehittyvä musiikin osaaminen (valitaan 1-2 seuraavista) yhteensä 10 op

  • instrumenttiosaaminen
  • kuoronjohto
  • musiikinteoria
  • säveltäminen
  • sovittaminen
  • musiikkiteknologia
  • tapahtumatuotanto

Uudistuva musiikkialan opettajuus 5 op
Musiikkipedagogiikan syventävä osaaminen 5 op 
Musiikkipedagoginen johtamis- ja kehittämisosaaminen 5 op

Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Opinnäytetyö 30 op

Tutkinnon laajuus on 60 op, ja se on tarkoitus suorittaa yhdessä vuodessa työn ohessa. Opetusjärjestelyt pyritään toteuttamaan joustavasti. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, etäohjausta ja projektiopintoja.

Lähiopetus järjestetään perjantaisin klo 15 - 20 ja lauantaisin klo 10 - 15.

Lähiopetuspäivät 2019: 11.–12.1., 25.–26.1., 29.–30.3.,17.–18.5., 6.–7.9., 4.–5.10. ja 15.–16.11.

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi sekä kykyäsi soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä työelämässä ilmenevien ilmiöiden erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa on soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen painotus taiteellisessa, pedagogisessa tai tuotannollisessa kontekstissa. Opinnäytteen aihe voi löytyä oman työyhteisön kehittämistarpeista.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op, ja sen tekeminen vaatii intensiivistä opiskeluun panostamista. Opinnäytetyöstä kirjoitat kypsyysnäytteenä artikkelin, joka on mahdollista esittää julkaistavaksi.

Uramahdollisuudet

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Musiikkipedagogi (ylempi AMK) on tarkoitettu Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -suorittaneet henkilöt voivat sijoittua laaja-alaisesti musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille sekä muusikon tehtäviin.

Mahdollisia tehtävänimikkeitäsi voivat olla muun muassa musiikkioppilaitoksen opettaja, konservatorion opettaja, musiikkioppilaitoksen lehtori, konservatorion lehtori, musiikkioppilaitoksen rehtori, konservatorion rehtori, ammattikorkeakoulun lehtori, vapaan sivistystyön opettaja, vapaan sivistystyön suunnitteluopettaja, muusikko, kuoronjohtaja, tapahtuma- tai konserttituottaja, intendentti tai musiikkialan yrittäjä.

 

Pätevyys

Koulutus tuottaa saman kelpoisuuden virkoihin, toimiin tai tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa myös kansainvälisen ja kansallisen liikkuvuuden.

Kansainvälistyminen

Voit sisällyttää tutkintoosi kansainvälistymistä tukevia opintoja. Opinnäytetyön vertailupohjana ovat alan kansainväliset tutkimus- ja kehittämisprojektit. Sinulla on myös mahdollisuus opiskella ulkomailla lyhyen opiskelijavaihdon aikana yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa.

TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit. Koulutus on mukana kahdessa kansainvälisessä verkostossa, Euroopan laajuisessa Association of European Conservatoires (www.aec-music.eu) sekä Pohjois- ja Baltiamaiden yhteistyöverkostossa Nordplusmusic (www.nordplusmusic.net). Molemmat verkostot työskentelevät musiikkikorkeakoulujen kansainvälistymisen edistämiseksi.

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen aikana tuetaan verkostoitumista monimuotoisella yhteistyöllä. Opinnot toteutetaan yhteistyössä työelämän toimijoiden, Tampereen Musiikkiakatemian, TAMKin muiden koulutusten, Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen ja Mediapoliksen kanssa. Koulutuksella on yhteistyömahdollisuuksia myös tamperelaisten yliopistojen kanssa.   

Tampereen Musiikkiakatemia on TAMKin musiikin koulutuksen ja Tampereen konservatorion yhteinen kampus. Musiikkiakatemia on tunnus yhteistyöstä muun muassa orkesteri-, kuoro-, produktio- ja konserttitoiminnassa. Tampereen Musiikkiakatemialla on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyöelimenä musiikkialan työelämän kanssa.

Lisätietoa: www.tampereenmusiikkiakatemia.fi.
 

Tutkimukselliset painopisteet

TAMKin musiikin koulutuksessa harjoitettavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painopiste on musiikillisissa ja pedagogisissa hankkeissa, joita toteutetaan joko yhdessä ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden kanssa tai Tampereen Musiikkiakatemian sisällä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi erilaiset musiikkiproduktiot ja konserttitoiminta, verkon välityksellä toteutettavat opetusprojektit sekä TAMKin pianopedagogisen laboratorion toiminta. 

Lisäksi musiikin koulutus on aloittanut FUNETin runkoverkossa pilottihankkeen, jolla toteutetaan nopeiden vasteiden musiikillista vuorovaikutusta. Voit osallistua käynnissä olevaan toimintaan opintojesi aikana.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaneet voivat halutessaan hakea jatko-opintoihin yliopistoon.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9641

Koulutuspäällikkö Timo Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3243

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 30.08.2018

Näin haet syksyn korkeakoulujen yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 5.9. - 19.9.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 kello 15.00.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.