Metsätalouden koulutus

Vetääkö vihreä kulta puoleensa? Metsätalousinsinööri on metsänhoidon ja puunhankinnan asiantuntija.

Tutkinto: Metsätalousinsinööri (AMK)

Monimuotototeutus

240 op (4 v)

Luonnonvara-ala

Virrat

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Alkaa: Tammikuu 2019

Hakukohde: Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Virrat


Tavoite

Metsätalouden koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä, opit arvioimaan puustotietoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan metsänhoitoa ja puunhankintaa. Saat myös hyvät valmiudet metsänomistajien kanssa toimimiseen ja  perehdyt metsätalouden liiketaloudellisiin edellytyksiin.

Metsätalouden koulutuksesta valmistut alan asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Vankan metsäosaamisen lisäksi valmistuneilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Metsätalousinsinöörinä suunnittelet ja toteutat metsänhoitoa, keräät ja hyödynnät metsävaratietoa tai toimit esimerkiksi puun ostajana. Metsänomistajien neuvonta kuuluu useimpien metsätoimihenkiöiden tehtäviin. Työtehtäväsi voi olla myös  puunkorjuun ja puutavarakuljetusten ohjaus. Työpaikkoja on esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankinnassa, metsänhoitoyhdistyksissä, Suomen metsäkeskuksessa sekä Metsähallituksessa. 

Valintakoe Virroilla 5.11.2018

Taulukkolaskentatehtävän mallivastaukset.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin tarjottavissa opintojaksoissa opetuskielenä voi olla myös englanti.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kokonaiskuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit, mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan.

Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat tulevat myös tutuiksi ja opit laatimaan ja päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman.

Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa työelämälähtöisen projektin. Kolmannen ja neljännen vuoden välillä sovellat oppimiasi asioita harjoittelujaksolla. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana on mahdollista painottaa opintoja esimerkiksi asiakas- ja myyntityön suuntaan tai metsätalouden erityiskysymyksiin.

Neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi puunhankinnan, metsänhoidon ja metsätietojärjestelmien osalta. Neljäntenä vuonna teet myös opinnäytetyön.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Metsätalouden opinnot antavat sinulle laajan yleisosaamisen metsätalouden eri tehtäviin. Voit hankkia halutessasi erikoisosaamista projektiopintojen, vapaasti valittavien opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön aihevalinnoilla. Henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa vielä edellä mainittuja enemmän valintoja.

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen suunniteltu kesto on 4 vuotta.   

Opiskelu tapahtuu monimuotoperiaatteella eli varsinaisia kontaktiopetustilanteita on 1–2 kertaa kuukaudessa. Joissakin maasto-opetusta vaativissa opintojaksoissa lähijaksojen kesto voi olla 3–5 päivää. Lähiopetus järjestetään pääosin Virroilla ja kontaktipäivät ovat yleensä perjantai ja lauantai. Yksittäisiä lähijaksoja voi olla myös Tampereella, silloin kun tarvitaan tiettyjä erityisiä atk-ohjelmia.

Kontaktiopetuksen välillä on itsenäistä opiskelua ja etätehtävien tekemistä. Jonkin verran on myös verkko-opetusta. Opiskelijan keskeinen ajankäyttö kohdistuu nimenomaan etäopiskeluun, johon on pystyttävä varaamaan riittävästi aikaa.

Tutkinto koostuu seuraavista kokonaisuuksista: perus- ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Opinnäytetyö

Teet työelämälähtöisen opinnäytetyön (15 op) yleensä neljäntenä opiskeluvuotenasi. Opinnäytetyön avulla osoitat, kuinka osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi metsätalouden alaan liittyvässä tutkimus- tai kehittämistehtävässä. Opinnäytetyön tekemisessä tarvitset tiedonhankintataitoja, oman työn raportoinnin osaamista sekä taitoa työskennellä tavoitteellisesti ja itsenäisesti.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Metsätalousinsinöörinä voit toimia esimerkiksi metsien hoidon suunnittelijana ja toteuttajana,  suunnittelu- ja esimiestehtävissä puun ostossa, korjuussa ja kaukokuljetuksessa sekä metsänomistajien neuvonnassa.

Vastavalmistuneena työllistyt usein aluksi projektiluonteisiin tehtäviin. Työpaikkoja on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla esimerkiksi metsäteollisuusyrityksissä, metsänhoitoyhdistyksissä, Suomen metsäkeskuksessa ja Metsähallituksessa. Voit toimia myös itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.

Tyypillisiä metsätalousinsinöörin tehtävänimikkeitä ovat metsäneuvoja, metsäasiantuntija, metsäpalveluasiantuntija, metsäneuvoja, kenttäesimies, operaatioesimies, hankintaesimies, metsäasiakasvastaava, operaattori, suunnittelija ja projektiassistentti.

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Suositeltavin ajankohta pitkään vaihtoon lähdölle on kolmantena opiskeluvuotena, mutta monimuoto-opiskelijoiden on hyvä keskustella vaihtoon lähdöstä hyvissä ajoin joko koulutuspäällikön tai opinto-ohjaajan kanssa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutuksella on paljon yhteistyötä paikallisten ja alueellisten metsäorganisaatioiden kanssa. Työelämän edustajat käyvät pitämässä vierailuluentoja ja opintojaksojen yhteydessä tehdään vierailuja yrityksiin. Projektiopintojen sekä opinnäytetöiden aiheet saadaan pääsääntöisesti työelämästä. Harjoittelua on kaikkiaan 30 opintopistettä, mikä vastaa  5 kuukauden aikajaksoa. Metsäorganisaatioissa on vuosittain paikkoja harjoittelijoille ja harjoittelu on pääsääntöisesti palkallista.

Metsätalouden koulutus on mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Näissä hankkeissa pyritään myös saamaan työtehtäviä opiskelijoille. Saat työstäsi projekteissa joko opintopisteitä tai joissakin tapauksissa palkkaa.

Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon lisäksemme kuuluu uusi Tampereen yliopisto. TAMKin opiskelijalle tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa osaamistaan. Voit kerätä opintopisteitä myös yliopistossa tarjolla olevilla kursseilla tai osallistua yhteisiin projekteihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut metsätalousinsinöörin tutkinnon, voit hakea luonnonvara-alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistoon metsäalan maisteritutkintoon. Voit hakeutua ylempään AMK-tutkintoon, kun olet ollut vähintään kolme vuotta työelämässä valmistumisesi jälkeen.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Merja Hanhimäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi,  p. 040 836 3178

Koulutuspäällikkö Ari Vanamo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 561 6873

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 06.11.2018

Näin haet syksyn korkeakoulujen yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 5.9. - 19.9.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 kello 15.00.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.