Ajoneuvotekniikan laboratorio

 • Alustatehodynamometri (Rototest VPA-RX33), autojen tehojen määritys ja vikojen analysointi

Automaatiotekniikan laboratorio

Lämpötilan kalibrointi

 • Beamex CMX-kalibrointiohjelmisto
 • Beamex MC6 monitoimikalibraattori, paine, lämpötila ja sähköiset suureet
 • Beamex MC5 monitoimikalibraattori paine, lämpötila ja sähköiset suureet
 • Rosemount Hart -käsiohjelmointilaite 475
 • Kalibrointiuuni Isotech Model 5
 • Kalibrointiuuni Gemini 550B

Painekalibrointi

 • Painekalibrointiasema Beamex PC106 + POC 4
 • Testausuuni Vötsch, lämpötila-alue: -30…+150 °C

Prosessien mittaukset ja tutkimuslaitteet

 • Mittausohjelmisto Dasylab
 • Analysointiohjelma FlexPro8
 • Mittauskortit ja signaalimuokkaimet Dawetron Dawerack
 • Hewlett Packard 35665A Dynamic Signal Analyzer
 • XY-piirtureita, 1- ja 2-kanavainen malli
 • Oskilloskooppeja 2- ja 4-kanavaisia
 • Piirtureita kannettavia 2- ja 4- kanavaisia
 • Yleismittareita, esim. Keithley 197A

Fysiikan laboratorio

 • Mittausvaunu (MOVA), mpäristömittaukset vaihtuvissa kohteissa
 • Ulkoilma – ELPI (Dekati 2 kpl), hiukkasmittaukset
 • Laimennin (Dekati), korkeiden hiukkaspitoisuuksien mittaus
 • Optinen hiukkasmittari (DustTrak), hiukkasten massapitoisuus ilmassa
 • Optinen hiukkasmittari (Arti), hiukkasten kokojakauma ilmassa
 • Optinen hiukkasmittari (Lighthouse), isojen hiukkasten kokojakauma ilmassa
 • Otsonimittalaite (Environnement S.A.), otsonipitoisuus ilmassa
 • Typpioksidimittalaite (Thermo Environment Instruments), typen oksidien pitoisuudet ilmassa
 • Radonmittalaite (Alphaguard), radonpitoisuuden vaihtelu ilmassa
 • XRF (Niton), alkuainemääritykset kiinteistä aineista
 • Gammaspektrometri (Canberra), esim. Cesium – 137 pitoisuusmääritykset
 • VOC mittalaite (RAE), haihtuvien orgaanisten aineiden pitoisuuksia ilmassa
 • Äänitasomittareita (B&K, MIP, Cirrus) 
 • Esimerkkejä tekniikan fysiikan perusopetuksen mittalaitteistoista
  • pituuden lämpötilakerroin
  • valon spektrin mittaus
  • optiikan perusmittaukset
  • valojakauman mittaus
  • ilmanvirtausmittauslaitteisto
  • lämpöpumppu
  • veden höyrynpaine
  • lämmön johtuminen
  • radonpitoisuus
  • ionisoivan säteilyn vaimeneminen
  • lämpösäteilymittaukset

Kemia- ja ympäristölaboratorio

Kemia

 • GCMS (5973Network Agilent Technologie), yhdisteiden kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analytiikka
 • GC (7820 Agilent Technologies), orgaaninen analytiikka
 • Atomiabsorptiospektrometri AAS (AAnalyst 400 Perkin Elmer), metallien kvantitatiivinen määritys
 • DSC 4000 (Perkin Elmer), sulamispistemääritykset
 • HPLC 1100 (Agilent Technologies), yhdisteiden kvantitatiivinen määritys
 • Buchi Digest System K-437, typen määritys
 • FTIR, Spectrum One, Perkin Elmer, yhdisteiden tunnistaminen
 • Atomiabsorptiospektrometri AAS (AAnalyst 600 Perkin Elmer), metallien määritys ug/l
 • ICS-1000 Ion Chromatography System, anioninen ja kationien määritys
 • UV/VIS Spektrometri Lambda 25 (Perkin Elmer), erilaiset kvantitatiiviset analyysit
 • Protein Simple, kuvantamislaite

Ympäristö

Vesinäytteet

 • BOD OxiTop-laitteisto (WTW GmbH); biohajoavuuden määritys, hiilidioksidituotanto, biokaasun tuotto ym.
 • YSI Quattro -kenttämittari; pH, sähkönjohtavuus, lämpötila, ammonium
 • YSI ODO -kenttämittari; liuennut happi
 • HACH-spektrofotometrit, myös kenttäkäyttöön; lukuisia analyysejä vesinäytteistä kuten nitraatti, sulfaatti, fosfaatti jne.
 • Flow Tracker; virtaamanopeuksien mittausta luonnonvesistöissä

Kompostoitumistestausta

 • Lämpökompostori (Biolan); eri materiaalien kompostoitumistestejä

Toksisuusmittausta

 • MicroBioTests; toksisuusmittauksia vesikirpuilla

Kaasumittauksia

 • Kaasuanalysaattori (GA 2000); happi, hiilidioksidi, metaani

Konelaboratorio

 • 3D-tulostin (Stratasys Objet 350 Connex 3)
 • 3D-tulostin (Stratasys Elite)
 • 3D-skanneri (Creaform HandySCAN 700)
 • Koordinaattimittakone (Mitutoyo Crysta-Apex S574)
 • Mittavahvistinjärjestelmä (HBM MGCplus)
 • Tiedonkeruulaite (IOtech PersonalDAQ)
 • Robotti (ABB IRB2600, pyörityspöytä IRBP A250)
 • Aineenkoetuskone (Matertest)
 • Kappaleenkäsittelyrobotti, ABB RB140
 • Sorvi (4-akselinen), Emco Maxxturn 65
 • Jyrsinkone (3-akselinen), Bridgeport 600

Paperi- ja pakkauslaboratorio

Massa

 • Massan laboratoriojauhatuslaite (Valley ja PFI), sellun jauhatus
 • Arkkien valmistuslaite (L&W), käsiarkkien teko (165 x 165 mm)
 • Märkähajotuslaite (L&W), massan hajotus
 • Lajittelulaite (Valmet), massan lajittelu (raot; halk. 1,5 ja #0,10 ja #0,15)
 • Freeness- ja Schopper-Riegler suotautumisvastusmittarit (L&W), Fr ja Sr-luvun määritys
 • Z-potentiaali- ja varaustilamäärityslaite (BTG), sellun tai pastan z-potentiaalin ja varaustilan mittaus

Paperi

 • Neliömassaleikkuri (L&W), neliömassan määritys
 • Paksuusmittari (L&W), paksuuden mittaus
 • Kosteusprosenttimittari (L&W), kosteuden mittaus
 • Puhkaisulujuusmittari (L&W), puhkaisulujuuden mittaus
 • PPS-mittari (Messmer Büchel), sileysmittaus ja ilmanläpäisevyysmittaus; Bendtsen ml, Gurley s
 • Bendtsenmittari (L&W), karheuden ja kokoonpuristuvuuden mittaus
 • Vetolujuusmittari (L&W), vetolujuuden, venymän ja murtositkeyden mittaus
 • Repäisylujuusmittari (L&W), repäisylujuuden mittaus
 • Taittolujuusmittari (Wennberg), taittolujuuden mittaus
 • Z-lujuusmittari (L&W), z-suuntaisen lujuuden mittaus
 • Palstautumislujuusmittari (Scott Bond), palstautumislujuuden mittaus
 • Bendtsen taivutusvastusmittari (L&W), taivutusvastuksen, jäykkyyden ja nuutattavuuden mittaus
 • Beta-formaatiomittari (Ambertec), pienimuotoisen neliömassavaihtelun mittaus
 • Minolta-värimittari (Mitaten), optisten ominaisuuksien mittaus
 • Zehntner-kiiltomittari (Mitaten), kiillon mittaus
 • Pocket Goniometer (Ambertec), nesteen ja kiinteän aineen rajapinnan mittaus
 • Mikroskoooppi (Nicon E400 ) ja kuva-analyysi (Image Pro), materiaalin pinnan tutkiminen
 • Öljy- ja vesiabsorptiolaitteisto (Cobb, Cobb-Unger), öljy- ja vesiabsorptiomittaus
 • TSO – kuituorientaatiomittari (L&W), kuituorientaation mittaus
 • Sääkaappi (Espec PL – 4KPH), materiaalien testaaminen erilaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa

Päällystys

 • ROKO-pilotkone (Pinteco), terä ja size press rullapäällystys (leveys n. 300 mm)
 • Käsiarkkien päällystyslaite (Pinteco), päällystys (maksimi koko A3)
 • ACAV-viskosimetri (Aca Systems), päällysteen slit- ja kapillaariviskositeetin mittaus
 • DWR-vesiretentiomittari (Aca Systems), päällysteen vesiretention mittaus
 • Rotaatioviskometri (Brookfield), viskositeetin mittaus
 • Kuiva-ainepitoisuuden määrityslaite (Mettler Toledo HB43-S Halogen), kuiva-aineen mittaus
 • Åbo-vesiretentio (Åbo), päällysteen vesiretention mittaus
 • Diaf-sekoitin, mahdollistaa lietteiden ja pastojen dispergoinnin suurissa nopeuksissa

Kalanterointi

 • Kalanteri (Tradek oy), paperin- ja kartonginpinnan modifiointiin

Painatus

 • ROKO-pilotkone (Pinteco), paperin ja kartongin syvä- ja fleksopainatus (leveys n. 300 mm)
   
 • Painatuksen testauslaite IGT AIC2-5:
  • Pintalujuus, nukkautuminen, pick
  • Heliotest
  • Mottling
  • Fluff-testi
  • Set off
  • Pölyävyys
  • Läpipainatus
    
 • Painatusjäljen mittauslaitteet:
  • Densitometri; DensiEye 700
  • Spektrofotometri: SpectroEye 

Rakennuslaboratorio

Mittauspalvelussa ja opetuskäytössä:

 • Lämpökamera (Flir T640bx), rakennusten lämpökuvaukset
 • Lämpökamera (Flir E60bx), rakennusten lämpökuvaukset
 • Äänianalysaattori (Norsonic Nor150), rakennusten äänimittaukset
 • Ilman hiukkaskeräin mikrobeille (HK-10), sisäilman mikrobinäytteet
 • Ilmatiiviysmittauslaitteisto (Minneapolis BlowerDoor), rakennuksen ilmatiiviysmittaus
 • Tartuntavetolaite (Proceq Dyna Z6), alustan ja pinnoitteiden tartunnan mittaus
 • Kosteusmittarit (Vaisala HMP40S ja HMP44), betonin suhteellinen kosteus- ja lämpötila
 • Ilmastoinnin yleismittari (SwemaAir 300), ilmamäärät ilmanvaihtoventtiileistä
 • Timanttiporauskalusto (Hakken), betoninäytteiden poraus
 • Veto, puristus ja taivutuslaite (Amsler 25 000 kp), betonikoekappaleet ja -näytteet
 • Betonipuristin (ELE ADR-Auto 2000 kN), betonikoekappaleiden puristus, muottipinnat
 • Rakeisuusmääritys, seulasarjat ja seulontakoneet (Endecotts, Impact, Utest, TUKA)

Opetuskäytössä:

 • Palkkien taivutuskehä (Zwick/Roell 250 kN), puu- ja betonipalkkien taivutus
 • Veto, puristus ja taivutuslaite (Matertest FMT-MEC 225 kN), materiaalien testaus
 • Lämpökamera (Flir b50), rakennusten lämpökuvaukset
 • Kantavuusmittaus (Levykuormituskoelaitteisto), tiivistystyön laadunvalvonta
 • Kantavuusmittaus (Loadman II) , tiivistystyön laadunvalvonta
 • Kantavuusmittaus, tilavuuspainon mittaus (Vesivolymetri) , tiivistystyön laadunvalvonta
 • Maksimikuivatilavuuspaino (Proctor-muotit ja -vasarat), tiivistystyön laadunvalvonta
 • Saven konsistenssirajat (Casagranden koputuskone), saven juoksurajan määritys
 • Kartiokoe (Geonor), saven leikkauslujuus
 • Painokaira (käsikäyttöinen), maaperätutkimus
 • Pintakosteudenosoittimet (mm. Gann, Exotek, Tramex), pintojen kosteuskartoitus

Sähkövoimatekniikan laboratorio

 • Fluke 435, 3-vaiheinen sähkönlaadun analysaattori
 • Fluke 43B, 1-vaiheinen sähkönlaadun analysaattori
 • Gossen Metrawatt Mavowatt 70, 3-vaiheinen sähkönlaadun analysaattori
 • Fluke 190-104, 4-kanavainen kenttämallinen oskilloskooppi
 • Fluke 123, 2-kanavainen kenttämallinen oskilloskooppi
 • Agilent DSO1012, 2-kanavainen laboratorio-oskilloskooppi
 • Fluke 87 yleismittarit
 • Gossen Metrawatt Profitest, asennustesteri
 • Fluke 1653B, asennustesteri
 • Gossen Metrawatt Secutest, konetesteri
 • Moottoripenkit, säädettävä kuormitus
 • TEM-kammio, EMC-mittauksiin pienille laitteille, oviaukon koko 35 x 45 cm
 • Häiriösuojattu huone EMC-mittauksiin, oviaukon koko 1,6 m x 2m
 • Suurjännitelaitteisto (max 200 kV), oviaukon koko 1,6 m x 2m
 • Lastauslaituri laitteiden vastaanottamiseen

Tekstiililaboratorio

 • Martindale  (James Heal), hankauslujuus ja nyppyyntyminen
 • Vetolaite (Testometric 5kN), murtolujuus, repäisylujuus, liestyminen, sauman murtolujuus
 • Linitest-pesulaite (Atlas), värien pesunkesto
 • Elmendorf (James Heal), repeämislujuus
 • Spray-testilaite (James Heal), vedenhylkivyys
 • Hydrostaattinen paine (Textest 20m), vesitiiviys
 • Ilmanläpäisevyyden testilaite (Schröder)
 • Palotestauslaitteet, tekstiilien paloturvallisuus
  • Pystysuorapalotestilaite (SDL), suojavaatteet, vaatteet, sisustusmateriaalit
  • Tablettitestilaite, matot
  • Savuketestilaite, pehmustetut huonekalut
  • 45 asteen testilaite (Atlas), vaatteet
 • Valonkestolaite (James Heal), värien valonkesto
 • Kangas-vanu-yhdistelmän testilaite (Salmi-Kangas)
 • Paksuuden mittauslaite (Schröder)
 • Rypistymälaite (James Heal), rypistyvyyden määrittäminen
 • Valokaappi (Verivide), värimuutosten arvostelukaappi
 • Sääkaappi (Espec), lämpötila- ja kosteusolosuhdetestaaminen
 • Lisäksi laitteita
  • kuitutestaukseen (kuidun pituus, lujuus ja hienous, raaka-aineanalyysit)
  • lankatestaukseen (lankanumero, kierre, murtokuormitus)

Tieto- ja viestintätekniikan laboratorio

Oskilloskoopit

 • Oskilloskooppi, Fluke PM 3384B, 100 MHz, Combiscope
 • Oskilloskooppi, Fluke 3394A, 200 MHz, Autoranging combiscope
 • Oskilloskooppi, Agilent DSO 1012A, 100 MHz, 2 Gsa/s
 • Oskilloskooppi, Agilent DSO 54832B, 1 GHz, 4 Gsa/s

Signaaligeneraattorit

 • R&S SMT03, 5 kHz - 3 GHz
 • R&S SMIG 03B, 300 kHz - 3,3 GHz
 • HP 8665B, 0,1 MHz - 6 GHz

Analysaattorit

 • Logiikka-analysaattori, Tektronix TLA 5203, 102 Channels, 2 GHz Deep Timing
 • Audioanalysaattori, R&S, DC – 110 kHz
 • Signaalianalysaattori, HP 35670A
 • Signaalianalysaattori, R&S, FSV, 10 Hz – 13,6 GHz
 • Signaalianalysaattori, R&S, FSIQ26, 20 Hz – 26,5 GHz

Spektrianalysaattorit

 • HP 8594E, 9 kHz - 2,9 GHz
 • HP 8596E, 9 kHz - 12,8 GHz
 • HP 8593EM, 9 kHz - 26,5 GHz
 • R&S, FSEB30, 20 Hz - 7 GHz

Piirianalysaattorit

 • HP 8753D, 30 kHz - 6 G Hz
 • HP 8719C, 50 MHz - 13,5 GHz