TAMKin laatupolitiikka

TAMKin visio vuoteen 2020 on olla kansainvälisesti Suomen johtava ammattikorkeakoulu. Laatujärjestelmän tehtävänä on tukea ja ohjata TAMKin vision ja ammattikorkeakoululle asetettujen tavoitteiden toteutumista kiinteänä osana johtamisjärjestelmää ja päivittäistä toimintaa.

Laadunhallinnan keskeisenä periaatteena on toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen saadun palautteen perusteella. Arviointia ja korjaavia toimenpiteitä tehdään tarvittaessa välittömästi sekä kiinteänä osana vuosittaista koko korkeakoulua koskevaa sisäisen tavoitesuunnittelun prosessia.

Kuvaus laatujärjestelmästä ja kaikki toimintaan liittyvät ohjeet on koottu intranetiin, jota käyttää henkilökunta ja opiskelijat. Ulkoisille sidosryhmille suunnattu informaatio on www-sivuilla. Laadunhallintaan liittyvä viestintä on aktiivista eri foorumeilla.

Laatutyön periaatteet ovat avoimuus, yhteistyö, jakaminen, keskinäinen riippuvuus ja rehellisyys.

Laatujärjestelmä

TAMKin laatujärjestelmä on kokonaisuus, joka käsittää ne menettelytavat, prosessit ja järjestelmät, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen sekä muun toimintansa laatua.

Laadunhallinta on toiminnan tavoitteellista kehittämistä ja jatkuvaa arviointia saadun palautteen perusteella. Laatutyö kattaa organisaation toiminnan ja siihen osallistuvat kaikki työ- ja oppimisyhteisön jäsenet ja heidän esimiehensä.

TAMKissa sovelletaan PDSA-sykliä (Plan, Do, Study, Act) viitekehyksenä toiminnan ja laadunhallinnan kehittämisessä. Tavoitteena on toiminnan parantaminen jatkuvana prosessina.

Plan-Do-Study-Act

 

Laadunhallinnan toimijat

TAMK on henkilökunnasta ja opiskelijoista koostuva yhteisö, jossa laadunhallinta on integroitu osa kaikkea toimintaa. Vastuu laadusta kuuluu jokaiselle toimijalle oman tehtävän ja siihen liittyvien vastuiden mukaisesti.

Laadunhallinnan tavoitteiden konkretisointia ja järjestelmän kehittämistä koordinoi laatutyöryhmä, jossa on edustaja jokaisesta yksiköstä ja keskeisimmistä koulutuksen prosesseista. Laatutyöryhmän tehtävänä on toimia TAMKin laadunhallintaa kehittävänä asiantuntijatyöryhmänä ja koordinoida, valmistella sekä tukea laadunhallintaan liittyvää kehittämistyötä.

Laatujärjestelmän tavoitteet

Johtamis- ja laatujärjestelmät muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka ohjaa organisaatiota strategian ja ulkoisten vaatimusten mukaisiin tuloksiin. Laatujärjestelmä sisältää ne menettelyt, joiden avulla toiminnasta on mahdollista saada kattavaa palautetta ja jatkuvasti parantaa tuloksia.

Tampereen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän avulla

  • kuvataan TAMKin toiminnan keskeisiä päämääriä ja tavoitteita strategian, vision, toiminta-ajatuksen sekä arvojen ja periaatteiden muodossa.
  • kuvataan toimintaa pääprosessien ja aliprosessien avulla.
  • laaditaan käytännön toiminnan ohjaamiseksi toimintaohjeita, joiden tavoitteena on helpottaa ja yhtenäistää toimintaa laadun ylläpitämiseksi.
  • määritellään erilaisille toimintakokonaisuuksille mittarit ja tavoitetasot, jotka kuvaavat kyseisessä toimintakokonaisuudessa onnistumista.
  • määritellään kaikkien toimintojen osalta se, miten ja mitä palautetta niistä kerätään.
  • määritellään se, miten saavutettuja tuloksia ja saatua palautetta käytetään hyväksi toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä ja sitä kautta korkeakoulun toiminnanohjauksessa.
  • otetaan käyttöön toimiviksi ja onnistuneiksi todetut toimintatavat osaksi korkeakoulun toimintaa.

TAMKin laatujärjestelmän tavoitteena on vakiinnuttaa toimintakulttuuria, jossa mahdollistuu oman työn arviointi ja siihen perustuva jatkuva oppiminen ja kehittäminen. Johdolla on keskeinen rooli  tukea TAMKin uudistumista asiantuntijaorganisaationa ja toiminnan kehittäjänä laadunhallinnan avulla.

TAMKin prosessit ja toimintaohjeet

TAMKin ydinprosessit ovat koulutus ja TKI-toiminta. Ydintoiminnan tukiprosessit ovat TAMKin sisäisten palveluiden tuottamia, mm. opiskelijapalvelut, kansainvälisyyspalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut ja ICT-palvelut. TAMKin prosessit on julkaistu laatukäsikirja Kompassissa.

TAMKissa on laadittu toimintaohjeita sellaisiin ydintoimintoihin ja niihin liittyviin prosesseihin, joissa laadun takaamiseksi edellytetään yhtenäisiä käytäntöjä koko organisaatiossa. Toimintaohjeiden tavoitteena on helpottaa toimintaa ja tehdä sitä näkyväksi. Henkilöstön ohjeet ovat laatukäsikirja Kompassissa, opiskelijoiden ohjeet on koottu opinto-oppaaseen.

Palautejärjestelmä

Laatujärjestelmä ohjaa organisaatiota määrätietoisesti tavoittelemaan sidosryhmille annettujen lupausten täyttymistä. Laatujärjestelmän menettelytapojen avulla reagoidaan uskottavasti saatuun palautteeseen.

Palautteen perusteella arvioidaan, miten asetetut tavoitteet ja lupaukset on saavutettu ja tarvittaessa ryhdytään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin. TAMKin eri toimijat käsittelevät saatua tietoa säännöllisesti ja tekevät sen pohjalta kehittämissuunnitelmia.

TAMKin palautejärjestelmän kokonaisuuteen kuuluvat

  • erilaisin palautekyselyin kerätty tieto
  • mittauksilla ja mittareilla kerätty tieto
  • eri tavoin sidosryhmiltä, tutkimuksista ja selvityksistä saatu tieto.

Kunkin toiminnan osalta määritellään ne relevantit kohteet, jotka kuvaavat asetettujen tavoitteiden ja tavoitetasojen saavuttamista. Samoin kuvataan ne keinot, mittarit ja tiedonantajat, joiden avulla toimintaa kuvaavaa tietoa kerätään. Palautejärjestelmään sisällytetään myös tieto siitä, kenelle ja missä vaiheessa tieto toiminnasta tuotetaan.

Yksiköissä ja toiminnoissa tehdään vuosittain oman toiminnan itsearvioinnit, jotka yhdessä johdon katselmuksen kanssa luovat perustan seuraavan vuoden toimintasuunnitelman tavoitteille.

Henkilöstön kehityskeskustelut ovat keskeinen palautteen annon ja käsittelyn foorumi. Näistä keskusteluista tehdyn yhteenvedon sekä osaamiskartoitusten avulla tarkennetaan henkilöstön osaamista koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Opiskelijan palautekanavat

Opiskelijan pääasialliset palautekanavat: Palaute opinnoista ja TAMKin toiminnasta

Palautekanavat (pallo) ja palautteen pääasialliset käsittelytavat (laatikko)

Opiskelijan palautekanavat TAMKissa

 

 

 

Henkilöstön palautekanavat

Palautekanavat (pallo) ja palautteen pääasialliset käsittelytavat (laatikko)

Henkilöstön palautekanavat TAMKissa

 

TAMK Game

Viiden lyhyen animaation avulla tutuksi tulevat opinto-opas, laatukäsikirja, palvelukatu sekä keskeiset opiskeluun liittyvät asiat opetus- ja toteutussuunnitelmasta palautteen antamiseen ja käsittelyyn.

Watch & learn!