Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

Luomme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä. Edistämme uutta liiketoimintaa sekä hyödynnämme digitalisaatiota ja uusia teknologioita.

Keskeisiä teemoja tutkimus- ja kehitystoiminnassamme ovat toimivat kokonaisratkaisut, energiatehokkuus ja elinkaaritalous, terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet, kiertotalous ja resurssitehokkuus sekä ympäristön ja rakennusten mittaus ja monitorointi. Teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja yhdistämme eri alojen asiantuntemusta.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Toimivat kokonaisratkaisut

Tutkimme taloteknisen kokonaisuuden toimivuutta sekä teknisten ratkaisujen yhteensopivuutta. Tietomallintamisen avulla voidaan varmistaa rakennusten suunnitteluvaiheessa, että rakennustuotteet, rakennusosat ja tekniset järjestelmät sopivat yhteen. Myös uuden rakennuksen energiankulutus voidaan optimoida tietomallinnuksen sekä olosuhde- ja energiankulutussimuloinnin avulla.

Energiatehokkuus ja elinkaaritalous

Arvioimme rakennusten energiatehokkuutta, määritämme korjaustoimenpiteiden takaisinmaksuaikoja sekä tutkimme hajautettua energiantuotantoa ja uusiutuvaa energiaa. TAMKiin on rakennettu oppimisympäristö, joka käsittää muun muassa maalämpöjärjestelmän sekä aurinko- ja tuulivoimalat. Oppimisympäristössä tutkitaan kysymyksiä, jotka liittyvät paikalliseen energiantuotannon hyödyntämiseen.

Terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet

Tutkimme ja kehitämme rakennusten esteettömyyttä ja toiminnallisuutta sekä sisäilmaan ja valaistukseen liittyviä tekijöitä. Sisäolosuhdetutkimukseen kuuluvat myös rakennusfysikaaliset mittaukset, kuten esimerkiksi rakennusmateriaalien päästöjen mittaaminen.

Kiertotalous ja resurssitehokkuus

TAMKissa on kiertotalouden osaamista esimerkiksi seuraavilla alueilla: kaupunkiviljely,
kierrätyslannoitteiden ja rakennusjätteiden hyötykäyttö, biohajoavuuden tutkimus sekä kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. Osallistumme muun muassa paikallisten pilottikohteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Resurssitehokkuuden alueella meitä kiinnostaa esimerkiksi kestävä kaupunkirakentaminen, teollisuuden sivutuotteiden uudet hyödyntämismahdollisuudet sekä energiajärjestelmän resurssitehokkuus.

Ympäristön ja rakennusten mittaus, monitorointi

TAMKin laboratorioissa on monipuolisia mittalaitteita rakennusten ja ympäristön yksittäisiä
mittauksia sekä jatkuvaa seurantaa varten. Mittaamme rakenteita ja maastoa esimerkiksi tietomallinnuksen, 3D-laserskannauksen ja koneohjausmallin avulla. Teemme myös rakennusten kunto- ja energiakatselmuksia.

Kärkihankkeita

COMBI

Suomen tavoitteena on, että vuoden 2019 alusta lähtien käyttöönotettavat uudet julkiset rakennukset rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksina. COMBI-projektissa selvitetään ongelmia, jotka liittyvät palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. COMBI on Tampereen teknillisen yliopiston koordinoima yhteishanke. TAMK keskittyy hankkeessa taloteknisiin ratkaisuihin. Päätutkimusmetodeina ovat laskennalliset tarkastelut ja case-kohteissa tehtävät käytännön mittaukset ja haastattelut. Lue lisää projektihausta.
 

KIVIREKI

Hankkeen tarkoituksena on edistää kaupunkiviljelyn liiketoimintamahdollisuuksia Pirkanmaalla.
Lähtöoletuksena on se, että harrastetoiminnan lisäksi kaupunkiviljelystä on mahdollista kehittää laajamittaista ja taloudellisesti kannattavaa. Kaupungin tuottamien ravinnevirtojen kartoittaminen ja uudelleenkäyttäminen on tärkeä tavoite, kun kehitetään vähähiilisempää, energia- ja resurssitehokkaampaa ja vihreämpää kaupunkia. Lue lisää projektihausta.

EL-TRAN

Hankkeen tavoitteena on luoda tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, jotta Suomen sähköntuotanto olisi hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä. Päätavoitteena on luoda tiekartta siitä, kuinka Suomessa voidaan siirtyä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköjärjestelmään. Tampereen yliopiston vetämässä hankkeessa on mukana kuusi tutkimusosapuolta. Lue lisää projektihausta.

nZEB-hankeosaaminen

EU:ssa ollaan siirtymässä lähes nollaenergiarakennuksiin (nZEB-rakennukset), joilla on erittäin korkea energiatehokkuus. Rakennusten vähäinen energiatarve katetaan laajalti uusiutuvalla energialla, mukaan lukien lähellä tuotettu uusiutuva energia. Hankkeen päätavoitteena on, että alan toimijat tunnistavat nZEB-rakennusten haasteet ja pystyvät tarjoamaan vähän energiaa käyttäviä kokonaisratkaisuja. Hankkeessa syntyvästä aineistosta tehdään myös e-opiskelumateriaali. Lue lisää projektihausta.

BIOUREA

Fosfori on nopeasti hupeneva fossiilinen luonnonvara. Mistä saamme elintärkeää fosforia ruoantuotantoomme tulevaisuudessa? Käymälätuotokset ovat toistaiseksi huonosti hyödynnetty resurssi. Hankkeen tavoitteena on edistää virtsan ja käymäläjätteen hyötykäyttöä. Lue lisää projektihausta.

Projektihaku

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Julkaisuja ja artikkeleita

Tutustu painoalalla tehtyihin julkaisuihin ja artikkeleihin.

Julkisten että yksityisten asuin- ja kaupallisten rakennusten perusparantamista koskeva pitkän aikavälin strategia - SUOMI
Terttu Vainio, Eero Nippala, Martti Hekkanen, 2015.

Comparing life cycle energy, cost and profitability in building retrofit and replacement. 
Eero Nippala, Juhani Heljo, 2010.

The Activation of Housing Stoch Energy Upgrading.
Eero Nippala, Terttu Vainio, 2014

Upgrading of small and micro-sized companies' business know-how.
Eero Nippala, 2015

Application of human urine from dry toilets as natural fertilizer in onion (Allium cepa L.) cultivation – an chlorophyll indicator study
Bohdziewicz, J., Cebula, J., Marcisz, M., Piotrowski, K., Przywara, L., Viskari, E.-L., 2015.

Application of halloysite sorbent for ammonia and odors removal from dry toilet facilities
Bohdziewicz, J., Cebula, J.,  Marcisz, M., Mrowiec, B., Piotrowski, K., Sakiewicz, P., Viskari, E.-L. 2015.

Gas release and ventilation in a dry toilet – comparison between different models and user rates.
4th International Dry Toilet Conference, August 22-24 2012, Tampere, Finland. Oral presentation.
Szabo, H., Tsang,P. K., Viskari, E.-L., 2012. 

Dry Toilets Can Offer a Sustainable Wastewater Treatment System in Rural Areas.
4th International Dry Toilet Conference, August 22-24 2012, Tampere, Finland. Oral presentation.
Rweyendela, G.A., Viskari, E.-L., 2012.

A New Learning Environment for Sanitation and Wastewater Use at Tampere University of Applied Sciences
4th International Dry Toilet Conference, August 22-24 2012, Tampere, Finland. Oral presentation.
Viskari, E.L., Firew, T., Haapamäki, S, Yrjönen, R, Szabo, H. 2012.

Gas release and ventilation in a dry toilet – comparison between different models (I). Results.
Tsang, P.K., Szabo, H.M. and Viskari, E.-L. 2015.

Urine as fertilizer for lettuce in greenhouse conditions – growth, yield and the role of estrogens in urine
4th International Dry Toilet Conference, August 22-24 2012, Tampere, Finland. Poster presentation.
Viskari, E-L, Haapamäki, S, Mburu, C, Zambeze-Kallio, C. 2012.

Uudistuuko infra, vehreyttääkö virtsa?
Viskari, E.-L., Tuukkanen, K. & Vilpas, R. 2015.

Kysynnän jousto – Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille ( Demand Response –Practical Solutions and Impacts for DSOs in Finland").
Järventausta, P., Repo, S., Trygg, P., Rautiainen, A., Mutanen, A., Lummi, K., Supponen, Heljo, J , A. Sorri, J., Harsia,  P., Honkiniemi, M., Kallioharju, K., Piikkilä, V., Luoma, J., Partanen, J., Honkapuro, S., Valtonen, P., Tuunanen, J., Belonogava, N. 2015.

Valaistuksen laadullisten tekijöiden ja energialaskennan määrittely FInZEB-hankkeelle. (Definition of the qualitative factors and the energy calculation to the lighting for FInZEB-project)
Kallioharju,K., Harsia, P. 2015

Ota yhteyttä

Eero Nippala
Lehtori
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
+358 40 546 0174
eero.nippala@tamk.fi