Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus

Kipinöikö kestävä kehitys? Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus tarjoaa osaamista, jossa painottuvat kestävä kehitys ja elinkaariajattelu.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

32 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Alkaa: Tammikuu 2019

Hakukohde: Insinööri (AMK), Biotuote- ja prosessitekniikka, päivätoteutus


Tavoite

Biotuote- ja prosessitekniikan insinöörikoulutus sopii sinulle, joka haluat työskennellä metsälähtöisessä biotuoteteollisuudessa tai prosessiteollisuudessa. Koulutuksesta valmistuu kemianteollisuuden ja biotuoteteollisuuden osaajia, joilla on aloitteellinen ja luova työote sekä silmää globaalille biotaloudelle, kestävälle kehitykselle ja elinkaariajattelulle. Energiantuotannon ja bioenergian lisäksi pääset opiskelemaan laadunhallintaa ja ympäristöasioita.

Biotuote- ja prosessitekniikan insinöörinä työskentelet tuotannon, suunnittelun ja tuotekehityksen tehtävissä metsälähtöisessä biotuoteteollisuudessa tai prosessiteollisuudessa. Myös teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat alan osaajille mielenkiintoisia ja kansainvälisiä tehtäviä.

 

Lisätietoa opetuskielestä

Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja koulutus tarjoaa myös kokonaan englanninkielisen "Bioproducts and Polymers" suuntautumisen.

Koulutus sisältää seuraavia englanninkielisiä opintokokonaisuuksia:

  • Bioeconomy Products and Services
  • Bioproduct Management
  • Paper and Packaging Customer Management
  • Polymers and Composites

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuotesi opinnot painottuvat matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamiseen sekä biotuote- ja prosessitekniikan alan tuntemiseen. Osaat työskennellä turvallisesti laboratorioissa ja suoritat työturvallisuuskortin työelämää varten. Laadit sujuvasti teknisiä raportteja, joissa sovelletaan tietotekniikkaa. Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia "Kykylaakso/BioHub"-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Osaat tulkita yrityksen toimintaa ja ratkaisuja yrityksen strategioiden ja kannattavuuden pohjalta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet. Ymmärrät laadun merkityksen yrityksen menestymisessä. 

Toisena opiskeluvuonna hallitset insinöörin perusosaamisen lisäksi perustiedot energian tuotannosta ja käytöstä. Osaat soveltaa lämpöopin periaatteita käytäntöön ja osaat käyttää englannin kieltä ammatillisissa yhteyksissä. Käytät matematiikkaa ja fysiikkaa sujuvasti prosessitekniikan ongelmien ratkaisuun. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja tiedät koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä niiden käynnissäpidon merkityksen.

Kolmantena vuonna tunnet esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ja saatvalmiudet toimia työnjohtajana. Osallistut työelämäprojektiin, jossa hyödynnät monipuolisesti osaamistasi tiimin jäsenenä. Tunnet yleisperiaatteet teollisuuden prosesseista ja saat käytännön osaamista prosessi- sekä paperi- ja pakkauslaboratorioissa. Tunnet myös automaation merkityksen ja sen mahdollisuudet teollisuuden osana. Voit vaihtoehtoisesti valita englanninkielisen "Bioproducts and Polymers" -suuntautumisen, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Neljäntenä vuotena voit valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka tukevat kasvuasi oman alasi asiantuntijuuteen.

Osaamisesi kehittyy biotuote- ja prosessiteollisuuden lopputuotteisiin seuraavien opintokokonaisuuksien avulla:

1.    Metsäbiotalouden tuotteiden viimeistely ja markkinointi

2.    Polymers and Composites

3.    Bioeconomy Products and Services

Biotuote- ja prosessitekniikan opintojen sisältö

Biotuote- ja prosessitekniikan ydinosaamista ovat

1. metsäbiotuotteiden, paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineet, tuotantoprosessit puusta lopputuotteeksi, eri lopputuotteiden kuten pakkauskartonkien, painopaperien ja erikoispaperin erityisominaisuudet ja kuluttajavaatimukset. Biotuotetekniikka käsittää uusiutuvien materiaalien, kuten biomassojen tuotantoratkaisuja ja ominaisuuksia. Keskeistä on metsäbiotalouden raaka-aineiden mahdollisuudet biotuotteiksi kuten paperiksi, kartongiksi, pakkauksiksi ja niiden kehittäminen aivan uudenlaisiksi tuotteiksi.

2. kemianteollisuuden valmistusmenetelmät, tuotteet ja niiden ympäristönäkökohdat. Syventävä kemia painottuu analyyttiseen kemiaan, polymeerikemiaan ja komposiitteihin.

Osa opinnoista toteutetaan projekteina hyödyntäen innovoinnin työkaluja.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Koulutuksessa ei ole suuntautumispolkuja.

 

Opintojen rakenne

Koulutus muodostuu perus- ja ammattiopinnoista (180 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op).

 

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna tehdään työelämälähtöinen opinnäytetyö. Osoitat opinnäytetyön avulla, kuinka osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset tiedonhankkimistaitoja, raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Saat kattavan koulutuksen sekä tuotanto-, suunnittelu- että kehitystehtäviin. Metsälähtöisen biotuoteteollisuuden ja prosessiteollisuuden lisäksi teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat mielenkiintoisia ja kansainvälisiä tehtäviä biotuote- ja prosessitekniikan osaamisen omaaville insinööreille.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat käyttöinsinööri, tuotantoinsinööri, osastoinsinööri, myynti-insinööri, asiakaspalveluinsinööri, projekti-insinööri, tutkimus- ja kehitysinsinööri, laatuinsinööri, vuoromestari, tuotannonsuunnittelija ja laboratoriopäällikkö.

Pätevyys

Koulutus vastaa Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 6.

 

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Opetussuunnitelma on kehitetty tiiviissä yhteistyössä metsäteollisuuden ja prosessiteollisuuden työelämän edustajien kanssa.

Opintoihin kuuluu myös ensimmäisen opiskeluvuoden Kykylaakso/BioHub liiketoimintasimulaatio ja kolmannen opintovuoden syksyyn sijoittuva opiskelijoiden tiimityönä toteutettava työelämäprojekti. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden työelämäverkostossa toimimiseen ja edesauttaa opinnäytetyön aiheen löytämistä sekä valmistumisen jälkeistä työelämään siirtymistä.

Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon lisäksemme kuuluu uusi Tampereen yliopisto. TAMKin opiskelijalle tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa osaamistaan. Voit kerätä opintopisteitä myös yliopistossa tarjolla olevilla kursseilla tai osallistua yhteisiin projekteihin.

Tutkimukselliset painopisteet

Opintoihin kuuluu myös opiskelijaryhmän tuottama työelämäprojekti. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden työelämäverkostossa toimimiseen ja edesauttaa opinnäytetyön aiheen löytämistä sekä valmistumisen jälkeistä työelämään siirtymistä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

 

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Ulla Häggblom, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 556 1120

Opinto-ohjaaja Merja Hanhimäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 836 3178

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 23.05.2018

Näin haet syksyn korkeakoulujen yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 5.9. - 19.9.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 kello 15.00.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.