Kehitämme älykkäitä ratkaisuja, prosesseja ja palveluita innovatiivisin menetelmin hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja materiaaleja sekä digitalisaation tuomia poikkitieteellisiä mahdollisuuksia.

Toimimme osana pirkanmaalaista älykkäiden koneiden ja laitteiden suunnittelun sekä tehokkaan valmistamisen keskittymää.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Valmistavan teollisuuden teknologiat

Materiaalia lisäävä valmistus, erityisesti 3D-tulostus, on nähty suurena mahdollisuutena valmistavan teollisuuden rakennemuutoksessa. Sen on ennustettu muuttavan valmistavan teollisuuden rakenteita enemmän kuin minkään muun teknologian. Tärkeitä teemoja ovat myös muun muassa robotiikan ja automaation tuomat ratkaisut tuottavuuden parantamiseksi.  

Innovaatio- ja tuotekehitysalustat, prototyypit ja testaus 

Rakennemuutokseen ja kilpailuun vastaaminen edellyttää asiakas- ja osaamistarpeiden yhä parempaa ennakointikykyä yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän kanssa. Tarvitaan paitsi nopeaa innovointia ja tuotekehitystä myös nopeaa prototyyppitestausta.  

Digitalisaatio ja älykkyys

Digitalisaatio ja teollinen internet ovat teemoja, joihin sekä jokaisen teollisuusyrityksen, mutta myös julkisen sektorin, kuten esimerkiksi terveydenhuollon, on paneuduttava. Keskeistä on älyn lisääntyminen koneissa, laitteissa ja järjestelmissä sekä niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Digitalisaation tuoma muutos vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen sekä niihin liittyvien palvelujen kehittämiseen. 

Älykkäät ja energiatehokkaat liikennevälineet ja laitteet

Älykkään liikenteen sovellukset kehittyvät nopeassa tahdissa, ja hiilidioksidipäästöjen ja melun vähentäminen asettavat yhä tiukkenevia vaatimuksia. Sähköisen liikenteen ratkaisut ovat keskeisessä asemassa haettaessa jakeluliikenteen ja logistiikan eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovelluksia ovat muun muassa sähköiset ajoneuvot, kestävän kehityksen materiaaleista tuotetut liikennevälineet (esimerkiksi BioBussi) ja lentävät laitteet. 

Bio- ja prosessiteollisuuden sovellukset ja innovaatiot 

Megatrendit, kuten ilmaston lämpeneminen, resurssien niukkuus, väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen, asettavat uusia vaatimuksia lopputuotteille ja prosesseille sekä ohjaavat kuluttajakäyttäytymistä. Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo kiertävät, ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. Innovaatioympäristöissä, kuten TAMKin BioHubissa, luodaan yhdessä yritysten kanssa uutta liiketoimintaa bio-osaamisen ympärille. Toiminnan keskiössä ovat monialaiset opiskelijatiimit ja modernit laboratoriot.

Kärkihankkeita

Openlab 

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia valmistavan teollisuuden toimintamalleja erityisesti tuotteen tai palvelun protovaiheeseen. Tavoitteena on myös nopeuttaa innovaatioiden pääsyä markkinoille. Hankkeessa kehitetään valmistavan teollisuuden avoin innovaatioalusta sekä malli, jossa asiakkaalle tulee tutuksi yhdellä kerralla eri verkostoon kuuluvien toimijoiden käytettävissä olevat laitteet ja laboratoriotilat. Lue lisää OpenLabin nettisivuilta.

Lue uutinen: OpenLab - miljoonainvestointi konetekniikkaan (27.11.2015)

3D-Boosti 

TAMK ja yhteistyökumppanit hakevat teknologiaharppausta digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) avulla. Tavoitteena on, että kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen voidaan konkretisoida kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristöissä. Tavoitteena on vahva alueellinen yhteistyö. Lue lisää projektihausta. 

eTruck 

Hankkeessa määritellään ja toteutetaan tutkimusalusta, jolla tutkitaan sähkökäyttöisen kuljetuskaluston käytettävyyttä ja kokonaistaloudellisuutta huomioiden myös energiatehokkuuden ja investoinnit. Kokonaisuutta kehitetään edelleen Suomen olosuhteisiin sopiviksi. Samalla tutkitaan sääolosuhteiden ja kuljettajan ajotavan vaikutusta energiatehokkuuteen ja erityisesti energian regenerointiin. Lue lisää projektihausta

Harvesting with Marteloscope Methodology in a European Ring (HAMMER) 

The project involves the construction of a platform called HAMMER, based on digitized martelocopes, an educational tool dedicated to learners in forestry education. Lue lisää projektihausta

Hiilinielu Design Studio 

Hiilinielu Design Studio -hankkeessa kehitetään metsäbioalan ja luovien alojen osaajien yhteistyötä monialaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on edistää metsäbioalan uudenlaisten tuotteiden kaupallistamista luovien alojen, kuten muotoilun ja median, osaamisen avulla. Hankkeessa kehitetään monialainen, palvelumuotoilua hyödyntävä "Hiilinielu Design Studio" -malli metsäbioalan tuote- ja palveluinnovoinnille, joka perustuu yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöhön. Lue lisää projektihausta

Projektihaku

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Ota yhteyttä

Markus Aho
Yliopettaja, koneensuunnittelu ja mekaniikka
Konetekniikan koulutus
+358 40 801 2627
markus.aho@tamk.fi