Takaisin

Opiskelijan tarina - Kliininen asiantuntija: Mia-Liisa Rönkkö: Koulutus lisäsi oman työn arvostusta

Mia-Liisa Rönkkö: Koulutus lisäsi oman työn arvostusta

Kliinisen asiantuntijan koulutus

Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa opiskellut Mia-Liisa Rönkkö kertoo kokemuksistaan.

Mia-Liisa Rönkkö suoritti terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkinnon kliinisen asiantuntijan koulutuksesta. Opinnäytetyönään terveydenhoitajana Ylöjärvellä työskentelevä Rönkkö kehitti työpaikalleen ennaltaehkäisevän mielenterveystyön toimintamallin, jota on tarkoitus käyttää uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämisessä.

Kuka olet?

Olen työskennellyt terveydenhoitajana Ylöjärven kunnan äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolassa liki 10 vuotta. Sitä ennen olin töissä sisätauti-kirurgisena sairaanhoitajana mm. neurokirurgian osastolla sekä vastasyntyneiden teho-osastolla. Tällä hetkellä työskentelen edelleen terveydenhoitajana, mutta toivon koulutuksen avaavan minulle uusia työnhakuun liittyviä mahdollisuuksia.

Olin koko opintojen ajan opintovapaalla, koska halusin ottaa kaiken hyödyn opinnoista. Tämä tarjosi minulle mahdollisuuden tarkastella omaa työtäni objektiivisesti työyhteisön ulkopuolelta. Samalla koin, että opintovapaa oli eräänlainen vuorotteluvapaa, joka antoi mahdollisuuden pysähtyä oman elämän äärelle. Voimavarani opintoihin sain perheeltäni, johon kuuluvat mieheni ja 18-, 15- ja 12- vuotiaat lapsemme. Harrastukseni liittyvät läheisesti perheeseen, matkustamiseen ja luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

"Suurimmat asiat alkavat usein pienistä. Tee tästä päivästä niin hyvä, että eilinen on sille kateellinen". Näillä ajatuksilla hain myös kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmaan. Muutos on hyvästä ja pyrin näkemään sen elämässä uutena mahdollisuutena.

Hain opiskelemaan antaakseni itselleni mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti. Lisäksi halusin tarkastella työ- ja toimintatapojani uudesta näkökulmasta. Perheiden riskiolot, tuen tarpeet sekä mielenterveyden ongelmat ovat näkyneet lisääntyvinä haasteina työssäni viimeisten vuosien aikana. Tämän vuoksi koin juuri mielenterveys- ja päihdetyön opinnot oikeaksi vaihtoehdoksi. Tavoitteenani oli saada koulutus, jota pystyisin hyödyntämään paitsi omassa perustyössäni myös kouluttajana tai konsultoitavana asiantuntijana.

Mitä koulutus antoi sinulle ?

Kliinisenä asiantuntijana koen tehtäväkseni viedä eteenpäin ja kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Opinnot antoivat minulle valmiuksia tutkia kriittisesti tieteellistä tietoa ja tuoda sitä käytäntöön. Juuri tämän yhteyden löytäminen ja ymmärtäminen oli alkuun haastavin, mutta lopulta palkitsevin osuus opinnoissa.

Opinnot kokonaisuudessaan olivat käytännöstä lähtevien asioiden mielekästä pohtimista ja ongelmien työstämistä. Koenkin olevani tällä hetkellä ennen kaikkea aiempien toimintatapojen kyseenalaistaja ja uusien kehittäjä. Aina ei kuitenkaan tarvitse rakentaa uudestaan, ainoastaan remontoida jo olemassa olevia perustuksia ja kehittää olemassa olevia toimintatapoja sekä nähdä niissä uusia mahdollisuuksia.

Opinnoissa korostettiin ennen kaikkea ennaltaehkäisevän mielenterveystyön merkitystä. Tämä lisäsi oman työni arvostusta sekä vahvisti ajatusta siitä, että juuri ennaltaehkäisevän työn ja toimintatapojen kehittäminen ja siihen panostaminen on tulevaisuutta. Keskeistä on saada päättäjät ymmärtämään ennaltaehkäisevän mielenterveystyön merkitys kustannustehokkaana ja asiakkaalle inhimillisenä työmuotona.

Yhteistyö muiden ammattikorkeakoulujen kanssa toi syvyyttä opintoihin ja takasi monialaisen vuoropuhelun. Oman Tampereen ryhmämme kannustava yhteishenki oli tukena koko opintojen ajan. Oli mielekästä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia erilaisista lähtökohdista tulevien ammattilaisten kanssa ja pohtia laajemmin mielenterveystyön ja organisaatiorakenteiden kokonaisuutta. Ryhmätyöt ja yhteiset projektit antoivat uusia näkökulmia ja samalla vahvistivat omia ajatuksia.

Koin opetuksen olevan erittäin ammattitaitoista ja korkeatasoista. Aluksi oli vaikea opetella uusia opiskelumetodeja verkkokursseineen, mutta hiljalleen asioiden avauduttua omaehtoinen opiskelu oli erittäin palkitsevaa ja kasvatti myös luottamusta omiin kykyihini. Sain varmuutta ja itseluottamusta paitsi ammattilaisena myös ihmisenä.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Opinnäytetyönä toteutin toimintatutkimuksen yhteistyössä äitiysneuvolan terveydenhoitajien ja keskeisimpien yhteistyötahojen kanssa. Kehitimme Ylöjärvelle ennaltaehkäisevän mielenterveystyön toimintamallin, jota on tarkoitus käyttää myös uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämisessä. Lähtökohtana oli tehdä yhtenäinen työväline kehittämällä käytäntöjä terveyden edistämisen, varhaisen puuttumisen sekä moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Toivon opinnäytetyöni tuovan lisää näkyvyyttä äitiysneuvolan työtavoista ja lisäävän sitä kautta ymmärrystä sen merkityksestä tulevaisuudessa.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Kliinisen asiantuntijan koulutusta suosittelen kaikille, jotka haluavat kehittyä työssään tai haluavat vahvuutta ja tukea omaan ammatilliseen osaamiseensa. Erityisesti perusterveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät koulutuksesta, koska se avaa uusia näkökulmia myös erikoissairaanhoidon toimintatavoista. Tämä antaisi vankkaa pohjaa moniammatillisen vuoropuhelun kehittymiselle, koska tulevaisuuden suunta hoitotyössä on juuri moniammattillisessa yhteistyössä sekä ennaltaehkäisyssä, terveyden edistämisessä ja varhaisessa puuttumisessa.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 01.11.2017