Takaisin

Opiskelijan tarina

Kukka-Maaria Korko - Mobiilin opettajuuden äärellä

Ammatillinen opettajankoulutus

Mobiilius tuo opettajan työhön uusia ulottuvuuksia, mutta myös haasteita ja mahdollisuuksia.

Olen Kukka-Maaria Korko (KM), yksi ammatillisen opettajankoulutuksen, mobiiliopekoulutusryhmän opiskelijoista, lähes valmis ammatillinen opettaja.

Miksi lähdin mukaan mobiiliopeopintoihin?

Olen suurimman osan työurastani työskennellyt ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämistehtävissä, nyttemmin viestintätehtävissä. Kun mahdollisuus mobiiliopettajaopinnoille tuli, halusin lähteä kokeilemaan, millaisia opinnot ovat opiskelijan näkökulmasta ja millaista mobiiliopettajuus on digitalisaation aikana. Tavoitteemme näissä Mobiiliope-hankkeen opettajaopinnoissa on pedagogiikan lisäksi oppia käyttämään sellaisia verkkosovelluksia, joita voi hyödyntää opettajan työssä ja oman oppilaitoksemme mobiilipedagogiikan kehittämisessä.

Mitä se mobiilioppiminen ja -opettaminen on?

Mobiilioppinen on mielestäni tapa oppia paikasta ja ajasta riippumatta. Tarvitaan kännykkä tai tablettitietokone, joiden kautta opiskelet. Mobiilioppinen antaa sekä opettajille että opiskelijoille vaihtoehtoisia tapoja oppimiseen, opetuksen monipuolistamiseen lähiopetuksen rinnalle ja ohjauksen mahdollistamiseen lukuisin eri keinoin. Opettaja voi käyttää monipuolisia verkkosovelluksia, joilla havainnollistaa opittavia asioita ja ohjata opiskelijaa. Mielestäni mobiilisti tapahtuvassa opiskelussa suunnitellun ohjauksen merkitys pitäisi korostua – opiskelijaa ei voi jättää "omilleen" opiskelunsa kanssa, vaan oppimisprosessia tulee ohjata säännöllisesti. Monesti itseohjautuvuus ymmärretään väärin ja varsinkin aikuisopiskelijat saatetaan jättää ilman oppimisprosessia tukevaa ohjausta, kun toteutetaan opintoja verkossa.

Mobiiliohjauksen suurimmat haasteet ovat ehkä siinä, että opettajan tulisi osata luoda sellainen oppimisympäristö, joka on suunniteltu tukemaan käsiteltävän aiheen oppimista mobiilisti. Suunnittelun pitää lähteä opittava sisältö edellä, ei mobiilisovellus edellä. Oppimisympäristön tulee antaa opiskelijalle virikkeitä opittavan aiheen oppimiseen, luoda mahdollisuus monitahoiseen ja monitasoiseen vuorovaikutukseen ja antaa tukea oppimisprosessille suunnitellun ohjauksen kautta. Erityisen tarkkana pitää olla tekijänoikeus-, etiikka- sekä saavutettavuuskysymyksissä, kun verkon kautta opitaan ja opetetaan.

Mobiiliopettajana

Minulle ja opiskelijakollegalleni Heidi Lehtoselle tarjottiin TAOKista mahdollisuutta kehittää uudenlainen toteutustapa kasvatustieteen opintoihin ammatillisessa opettajankoulutuksessa.  Suunnittelimme mobiilin toteutuksen opintoihin.

Suunnittelumme lähtökohta oli, että luomme kasvatustieteen opinnoista merkityksellisen oppimis- ja ohjausprosessin opettajaopiskelijoille. Tavoitteemme oli kytkeä kasvatustieteen teoriaa opetustyön kontekstiin ja tukea näin opettajaopiskelijoiden käyttöteorian kehittymistä. Lisäksi halusimme antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia omaan työhön sovellettavia verkkosovelluksia. Kasvatustiede on kuitenkin perusta opettajana toimimisen kontekstille - oppimisen, ohjaamisen, arvioinnin sekä opettajuuden ymmärtämiselle laajasti. Ilman tuota ymmärrystä opettaja toimii ilman tärkeää tietoperustaa.

Suunnittelemamme kasvatustieteen opintojakson mobiilitoteutus toteutettiin syksyn 2016 aikana. Koulutuksen toteutuksesta saamamme kokemukset sekä opetettavilta opettajaopiskelijoilta saadut arvioit ja palautteet vahvistivat käsitystämme, että mobiiliohjauksella pystytään sitouttamaan opiskelijat opittavaan aiheeseen sekä opiskeluun erittäin hyvin. Lisäksi oppiminen on tällöin syvällisempää.

Näkisin, että mobiilius ja digitalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia opettajan työhön, mutta siitä ei kuitenkaan saisi tulla itseisarvoa.

Keväällä 2017 pätevöidyn ammatilliseksi opettajaksi ja voin jo sanoa, että ajatus siitä tuntuu erityisen hyvältä.

Mobiiliope-koulutuksessa kehitetään toimintatutkimuksen ja oppilaitoskohtaisten kokeilujen avulla digitalisaation edellyttämiä valmiuksia sekä koulutukseen osallistuvissa oppilaitoksissa että ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Koulutuksessa painotetaan erityisesti mobiiliohjauksen menetelmiä ja yksilöllisiä oppimisympäristöjä. Koulutuksen ja kehitystyön aikana syntyy uutta julkaistua tutkimustietoa, joka vahvistaa ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyötä ja lisää koulutuksen aluevaikuttavuutta.

Päivitetty 14.03.2017