Takaisin

Digityökaluja ja aktivoivaa opetusta STEM-aineisiin

Digityökaluja ja aktivoivaa opetusta STEM-aineisiin

8 op

Toteutusaika: kevät 2018 ja syksy 2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Johdanto

Matemaattisten aineiden osaamisen taso on heikentynyt Suomessa (esim PISA). Lisäksi esim. TIMSS-tutkimus on osoittanut, että perusopetuksessa oppilaiden asenteet, arvostus ja motivaatio ovat alhaisella tasolla STEM-aineita kohtaan. Tämän vuoksi niin sisältöä kehittäviä kuin pedagogisia menetelmiä tulee kehittää kaikille kouluasteille nopealla aikavälillä tilanteen korjaamiseksi.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistujien pedagogisia ja sisällöllisiä valmiuksia STEM-aineiden opetuksessa, erityisesti arviointiosaamista, pedagogista osaamista, aineenhallintaa, digitaalisia valmiuksia ja yhteistyötä yli ainerajojen. Hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on lisätä osallistujien digitaalisten materiaalien ja menetelmien käyttöä omassa oppilaitoksessa. Koulutus muodostuu neljästä osiosta (kuvattu alempana).

Sisältö

Koulutusosiot:

1. Digityökaluja ja pedagogiikkaa STEM-aineisiin (2 op)

Osiossa perehdytään erilaisiin digityökaluihin, joilla voi edistää STEM-aineiden oppimista oppilasta/opiskelijaa aktivoivin keinoin. Osio on yhteinen kaikille koulutusasteille. Koulutusosio toteutetaan ennakkotehtävillä, osallistumalla lähipäivään, jälkitehtävillä ja koulutusosion päättävällä verkkotapaamisella. Lähipäivä toteutetaan työpajatyyppisesti parhaita käytänteitä jakaen. Lähipäivän päätteeksi osallistujilla on konkreettinen työkalupakki digityökaluja testattavaksi ja omaan oppilaitokseen vietäväksi. Osallistujien käyttöön tulee YouTube-kanava, jonka videovalikoima on osallistujien käytettävissä myös hankkeen päätyttyä.

2. Tekemällä oppiminen: fysiikan demonstraatiot ja laboratoriotyöt (2 op)

Tässä osiossa kukin osallistuja valitsee omaan opetukseensa sopivia aiheita ja valmistelee niistä demonstraatioita ja laboratoriotöitä omaan käyttöönsä. TAMKin fysiikan laboratorion lisäksi hyödynnetään mobiililaitteiden antureita ja appseja sekä muita tavaroita, jotka ovat jokaisen opettajan helposti saatavilla oppilaitoksesta riippumatta. Kukin osallistujaryhmä esittelee ja jakaa tuotokset muille. Kouluttajat toimivat valmentajina ja sparraajina ja tarjoavat taustamateriaalia ja tukea. Osioon kuuluu lähipäivä TAMKin laboratorioissa ja verkkotyöskentelyä. Osallistujien käyttöön tulee YouTube-kanava tai muu verkkoalusta, jonka materiaalivalikoima on osallistujien käytettävissä myös hankkeen päätyttyä.

3. Aktivoivaa matematiikan opetusta (2 op)

Tässä osiossa kukin osallistuja kehittää omaan opetukseensa liittyvää aineistoa matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Osion tavoitteena on tuottaa opetukseen sellaisia elementtejä, jotka tukevat oppilaiden/opiskelijoiden matemaattisen osaamisen kehittymistä. Aihepiirejä voiva olla esimerkiksi:

 • TVT:n hyödyntäminen matematiikan oppimisessa ja opettamisessa
 • matemaattinen mallintaminen
 • ongelmanratkaisu
 • kielentäminen matematiikassa
 • oppimisanalytiikka matematiikan oppimisen tukena

Osiota suunnataan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti koulutusasteet huomioiden. Kouluttajat toimivat valmentajina ja sparraajina ja tarjoavat taustamateriaalia ja tukea. Osioon kuuluu lähipäivä ja verkkotyöskentelyä. Osallistujien käyttöön tulee YouTube-kanava tai muu verkkoalusta, jonka materiaalivalikoima on osallistujien käytettävissä myös hankkeen päätyttyä.

4. Aktivoivaa kemian opetusta ja laboratoriotöitä (2 op)

Osiossa kukin osallistuja kehittää omaan opetukseensa liittyvää aineistoa, demonstraatioita ja/tai laboratoriotöitä kemian opetukseen ja oppimiseen. TAMKin kemian laboratorion lisäksi hyödynnetään helposti hankittavissa olevia kemikaaleja sekä muita tavaroita, jotka ovat jokaisen opettajan saatavilla oppilaitoksesta riippumatta. Osion tavoitteena on tuottaa opetukseen sellaisia elementtejä, jotka tukevat oppilaiden/opiskelijoiden kemian osaamisen kehittymistä. Aihepiirejä voivat olla esimerkiksi:

 • turvallinen laboratoriotyöskentely ja työtavat
 • kemikaalit, niiden ominaisuudet ja käsittely
 • demonstraatiot ja laboratoriotyöt
 • laiteanalytiikka
 • laboratorion laatu
 • oppimisanalytiikka kemian oppimisen tukena

Tätä osiota suunnataan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti koulutusasteet huomioiden. Kouluttajat toimivat valmentajina ja sparraajina ja tarjoavat taustamateriaalia ja tukea. Osioon kuuluu lähipäivä ja verkkotyöskentelyä.

Toteutustapa

Hankkeessa tuotettu koulutus jakaantuu osiin siten, että osallistujat voivat valita, mihin koulutusosioihin osallistuvat. Osiot ajoittuvat eri päiville, joten halutessaan voi valita vaikka kaikki. Oppiainekohtaisissa osioissa kukin osallistuja työstää omia opetusmateriaalejaan ja menetelmiään sen pohjalta, minkälaisen tarvearvion hän on ennakkotehtävänä tehnyt omasta opetuksestaan.

Koulutus järjestetään kahdesti: Keväällä 2018 ja syksyllä 2018. Eri aiheiden lähipäivät ovat alla. Osallistujat voivat myös ehdottaa muita päivämääriä ilmoittautumislomakkeella.

Aikataulu

1. Digityökaluja ja pedagogiikkaa STEM-aineisiin (2 op) 27.10.2018 klo 10.00-15.30

2. Tekemällä oppiminen: fysiikan demonstraatiot ja laboratoriotyöt (2 op) 10.11.2018 klo 10.00-15.30

3. Aktivoivaa matematiikan opetusta (2 op) 17.11.2018 klo 10.00-15.30

4. Aktivoivaa kemian opetusta ja laboratoriotöitä (2 op) 24.11.2018 klo 10.00-15.30

Ilmoittaudu tässä: https://goo.gl/rgdFqw

Muuta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Sami Suhonen, puh 040 843 1743, sähköposti: sami.suhonen@tamk.fi
Päivitetty 19.09.2018

Back to the list of courses