Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus edustaa modernia, korkean teknologian osaamista. Pääset tutustumaan tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa erittäin laajaan tieto- ja viestintätekniikan toimialaan. Heti ensimmäisestä vuodesta lähtien sinulle tarjotaan runsaasti käytännönläheistä ja monipuolisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa perusammattiaineopetusta. Myös matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot luovat sinulle hyvän perustan syventäviin pääainekohtaisiin ammattiopintoihin, jotka alkavat toisen vuoden jälkeen.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

75 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Alkaa: Elokuu 2017

Hakukohde: Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus edustaa modernia, korkean teknologian osaamista. Sinulta vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, teoreettisten perusteiden hallintaa sekä ongelmanratkaisukykyä. Useat työtehtävät edellyttävät informaation ja tutkimustulosten analysointia sekä asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä ja käytettävyyttä. Tietoturvan merkitys, kestävän kehityksen mukainen suunnittelu ja toteutus ovat lopputuotteessa merkittävässä roolissa.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa pääset tutustumaan erittäin laajaan tieto- ja viestintätekniikan toimialaan. Heti ensimmäisestä vuodesta lähtien sinulle tarjotaan runsaasti käytännönläheistä ja monipuolisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa perusammattiaineopetusta. Myös matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot luovat hyvän perustan syventäviin pääainekohtaisiin ammattiopintoihin, jotka alkavat toisen vuoden jälkeen.

ICT:n merkitys kasvaa ja korostuu lähivuosina toimialasta riippumatta. Erilaiset tietoverkot ja tietojärjestelmät sekä niiden toimintavarmuus ovat nyky-yhteiskunnan toiminnan edellytys.

Tampereen alueelta löytyy niin globaalisti merkittäviä ICT-alan toimijoita, kuin myös PK-sektorilla vaikuttavia ja uusia nousevia alan yrityksiä. Nämä kaikki yhdessä luovat hyvän kasvupohjan ICT-alan osaajille.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin tarjottavissa opintojaksoissa opetuskieli voi olla suomen lisäksi myös englanti.

Pätevyys

Koulutuksen sisältö vastaa ICT-alan insinöörin (AMK) koulutusvaatimuksia. ICT-alan työtehtäviin liittyy usein erilaisia vastuutehtäviä. Sinulta vaaditaan hyvää kielitaitoa, ryhmätyöskentelytaitoja ja kommunikointikykyä. ICT-alan jatkuva evoluutio edellyttää elinikäisen oppimisen periaatteiden sisäistämistä, sillä osaamisen ylläpito vaatii väliajoin uudelleen kouluttautumista.

 

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa painotetaan simulointeja, ohjelmakehitystä ja laboratoriossa tapahtuvaa työskentelyä. Pääset näin toteamaan simulointien oikeellisuuden aidoissa järjestelmissä ja itse suoritetuilla mittauksilla ja demonstraatioilla.

Opetus toteutetaan pääosin normaaleissa luokkahuoneissa ja käytännön oppiminen toteutetaan laboratoriotiloissa. Laboratorio-opetuksessa syvennetään teoriassa opittuja asioita käytännön tilanteisiin, opitaan simuloimaan tai mallintamaan tilanne ja toteamaan mittauksilla ratkaisun toimivuus.

Erikoistumisalat

Valitset suuntautumispolkusi toisen opintovuoden jälkeen. Suuntautumispoluissa on erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:

Ohjelmistotekniikan suuntautumispolku: Syvennät ohjelmoinnin opintojasi. Perehdyt tietokantoihin, tietorakenteisiin ja algoritmeihin. Saat laajan näkemyksen nykyaikaisesta ohjelmistotuotannosta sekä ohjelmistoarkkitehtuureista ja perehdyt graafisten käyttöliittymien ohjelmointiin ja mobiiliohjelmointiin. Ohjelmistotekniikan opetus perustuu erilaisiin harjoitustöihin ja käytännön projektitöihin.

Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumispolku: Syvennät elektroniikan ja mikrokontrollerien osaamista. Opit digitaalista signaalinkäsittelyä ja laitteistoläheistä ohjelmointia. Opetus perustuu käytännön laboratoriotyöskentelyyn, joka sisältää erilaisia harjoitus- ja projektitöitä.

Tietoverkkojen ja tietoliikennetekniikan suuntautumispolku: Perehdyt langallisiin ja langattomiin tietoverkkoihin, niiden toteutuksiin ja tietoturvaan. Tietoverkkojen yhteydessä käyt läpi tietoverkon suunnittelua, reititystä ja reititysprotokollia. Tietoliikennetekniikan osuudessa perehdyt nykyaikaisiin langattomiin tietoliikenneratkaisuihin ja langattomaan tiedonsiirtoon. Opit lisäksi suurtaajuista (RF) suunnittelua ja mittaamista, digitaalista signaalinkäsittelyä ja radioverkkojen suunnittelua. Opetus perustuu laajasti käytännön laboratoriotyöskentelyyn, joka sisältää erilaisia harjoitus- ja projektitöitä.

Kaikkiin kolmeen suuntautumispolkuun on mahdollista sisällyttää opintoja älykkäiden koneiden suuntautumispolusta. Älykkäiden koneiden suuntautumispolku on tekniikan koulutusten yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvotekniikan, konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille. Suosituksena on, että sijoitat älykkäiden koneiden suuntautumispolun opintoja kolmannen ja neljännen vuoden opintoihin, kun sinulla on omasta suuntautumispolustasi riittävä ammatillinen osaaminen. Opinnot suunnitellaan yhdessä suuntautumispolun vastaavien, opinto-ohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa. Opinnoista tehdään erillinen HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Opintojen rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 240 op. Opinnot suoritetaan 4 vuodessa.

Opinnot jakautuvat seuraavasti: yhteiset perusopinnot (125 op), syventävät ammattiaineopinnot (55 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op), opinnäytetyö (15 op). 

Opinnoille on eri vuositeemat. Vuositeemojen avulla pystyt hahmottamaan oman osaamisesi kasvun opintojen eri vaiheessa. Vuositeemojen tavoitteet ovat seuraavat:

Ensimmäisen vuoden jälkeen sinulla on valmiudet olla harjoittelijana mukana ICT-alan työtehtävissä. Olet opiskellut matemaattis-luonnontieteellisiä perusteita tietotekniikan opintoja varten. Olet myös opiskellut syventäviin ammattiaineopintoihin johtavia perusopintoja, joita ovat muun muassa ohjelmointi, elektroniikka, tietoverkot ja raportointi.

Toisen vuoden jälkeen sinulla on valmiudet olla mukana ICT-alan työtehtävissä muun muassa elektroniikan vianhaussa ja testauksessa, ohjelmistotestauksessa ja suunnittelussa, tietoverkkojen testauksessa ja rakentamisessa. Olet opiskellut tarvittavat perustiedot ja -taidot ICT-alan perusteista. Sinulla on myös matemaattis-luonnontieteelliset insinöörivalmiudet ja olet valinnut suuntautumispolun syventäviä ammattiopintoja varten.

Kolmannen vuoden teemat jakautuvat syventävien ammattiaineopintojen perusteella seuraavasti:

Tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen suuntautumispolku: Sinulla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa, tietoliikenneverkkojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumispolku: Sinulla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa sekä laitteistoläheisten elektroniikkalaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjelmistotekniikan suuntautumispolku: Sinulla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja ohjelmistotekniikan projekteissa, alkaen määrittelystä aina vaativaan ohjelmistokehitykseen ja koodaamiseen.

Neljännen vuoden jälkeen opiskelija täyttää koulutuksen tavoitteet valmistuvalle insinöörille.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on perehdyttää sinut koulutusalan keskeisiin työtehtäviin ja antaa sinulle mahdollisuus opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytäntöön. Opinnäytetyö tukee ammatillisia opintojasi ja ammatillista kasvuasi. Se myös osoittaa tiedonhankkimistaitosi, raportointikykysi ja tavoitteellisen työskentelytaitosi.

Opinnäytetyö sijoittuu neljännen vuoden opintoihin. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja liittyy ICT-alan työtehtäviin valitun syventävän pääaineopintojen mukaisesti. Aiheena voi olla esimerkiksi suunnittelutehtävä, tuotekehitystehtävä, tutkimustehtävä tai tuotantotekniikan kehitystehtävä.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Työtehtävät liittyvät tyypillisesti ICT-alan tuotekehitys ja suunnittelu (R&D) projekteihin (SW, HW, RF) sekä asiantuntija-, käyttö-, ylläpito-, markkinointi- ja johtotehtäviin. Tehtävissä painotetaan kykyä itsenäiseen ja tiimissä tapahtuvaan työskentelyyn, ongelmien ratkaisuun ja oman työn kehittämiseen. Useat ICT-alan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin ja monikansallisiin alan yrityksiin. On tärkeää, että sinulla on valmiudet toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. ICT-ala tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet yksityisyrittäjyyteen.

Tehtävänimikkeitä

Tyypillisinä tehtävänimikkeinä ovat projekti- ja tiimipäällikkö, järjestelmäasiantuntija, ohjelmistosuunnittelija, tietoverkkoasiantuntija ja tietoturva-asiantuntija.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Yhteistyökumppanit

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksella on pitkä historia onnistuneesta ja elinvoimaisesta yhteistyöstä yritysten kanssa. Olemme edelläkävijöitä opiskelijoiden ja yritysten yhteistyössä TKI (tuotekehitys ja innovointi). Koulutuksen pitkäaikainen yritysyhteistyö mahdollistaa sinulle mielenkiintoisia harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetyön aiheen.

Teemme tiivistä yhteistyötä Demolan kanssa. Demola-yhteistyön kautta saadut työelämäprojektit pitävät koulutuksen jatkuvasti ajan hermolla ja tarjoavat mahdollisuuksia usein kansainvälisiin toimintaympäristön. Yhteistyö tarjoaa sinulle loistavan mahdollisuuden tehdä yritysyhteistyötä, edistävää valmistumistasi ja työllistymistäsi opintojen jälkeen.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

Tutkimus

Koulutus on edelläkävijä opiskelijoiden ja yritysten yhteistyössä sekä TKI-toiminnassa (tuotekehitys ja innovointi). Tällaista toimintaa kehittää esimerkiksi TKI-osuuskunta Verstas.

Jatko-opinnot

Sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta alan työkokemusta AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Lisätietoa ylemmistä ammattikorkeakorkeakoulututkinnoista löydät TAMKin www-sivuilta. Voit lisäksi hakeutua teknillisen yliopiston opintoihin.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Koulutuspäällikkö Hanna-Kinnari Korpela, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 822 7601

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 17.03.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 15.3. - 5.4.2017. Haku päättyy 5.4. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.