Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Haluaisitko digitalisaation vauhdittajaksi? Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus avaa ovia ICT-alan monipuolisiin työtehtäviin.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

80 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksessa opiskelet matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä alan ammattiaineita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa voi suuntautua ohjelmistotekniikkaan, tietoverkkoihin ja tietoliikennetekniikkaan tai sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkaan. Opiskelijana sinulta vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä ongelmanratkaisukykyä.

Tietotekniikkaa hyödynnetään lähes kaikkialla ja se on yhteiskunnan elinehto nyt ja tulevaisuudessa. Digitalisaatio on nähty kasvun moottorina, ja ohjelmoinnin osaajista on tällä hetkellä huutava pula. Erilaisten arkikäytössä olevien koneiden ja laitteiden kytkeminen internetiin lisääntyy merkittävästi. Näiden verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvan merkitys kasvaa ja laitteista saatavan datan analysointi ja hyödyntäminen on voimakkaasti kehittyvä osaamisen alue. Tietotekniikka alana onkin kehittyvä, kasvava ja kansainvälinen ja se vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen arkeen. 

ICT-alan työtehtävät ovat hyvin laaja-alaisia ja niissä edellytetään esimerkiksi ohjelmointiosaamista, tietoturvan hallintaa, laiteteknistä osaamista, käytettävyyttä ja asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä. Tampereen seudulla toimii alan globaaleja ja tunnettuja yrityksiä mutta alalle tyypillisesti myös pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. TAMKissa tehdäänkin vahvaa yhteistyötä erilaisten ICT-alan yritysten kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit työllistyvät muun muassa alansa asiantuntijoiksi ja suunnittelijoiksi sekä teollisuuden tuotekehitystehtäviin. Tieto- ja viestintätekniikan ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäsuunnittelija, tietoliikenneinsinööri, testausinsinööri, käyttöliittymäsuunnittelija, tietoverkkoasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija, sovellusasiantuntija, web-suunnittelija, yrittäjä, konsultti ja tuotekehitysinsinööri.

Opetuskieli

Opetuskieli on pääosin suomi, mutta käytössä on myös englanninkielistä materiaalia.

 

Pätevyys

Koulutuksen sisältö vastaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin (AMK) koulutusvaatimuksia.

 

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa pääset tutustumaan erittäin laajaan tieto- ja viestintätekniikan toimialaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet alalla vaadittavien perusasioiden ymmärtämiseen ja erilaisten teknologioiden ja työmenetelmien monipuoliseen hallintaan. Heti ensimmäisestä vuodesta lähtien sinulle tarjotaan runsaasti käytännönläheistä ja erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa perusammattiaineopetusta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden perusopinnoissa luodaan vankka pohja insinööriopinnoille, joka mahdollistaa ammatillisen suuntautumisen kolmeen eri suuntautumispolkuun. Suuntautumisen mukaisia opintoja opiskellaan kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna.

Valittavat suuntautumispolut ovat ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka ja tietoverkot sekä sulautetut järjestelmät ja elektroniikka. Lisäksi on mahdollista valita opintoja älykkäiden koneiden suuntautumispolusta, joka on tekniikan koulutuksille yhteinen.

Opinnoille on eri vuositeemat, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

Ensimmäisen vuoden jälkeen olet tutustunut tieto- ja viestintätekniikan toimialaan ja hankkinut matemaattis-luonnontieteellistä perusosaamista tekniikan alalta. Sinulla on valmiudet olla harjoittelijana ICT-alan työtehtävissä. Olet opiskellut syventäviin ammattiaineopintoihin johtavia perusopintoja, joita ovat muun muassa ohjelmointi, elektroniikka ja tietoverkot.

Toisen vuoden jälkeen olet hankkinut insinööriosaamisen matemaattis-luonnontieteellisiä perustietoja ja -taitoja sekä syventänyt ICT-alan perusosaamistasi. Sinulla on valmiudet olla mukana ICT-alan työtehtävissä kuten esimerkiksi elektroniikan vianhaussa ja testauksessa, ohjelmistotestauksessa ja -suunnittelussa sekä tietoverkkojen testauksessa ja rakentamisessa. Toisen opiskeluvuoden aikana olet valinnut suuntautumispolun syventäviä ammattiopintoja varten.

Kolmannen vuoden jälkeen sinulla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa suuntautumispolun mukaisesti. 

Ohjelmistotekniikan suuntautumispolun opiskelijana sinulla on valmiuksia toimia ohjelmistotekniikan projekteissa, alkaen määrittelystä aina vaativaan ohjelmistokehitykseen ja koodaamiseen. 

Tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen suuntautumispolun opiskelijana sinulla on valmiuksia osallistua tietoliikenneverkkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumispolun opiskelijana omaat valmiuksia toimia laitteistoläheisten elektroniikkalaitteiden suunnittelussa, toteutuksessa, testauksessa ja ohjelmoinnissa. 

Neljännen vuoden opintojen jälkeen olet täyttänyt koulutuksen tavoitteet valmistuvalle insinöörille.

Erikoistumisalat

Valitset suuntautumispolkusi toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumispoluissa on erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:

Ohjelmistotekniikan suuntautumispolussa saat valmiudet toimia ohjelmistoinsinöörinä sekä natiiveissa sovellus- ja systeemiohjelmistojen kehitysprojekteissa että erilaisissa web–pohjaisissa järjestelmäkokonaisuuksissa koko full stack -alueella. Opintojen aikana saat kattavan osaamisen nykyaikaisesta ohjelmistotuotannosta, ohjelmistoarkkitehtuureista, ohjelmistojen suunnittelusta ja toteutuksesta erilaisilla ohjelmointiympäristöillä ja -työkaluilla.

Opinnoissa perehdyt yleisimmin käytettyihin toteutusteknologioihin sekä työmenetelmiin data-, api-, web-, UI-, natiivi-, laite- sekä systeemiteknologioita toteutettaessa. Suuntautumispolun opinnoissa tehdään paljon käytännön projekteja, joissa hyödynnetään alan tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia teknologioita ja työmenetelmiä.

Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumispolussa syvennät laitteistonläheistä ohjelmointi- ja mikrokontrollereiden osaamista. Mittalaitteiden ja -menetelmien käyttösi laajenee ja syvenee. Opit digitaalista signaalinkäsittelyä, ohjelmoitavia digitaalisia piirejä ja laitteistojen suunnittelua. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan reaaliaikakäyttöjärjestelmiä sekä analysoimaan sulautetun ohjelman suorituskykyä, nopeutta ja tehonkulutusta. Opetus perustuu käytännön laboratoriotyöskentelyyn, joka sisältää erilaisia harjoitus- ja projektitöitä sekä teollisuuteen tehtäviä projekteja.

Tietoverkkojen ja tietoliikennetekniikan suuntautumispolussa perehdyt langallisiin ja langattomiin tietoverkkoihin, niiden toteutuksiin ja tietoturvaan. Tietoverkkojen yhteydessä käyt läpi IP-verkkojen suunnittelua, ylläpitoa ja hallintaa. Opit suunnittelemaan yrityksen tietokoneverkkoon liittyviä ratkaisuja, ottamaan käyttöön verkkolaitteita sekä määrittelemään ja tekemään niiden toimintojen vaatimia asetuksia. Opinnoissa tehdään paljon käytännön harjoittelua laboratorio- ja simulaatioympäristöissä.

Opintojen sisällöt perustuvat Cisco Networking Academy  -opintokokonaisuuteen. Tietoliikennetekniikan osuudessa perehdyt nykyaikaisiin langattomiin tietoliikenneratkaisuihin ja langattomaan tiedonsiirtoon. Opit lisäksi suurtaajuista (RF) suunnittelua ja mittaamista, digitaalista signaalinkäsittelyä ja radioverkkojen suunnittelua. Opetus perustuu laajasti käytännön laboratoriotyöskentelyyn, joka sisältää erilaisia harjoitus- ja projektitöitä.

Älykkäiden koneiden suuntautumispolku on tekniikan koulutusten yhteinen. Kaikkiin kolmeen tieto- ja viestintätekniikan suuntautumispolkuun on mahdollista sisällyttää opintoja älykkäiden koneiden suuntautumispolusta. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvotekniikan, konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.

Suosituksena on, että sijoitat älykkäiden koneiden suuntautumispolun opintoja kolmannen ja neljännen vuoden opintoihin, kun sinulla on omasta suuntautumispolustasi riittävä ammatillinen osaaminen. Opinnot suunnitellaan yhdessä suuntautumispolkuvastaavien, opinto-ohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa. Opinnoista tehdään erillinen HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma). 

Opintojen rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 240 op, ja opinnot suoritetaan 4 vuodessa.

Opinnot jakautuvat seuraavasti: yhteiset perus- ja ammattiaineopinnot (125 op), syventävät ammattiaineopinnot (55 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö sijoittuu neljännen vuoden opintoihin. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se liittyy ICT-alan työtehtäviin valitsemasi syventävien pääaineopintojen mukaisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa opittujen tietojen ja taitojen soveltamista käytännössä. Opinnäytetyö tukee ammatillisia opintojasi ja ammatillista kasvuasi. Sen teossa tarvitset myös tiedonhankkimistaitoja, raportointikykyä ja tavoitteellisia työskentelytaitoja.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Tietotekniikkaa hyödynnetään lähes kaikkialla. Alan työtehtävät ovat hyvin laaja-alaisia, ja ICT-osaamista tarvitaan alasta riippumatta kasvun ja tuottavuuden vauhdittajana. Perinteiset ICT-alan työtehtävät liittyvät tuotekehitys- ja suunnitteluprojekteihin sekä asiantuntija-, käyttö-, ylläpito-, markkinointi- ja johtotehtäviin. Alan työtehtävissä painotetaan kykyä itsenäiseen ja tiimissä tapahtuvaan työskentelyyn, ongelmien ratkaisuun ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Useat ICT-alan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin ja monikansallisiin alan yrityksiin. ICT-ala tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet yksityisyrittäjyyteen.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäsuunnittelija, tietoliikenneinsinööri, tietoverkkoasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija, sovellusasiantuntija, web-suunnittelija, yrittäjä, konsultti ja tuotekehitysinsinööri.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksella on pitkä historia onnistuneesta ja elinvoimaisesta yhteistyöstä yritysten kanssa. Olemme edelläkävijöitä opiskelijoiden ja yritysten TKI-yhteistyössä. Koulutuksen pitkäaikainen yritysyhteistyö luo monipuolisen pohjan harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksille.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

Sinulla on mahdollisuus jatkaa opintoja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta alan työkokemusta AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Voit lisäksi hakeutua teknillisen yliopiston opintoihin.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Koulutuspäällikkö Hanna-Kinnari Korpela, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 822 7601

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.