Terveydenhoitajakoulutus

Tavoitteena terveyden edistäminen? Terveydenhoitajana edistät yksilöiden, perheiden ja koko väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Tutkinto: Terveydenhoitaja (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

20 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Terveydenhoitajakoulutuksessa opit edistämään eri-ikäisten ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja koko väestön terveyttä sekä hyvinvointia. Alan asiantuntijana toteutat ja kehität terveydenhoitotyötä sekä itsenäisesti että moniammatillisessa yhteistyössä. Sinulla on halua ja kykyä työskennellä ihmisten parissa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Ammatillista ydinosaamista ovat

 • asiakaslähtöisyys
 • eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • kliininen hoitotyö
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
 • terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
 • yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
 • terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen.

Terveydenhoitajan osaaminen pohjautuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen, lääketieteeseen, terveystieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Terveydenhoitajakoulutuksesta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

 

Pätevyys

Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana terveydenhuollon ammattihenkilöksi lain terveydenhuollonammattihenkilöistä (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Terveydenhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu taitoihisi. Osaat ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi erityisesti sairaanhoidossa hoitotyön eri alueilla. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri ikäisten asiakkaiden hoitoa. Osaat ohjata asiakasta itsehoidossa ja tukea läheisiä. Käytät eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi.

Loppuvaiheen opinnoissa terveydenhoitajatyön osaamisesi vahvistuu. Eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien terveyttä edistävä osaamisesi syvenee ja laajenee. Osaat tukea perheitä ja yksilöitä elämänkulun eri vaiheissa (raskaus, vanhemmuus, parisuhde, lasten ja nuorten kasvatus, ikääntyminen). Osaat tukea ja vahvistaa terveellisiä elintapoja eri työmenetelmin. Osaat toimia eri toimintaympäristöissä (neuvolat, koulu- ja opiskeluyhteisöt, työterveyshuolto, järjestöt) moniammatillisissa tiimeissä terveydenhoidon asiantuntijana. Hallitset ennaltaehkäisevän terveydenhoitotyön ja osaat tehdä eettisesti päteviä ja näyttöön perustuvia päätöksiä. Toimit asiakasohjaajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää terveydenhoitotyötä ja omaa toimintaasi. Syvennät osaamistasi valitsemallasi terveydenhoitajatyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista, silloin kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Erikoistumisalat

Terveydenhoitajan tutkinnossa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 4 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina erilaisia opetuksen monipuolisia toteutusmuotoja hyödyntäen. 

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot, terveydenhoitajatyön ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi terveydenhoitotyön alueella. Opinnäyte tehdään yhdessä työelämän kanssa kahden tai kolmen opiskelijan tiimeissä. Työn laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi teet 5 opintopisteen laajuisen terveydenhoitajatyön kehittämistehtävän.

Opinnäytetyösi osoittaa, että

 • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
 • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
 • pystyt kehittämään opinnäytetyötäsi saamasi palautteen perusteella.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit toimia sairaanhoitajana tai terveydenhoitajana hoitotyön ja terveydenhoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa sekä Suomessa että ulkomailla.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Terveydenhoitaja työskentelee monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto on arvostettu tutkinto myös EU:n ulkopuolella.

Yhteistyökumppanit

Terveydenhoitajakoulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, Tampereen ympäristökunnat ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Yhteistyötä tehdään myös Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) ja muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa sekä yksityisten työterveyspalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Harjoitteluja toteututetaan erikoissairaanhoidon toimipaikoissa myös Pirkanmaan ulkopuolella.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

TAMK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, johon voit hakeutua kun sinulle on kertynyt kolme vuotta työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja hoitotieteessä tai terveystieteissä.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Helena Peltola, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 661 2304

Koulutuspäällikkö Sari Himanen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p.050 373 2949

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 01.02.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.