Sosionomikoulutus

Päämääränä parempi yhteiskunta? Sosionomina edistät hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tutkinto: Sosionomi (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

60 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Sosionomi (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Sosionomikoulutus antaa sinulle avaimet yhteiskunnallisesti vaikuttavaan työhön, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia muuttuvassa yhteiskunnassa. Asiakastyön ohella koulutus tarjoaa muun muassa palvelujärjestelmäosaamista sekä kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamista. Opintoihin kuuluu yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä yhteisötyöskentelyä. Alan opiskelua, harjoittelua ja työtä ohjaavat asiakaslähtöisyys ja eettisyys.

Sosionomina edistät sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä estät huono-osaisuutta. Alalla kohdattavat ilmiöt ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimutkaisia. Sosionomina sinulta edellytetäänkin luovuutta sekä tutkivaa ja kehittävää otetta omaan työhösi. Sosionomi työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vanhustyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön alueilla. Monikulttuurisuustyö sekä yhteiskunnan monikulttuuristuminen yleisesti edellyttävät sosionomeilta kielitaitoa ja kulttuurisensitiivistä työotetta. Sosionomikoulutuksessa voit myös valita varhaiskasvatuksen opintoja siten, että saat pätevyyden toimia lastentarhanopettajana.

Opetuskieli

Opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi, mutta opetussuunnitelmaan sisältyy myös englanninkielistä opetusta.

 

Pätevyys

Sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusehdot määrittää 1.3.2016 voimaan astunut Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (817/2015). Lakia sovelletaan kaikkiin hallinnonaloihin: kuntiin, valtioon, yrityksiin ja järjestöihin. Tutkinto antaa pätevyyden myös lastentarhanopettajan tehtävään, jos tutkinto sisältää vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Sosionomin tutkinto valmistaa ammattihenkilöitä sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin, esimerkiksi sosiaalihuollon erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden teemana on sosionomin tavoitelähtöinen työ. Opiskelijana ymmärrät sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät ja eettisen perustan. Kehityt käyttämään erilaisia asiakastyön menetelmiä asiakkaan elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja arjen tukemiseksi.

Toisen vuoden teemana ovat sosiaalialan tiedot ja taidot. Osaamisesi lisääntyy sosiaalialan työmuotojen ja -menetelmien osalta, ja osaat arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa sinulle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset moduulit, joiden avulla voit suunnitella omaa urapolkuasi. Omilla valinnoillasi hankit laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla.

Kolmannen vuoden teemana on sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Tämän vuoden aikana suunnittelet ja toteutat osallisuutta edistäviä TAMKin strategialähtöisiä projekteja sekä muita työelämäprojekteja. Opetukseen integroidaan kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Laadit työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykysi kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön. Osaat toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa sekä toimintaympäristöissä. Sosionomin lähijohtajuusosaaminen täydentyy tietoja soveltavalla harjoittelulla.

Kolmannen lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi suuntautua hyvinvointiyrittäjyyteen hakemalla Proakatemian koulutuspolulle. Hyvinvointialojen Proakatemiassa opiskellaan monialaisessa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden muodostamassa tiimissä valmentajan johdolla. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet ovat samat kuin muilla sosionomiopiskelijoilla.

Neljännen vuoden teemana on sosionomi ammatillisena toimijana. Valmistut siirtymään valmiina sosionomina työelämään. Teet syksyn aikana lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työurasi kannalta sopivassa paikassa. Sosiaalialan osaamistavoitteista vaativimmat tavoitteet liittyvät eettiseen osaamiseen, jolloin olet sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sidoutut toimimaan niiden mukaisesti.

Erikoistumisalat

Sosionomikoulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina erilaisia opetusmenetelmiä ja autenttisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Yksi opintopiste on keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus sisältää perus- ja ammattiopinnot (140 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op), harjoittelun (45 op) ja opinnäytetyön (15 op). 

Opetussuunnitelma sisältää vaihtoehtoisia opintoja (8 op moduuleita), joista voit valita kaksi opintojaksoa:

  • varhaiskasvatus- ja päivähoito
  • perhepalvelut ja lastensuojelu
  • nuoriso- ja aikuissosiaalityö
  • ikäihmiset ja senioripalvelut
  • päihde- ja mielenterveystyö
  • vammaistyö
  • yrittäjyysosaaminen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla asiantuntijuutesi kehittyy ja laajenee. Teet opinnäytetyön yhdessä työelämän kanssa ja se osoittaa valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö harjoittaa sinua toimimaan tutkimuseettisen periaatteiden mukaisesti työelämää ja sosiaalialan työtä kehittäen.  

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

 

Uramahdollisuudet

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena työllistyt monipuolisiin  sosiaalialan tehtäviin sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja järjestöjen palvelukseen. Sosionomit työllistyvät lastentarhanopettajiksi, lastensuojelun tehtäviin sekä monenlaisiin sosiaaliohjaajan tehtäviin eri sosiaalipalveluihin kuten vanhustyöhön, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhön sekä vammaistyöhön ja kuntoutukseen. Sosionomina voit sijoittua myös johto- ja esimiestehtäviin sekä erilaisiin projekti- ja työelämän kehittämistehtäviin. Laaja-alainen tehtäväkenttä tarjoaa runsaasti erikoistumismahdollisuuksia.

 

Kansainvälisyys

Tulet työskentelemään monikulttuurisissa työ- ja toimintaympäristössä. TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan ulkomaille. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa.

 

Yhteistyökumppanit

Työelämän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa toteutetaan yhteisiä hankkeita ja kehittämisprojekteja. Opiskelussa suositaan oikeita oppimisympäristöjä.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

Jatko-opinnot

Sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ammattikorkeakoulussa ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. TAMK järjestää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta ja koulutusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Myös yliopisto-opinnot ovat mahdollisia.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3253

Koulutuspäällikkö Outi Wallin, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 3119 743

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 26.01.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.