Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutus

Koulutuksen painopisteenä on näyttöön perustuva johtamis- ja kehittämisosaaminen. Saat valmiuksia eritasoisiin johtamis- ja esimiestehtäviin, muutosjohtamiseen, kehittämiseen sekä asiantuntijatehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

90 op (1,5 vuotta)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen


Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksesta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimikkeesi voi olla bioanalyytikko (ylempiAMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai sosionomi (ylempi AMK)  aikaisemmasta tutkinnostasi riippuen.

Koulutus tarjoaa valmiudet eritasoisiin johtamis- ja esimiestehtäviin, muutosjohtamiseen, kehittämiseen sekä asiantuntijatehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla, nopeasti muuttuvissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksen painopistealueena on näyttöön perustuva johtamis- ja kehittämisosaaminen. Koulutuksen myötä saavutat teoreettisesti laajat tiedot alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi. Opintojen aikana opit arvioimaan kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehitystä. Valmistuttuasi osaat kehittää toimintaa näyttöön perustuen. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana monenlaisissa tilanteissa ja tehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Opetuskieli

Opetus toteutetaan sekä suomen että englannin kielellä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen substanssivaiheen syventävien opintojen opintokokonaisuuksista osa on englannin kielellä ja näihin opintokokonaisuuksiin voi osallistua myös kv-opiskelijoita yhteistyöyliopistoista.

 

Pätevyys

Koulutus tuottaa sinulle valmiudet sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtäviin. Saat koulutuksen myötä myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen, julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen johtamis- ja kehittämisosaaminen mahdollistaa sinulle kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

 

Koulutuksen sisältö

TAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät 30 op substanssiaiheen syventäviä ammattiopintoja. Näissä keskitytään erityisesti sosiaali- ja terveysalan johtamisen avainkysymyksiin.

Syventävistä ammattiopinnoista 25 op on yhteisiä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Näitä opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan. Valitsemiesi opintojen myötä saat valmiuksia muun muassa projekti-, prosessi-, laatu-, henkilöstö- ja talousjohtamiseen sekä asiakkuuksien johtamisen ja palvelujen arvioinnin sekä strategisen johtamisen tilanteisiin sekä tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Opintojen tavoitteena on antaa sinulle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön sekä kehittää analyyttisiä taitojasi, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitojasi sekä sosiaalisia taitojasi.

Erikoistumisalat

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

 

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 op. Syventävien ammattiopintojen (55 op) lisäksi tutkintoon kuuluu 5 op vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö (30 op).

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on  keskimäärin 4 päivää kuukaudessa, mutta opiskelija voi myös edetä oman harkintansa mukaan myös hitaammin tai nopeammin. Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti ja tiimeissä. Sinun on mahdollista suorittaa tutkinto joustavasti työn ohessa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja työelämää kehittävä hanke, joka tehdään pääsääntöisesti parityönä toisen opiskelijan kanssa. Opinnäytetyön aihe voi nousta nykyisen työyhteisösi tarpeesta, se voi liittyä johonkin toiseen organisaatioon tai TAMKin hankkeisiin. Opinnäytetyössä nivoutuvat yhteen tutkimus- ja kehittämistoiminta, systemaattinen tiedonhaku sekä tieteellinen kirjoittaminen. Kun olet saanut opinnäytetyösi valmiiksi, kirjoitat kypsyysnäytteenä julkaisukelpoisen artikkelin.

 

Uramahdollisuudet

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai niihin pyrkiville alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille.

 

Kansainvälisyys

Käytät kansainvälisiä tutkimuksia ja kirjallisuutta tukena erilaisissa kirjallisissa tehtävissäsi, projektityössä sekä opinnäytetyössä. Osa kursseista on kokonaan englannin kielisiä. Opiskelun aikana on mahdollista osallistua lyhyeen kv-vaihtoon esimerkiksi projektiopintojen tai vapaasti valittavien opintojen yhteydessä tai suorittamalla osan substanssiopinnoista yhteistyöyliopistojen vastaavilla opintokokonaisuuksilla. 


 

Yhteistyökumppanit

Opetussuunnitelman kehittämisessä on tehty yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan työelämän edustajien kanssa.

Suuri osa opinnoista tehdään yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa muun muassa benchmarking-vierailuina tai projektiluonteisina töinä.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Tutkimus

Koulutuksen taustana on näyttöön perustuva toiminta. Se edellyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja antaa valmiudet tarkastella tutkittua tietoa kriittisesti sekä soveltaa tietoa omalle alallesi. Osana opintojasi voit osallistua erilaisiin TAMKin tai oman alasi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä projekteihin.

 

Jatko-opinnot

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua opettajan pedegogisiin opintoihin ja saada opettajan pätevyyden. Kelpoisuus tiedekorkeakoulun lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin on neuvoteltava erikseen kunkin tiedekunnan ja oppiaineen kanssa.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Helena Peltola, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 661 2304 

Vastuuyliopettaja Hannele Laaksonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 661 3450

Koulutuspäällikkö Sari Himanen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 373 2949

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 22.02.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.