Sairaanhoitajakoulutus

Ajatuksissa ihmisläheinen ammatti? Sairaanhoitaja ennaltaehkäisee sairauksia ja hoitaa sairastuneita. Sairaanhoitajana toimit terveydenhuollon ammattilaisena ja osaat ehkäistä ja hoitaa sairauksia.

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

80 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajana osaat tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Olet hoitotyön asiantuntija sekä toteutat ja kehität hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ammattiosaamisen lisäksi halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Työ edellyttää sinulta oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, vastuullisuutta, suvaitsevaisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja itsensä kehittämiseen.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista ydinosaamisista:

 • asiakaslähtöisyys
 • hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Hoitotyö perustuu hoitotieteen lisäksi muihin sitä tukeviin tieteenaloihin kuten luonnon- ja lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Opetuskieli

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia.

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sairaanhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Alkuvaiheen opintojen jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisön terveysongelmia ja ja osaat huomioida erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Ammattitaitoosi sisältyy myös, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä ja osaat lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Osaat ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu jo taitoihisi.

Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Osaat määrittää, millaista hoitotyötä eri-ikäiset asiakkaat tarvitsevat. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytät eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Ohjaat ja tuet asiakasta itsehoidossa luontevasti.

Työskentely moniammatillisessa yhteistyössä sujuu sinulta asiakkaan edun mukaisesti. Osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi.

Loppuvaiheen opintojen aikana osaamisesi syvenee. Osaamistasi tukemaan valitset vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sinua kiinnostavan kokonaisuuden (ks. Opintojen rakenne).

Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen omalla hoitotyön erityisalallasi. Huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä.

Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi.

 

Erikoistumisalat

Sairaanhoitajan tutkinnossa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Opintojen loppuvaiheessa valitset vaihtoehtoiset ammattiopinnot, joissa syvennät osaamistasi. 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on noin 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina erilaisia opetuksen monipuolisia toteutusmuotoja hyödyntäen. 

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (90 op), opinnäytetyö (15 op), harjoittelu (75 op) ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot (30 op).

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita näistä yhden kokonaisuuden:

 • hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa, monimuoto-opetus
 • lasten- ja nuorten hoitotyö, päiväopetus
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyö, päiväopetus
 • perioperatiivinen hoitotyö, päiväopetus
 • sisätautikirurginen hoitotyö, päiväopetus ja monimuoto-opetus.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella ja yhdessä oman alan työelämän kanssa. Opinnäytetyö tehdään pareittain ja pääsääntöisesti opiskelukielelläsi.

Opinnäytetyösi osoittaa, että

 • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
 • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
 • pystyt kehittämään opinnäytetyötäsi saamasi palautteen perusteella
Opinnäytetyön tekeminen sisältää seuraavat vaiheet: orientaatio ja työn suunnittelu, opinnäytetyön toteutus ja opinnäytetyön raportointi.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Sairaanhoitaja työskentelee monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto on arvostettu tutkinto myös EU:n ulkopuolella.

Yhteistyökumppanit

Sairaanhoitajakoulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen ympäristökunnat. Vuonna 2016 otettiin käyttöön hoitotyön yhteiset harjoittelutilat Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen ja PSHP:n kanssa.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

Jatko-opinnot

TAMK järjestää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, johon voit hakeutua hankittuasi kolme vuotta työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Eija Piikkilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, 050 591 5560

Koulutuspäällikkö Susanna Seitsamo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 322 5921

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.06.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.