Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Koulutuksesta valmistut sähkövoimatekniikan, automaatiotekniikan tai älykkäät koneet toimialoille insinööriksi. Olet sähkö- ja automaatiotekniikan ammattilaisena luomassa tulevaisuuden älykkäitä energia-, ohjaus- ja säätöratkaisuja. Opinnot on suunniteltu niin, että tammikuussa aloittavan ryhmän suuntautuminen on sähkövoimatekniikka.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

35 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa sinusta insinööri sähkövoimatekniikan, automaatiotekniikan tai älykkäät koneet -toimialoille. Olet sähkö- ja automaatiotekniikan ammattilaisena luomassa tulevaisuuden älykkäitä energia-, ohjaus- ja säätöratkaisuja. Sähkö- ja automaatiotekniikan hyvä osaaminen mahdollistaa teollisuuden ja energiahuollon toimivuuden turvallisesti ja energiatehokkaasti.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa opit suunnittelemaan, toteuttamaan, käyttämään ja ylläpitämään teollisuuden sekä energiayhtiöiden sähkö- ja automaatioteknisiä järjestelmiä, joita ovat muun muassa sähköverkot, sähkömoottorikäytöt ja muut sähkökäytöt. Monipuoliset sähkötekniset komponentit ovat pääroolissa, mutta myös erilaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla ja sovellutuksilla on keskeinen merkitys järjestelmien toimivuuden kannalta. Alan sovellutusten laadukas toiminta edellyttää, että käytössä on myös toimiva ja nykyaikainen suojaus- ja valvontajärjestelmä.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Joissakin opintojaksoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

Pätevyys

Sähkö- ja automaatiotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutuksen opinto-ohjelma on suunniteltu vastaamaan alalla olevia suunnittelun ja toteutuksen vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia. Valmistuvan insinöörin on tunnettava sähkö- ja automaatioalaan liittyvät vastuukysymykset ja osattava soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännössä.

Sähkövoimatekniikan suuntautumispolun mukaisen koulutuksen opintosisältö on laadittu vastaamaan sähkötöiden johtajalta vaadittua koulutusvaatimusta (sähköpätevyys 1).

Älykkäät koneet -suuntautumispolun opinnot voidaan toteuttaa siten, että ne vastaavat sähkötöiden johtajalta vaadittua koulutusvaatimusta vähintään tasolla sähköpätevyys 2.
 

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus antaa hyvät valmiudet alalla tarvittavien tekniikoiden monipuoliseen hallintaan. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille, mikä mahdollistaa etenemisen opinnoissa kohti oman alan ammattilaisuutta. 

1. opiskeluvuoden vuositeema: Sähkö- ja automaatiotekniikka toimialaan tutustuminen, tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja omien osaamistarpeidensa selvittäminen.

2. opiskeluvuoden vuositeema: Insinööriosaamisen perustaitojen hankkiminen, oman suuntautumispolun ammatillisten perusteiden hallinta sekä toimiminen projektiryhmän jäsenenä.

3. opiskeluvuoden vuositeema: Ammatillisten perustaitojen syventäminen, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.

4. opiskeluvuoden vuositeema: Valmius kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi, sähköteknisten järjestelmien käyttö, suunnittelu ja ylläpito sekä kokonaisuuksien hallinta.

Voit suorittaa osan kolmannen ja neljännen opintovuoden opinnoista kansainvälisessä vaihdossa tai työskentelemällä yritysprojekteissa. Älykkäät koneet -suuntautumispolun opinnoista merkittävä osa suoritetaan projektimaisesti.

Erikoistumisalat

Suuntautuminen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana ja valittavana on kaksi suuntautumispolkua: sähkövoimatekniikka tai älykkäät koneet. Opinnot saavat erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia valitun suuntautumispolun mukaan.

Huom! Tampereen ammattikorkeakoulun Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksella on vuosittain kaksi hakua sekä syksyllä (opinnot alkavat tammikuussa) että keväällä (opinnot alkavat elokuussa). Opinnot on suunniteltu niin, että tammikuussa aloittavan ryhmän suuntautuminen on sähkövoimatekniikka ja elokuussa aloittavalla ryhmällä vastaavasti automaatiotekniikka. Älykkäät koneet -suuntautumisen opinnoissa aloitusajankohdalla ei ole merkitystä.

Mikäli haluat aloittaa opinnot tammikuussa ja olet kiinnostunut enemmän automaatiotekniikan opinnoista, sinulle voidaan vahvistaa suuntautumiseksi automaatiotekniikka. Opintojen etenemisen kannalta tämä vaihtoehto on kuitenkin sinulle haastavampi. Automaatiotekniikan suuntautumisen opinnot on suunniteltu niin, että opinnot alkavat elokuussa. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja koulutuksen opinto-ohjaajalta tai koulutuspäälliköltä.

Sähkövoimatekniikan suuntautumispolussa perehdyt erityisesti sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin.

Älykkäiden koneiden suuntautumispolku on tekniikan koulutusten yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvotekniikan, konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille. Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.

Automaatiotekniikan suuntautumispolussa opit laajaa alan tekniikan hallintaa. Sinut perehdytetään sähköteknisten perusaineiden lisäksi säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikkaan. Lisäksi opit elektroniikan ja tietotekniikan perusteet sekä erilaisten tietoverkkojen ja automaatioväylien käyttöä. Opintoihin sisältyy myös ohjelmoitavien logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmointi sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojaksot muodostavat 1 - 2 periodia kestäviä opintokokonaisuuksia. 

Koulutus rakentuu seuraavasti: perus- ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

 

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna tehdään työelämälähtöinen opinnäytetyö. Osoitat opinnäytetyön avulla, kuinka osaat soveltaa taitojasi ja tietojasi sähkö- ja automaatiotekniikan alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset tiedonhankkimistaitoja, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.
 

Uramahdollisuudet

Sähkövoimatekniikan suuntautumispolun suorittaneena insinöörinä toimit teollisuuden, sähköenergiayhtiöiden ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjänä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.

Älykkäät koneet -suuntautumispolulta valmistut insinööriksi, joilla on vankka automaatio- tai sähkövoimatekniikan peruskoulutus sekä kyky toimia haastavissa monialaisissa innovaatioprojekteissa.

Kun työkokemuksesi karttuu, avautuu eteesi erilaisia ura- ja etenemismahdollisuuksia esimies-, johtamis- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Voit joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi toimijaksi. Sähkö- ja automaatiotekniikan osaajana voit löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi. Työpaikkoja on niin kotimaassa kuin ulkomailla erilaisten projektien muodossa.

Tehtävänimikkeitä

Tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluinsinööri, automaatio- tai sähkösuunnittelija, sähkötöiden johtaja, sähköurakoitsija, käyttöinsinööri tai -päällikkö, automaatioinsinööri ja -päällikkö, projekti-insinööri ja -päällikkö ja tuotantopäällikkö.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Tutkimus

Alalla tehdään tutkimusprojekteja, jotka liittyvät muun muassa energiatehokkuuteen, mikroverkkoihin, sähköenergian tuottamiseen uusiutuvasti sekä älykkäiden työkoneiden painoalalle.

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään laajaa ja monipuolista yhteistyötä alan järjestöjen, yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee yhteistyötä ja yhteisprojekteja useiden TAMKin koulutusalojen kanssa. Suuntaavissa opinnoissa on myös monialaisesti järjestettäviä kokonaisuuksia.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

Jatko-opinnot

Voit jatkaa opintoja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta tutkinnonjälkeistä alan työkokemusta. Myös teknillisten yliopistojen opinnot ovat mahdollisia.

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Jarkko Lehtonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 723 9590

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 18.10.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.