Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Onko rakentaminen mielestäsi rock? Rakennustekniikan insinöörinä pääset kiinni rakennustekniikan ja -tuotannon vaihteleviin ja monipuolisiin tehtäviin.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

95 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan, rakennustuotantoon ja infrarakentamiseen. Rakennusteknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten opintojen ohella koulutuksessa painotetaan tietoteknisiä taitoja, ympäristön huomioon ottamista sekä valmiutta yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Lisäksi opiskellaan alalla tarvittavia johtamis- ja viestintätaitoja.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä sinulla on valmiudet toimia rakennustekniikan ja  rakennustuotannon monipuolisissa työtehtävissä. Rakennusinsinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelussa, tuotekehityksessä, viennissä tai rakennustarkastajina sekä rakennustyömailla tuotantotehtävissä.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Joissain opintojaksoissa voi olla englanninkielisiä osia.

 

Pätevyys

Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Pätevyysvaatimuksia on rakennusalalla poikkeuksellisen paljon. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittuja koulutusvaatimuksia. Eri suuntautumispolkujen opintoja painottamalla sinulla on mahdollisuus suorittaa useita eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja.

Koulutuksen sisältö

Rakennustekniikan koulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma antaa sinulle perusvalmiudet rakentamisen eri osa-alueisiin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kahden viimeisen vuoden aikana syvennät tietojasi eri suuntautumispolkujen osaamiskokonaisuuksissa, joissa perehdytään monipuolisesti nykyaikaisen tietotekniikan osaamiseen rakentamisessa.

Talonrakennustekniikan suuntautumispolussa osaamisesi painottuu talonrakennuskohteiden rakenne- ja rakennussuunnitteluun nykyaikaisia atk-ohjelmia käyttäen. Opintoihin kuuluvat myös perustiedot tuotantotekniikasta, talousasioista ja talojen teknillisistä järjestelmistä.

Rakennustuotannon suuntautumispolku valmentaa sinut talonrakennusprojektien toteuttamisen johtamiseen. Opinnoista saat valmiudet aikataulujen, kustannusten, laadun, työmaatekniikoiden sekä sopimusten ja hankintojen hallitsemiseen niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

Infrarakentamisen suuntautumispolussa osaamistasi kasvatetaan laaja-alaisesti liikenneväylien, erilaisten maa- ja vesirakenteiden, perustusten, vesihuoltoverkostojen sekä ympäristörakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyen.

Erikoistumisalat

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelet pääosin ammatillisia perusopintoja. Toisen vuoden kevätlukukaudella valitset yhden kolmesta suuntautumispolusta. Suuntautumispolun syventävien opintojen tavoitteena on perehdyttää sinut johonkin rakentamisen osa-alueeseen. Tämä mahdollistaa opintojen järjestäminen sinulle mielekkäällä tavalla.

Syventävät opinnot ajoittuvat pääosin kahdelle viimeiselle vuodelle. Jokaiselle suuntautumispolulle laaditaan oma lukusuunnitelma ja lukujärjestys.

Vapaasti valittavat opinnot voit valita erikseen tarjottavista vapaasti valittavista opinnoista, muiden suuntautumispolkujen opinnoista tai mistä tahansa ammattikorkeakoulutasoisesta opetustarjonnasta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus tarjoaa seuraavat kolme suuntautumispolkua:

  • talonrakennustekniikka
  • infrarakentaminen
  • rakennustuotanto.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 op ja ne kestävät 4 vuotta. Opiskelu on kokoaikaista. 

Opinnot jakaantuvat seuraavasti:

  • koulutusalan yhteiset opinnot 47 op
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteiset opinnot 53 op
  • opintopolun syventävät opinnot 54 op
  • yhteisten opintopolkujen opinnot 26 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opinnäytetyö

Neljäntenä opiskeluvuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyön avulla osoitat, kuinka osaat soveltaa tietoja ja taitoja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa hyödynnät tiedonhankkimistaitojasi, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

 

Uramahdollisuudet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus antaa laajan kehittymismahdollisuuden ammatillisella uralla. Koulutus mahdollistaa teoriaopetuksen osalta merkittävässä määrin pätevyysvaatimuksien saavuttamisen. Työkokemuksen kartuttua rakennusalalla sinulla on mahdollisuus hakeutua päällikkö- ja johtotehtäviin. 

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutus on suunniteltu laajassa ja pitkäaikaisessa yhteistyössä alan järjestöjen, rakennusalan yritysten ja viranomaistahojen kanssa. TAMKin rakennustekniikan kouluttajilla on monipuolista toimintaa alan erilaisissa kehitys- ja yhteistyöryhmissä. Rakennus- ja kiinteistöalan neuvottelukunta ohjaa asiantuntijaelimenä alan opintojen suunnittelua ja toteuttamista.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. Lisäksi opetussuunnitelmassa on osaamistavoitteiltaan samansisältöisiä  opintojaksoja TTY:n kanssa, joka osaltaan mahdollistaa alan parhaan oppimisympäristön, asiantuntevat opetusresurssit  ja joustavan  tutkintojen hyväksiluvun  jatko-opiskelun kannalta.  

 

Tutkimus

Rakennustekniikan koulutuksessa tehdään tutkimusprojekteja ja opinnäytetöitä, jotka liittyvät monipuolisesti useaan TAMKin strategiseen painopistealueeseen; erityisesti kiinteistöjen ympäristövaikutukset -painopistealueeseen.

 

Jatko-opinnot

Voit jatkaa opintojasi ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt tutkinnon jälkeen vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Myös teknillisten yliopistojen rakennustekniikan opinnot ovat mahdollisia joustavasti, koska opintotarjonta  on sovitettu yhteen  Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutuksen kanssa Tampere 3-yhteistyössä.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö  Jouko Lähteenmäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 520 0731

Opinto-ohjaaja Petri Murtomaa, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 570 2289

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.