Musiikin koulutus, musiikkipedagogi (AMK)

Jos musiikki on lähellä sydäntäsi ja lisäksi olet kiinnostunut opettamaan sitä muille, ovat musiikkipedagogin opinnot tehty sinua varten. Voit valmistuttuasi toimia muun muassa soitonopettajana, laulunopettajana tai vaikkapa kuoronjohtajana.

Tutkinto: Musiikkipedagogi (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Kulttuuriala

Tampere, Musiikkiakatemia

25 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Alkaa: Elokuu 2017

Hakukohde: Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkipedagogin tehtävien edellyttämä korkeatasoinen soiton, laulun tai kuoronjohdon ydinosaaminen, musiikinteorian ja -historian sekä musiikin opettamisen nykyaikaisten menetelmien hallinta. Koulutuksen tuottamaa ydinosaamista täydennät muilla opinnoilla, kuten yhteismusisoinnilla, musiikkiteknologialla, projektiopinnoilla tai oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi musiikin vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla.

Musiikillisten ja pedagogisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja  kehittämisen osaamista.

Opintojen alkaessa voit valita yhden kolmesta erikoistumisalasta, jotka ovat instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi tai kuoronjohtaja.

 

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin on mahdollista valita opintoja TAMKin englanninkielisistä koulutuksista.

 

Pätevyys

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa sekä suomalaista että eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF, taso 6).

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto sisältää yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Koulutuksen sisältö

Musiikin koulutus painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme koulutuksessa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia.

Musiikkipedagogikoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • instrumenttiopinnot
 • yhteismusisointi
 • kuoronjohto
 • musiikinteoria ja -historia
 • musiikkiteknologia
 • pedagogiikka 
 • informaatio- ja musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus sekä tutkimusmenetelmät

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • kuoron- ja orkesterinjohtoa
 • pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • improvisointia
 • muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia

Opiskelu on pitkäjänteistä
Musiikkipedagogiopinnoissa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu opetusharjoitteluna ja muusikon työn harjoitteluna yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa.

Erikoistumisalat

Hakuvaiheessa voit esittää yhden erikoistumisalatoiveen sekä ilmoittaa pääinstrumenttisi, joiden perusteella valintakoe suoritetaan. 

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota seurataan ja tarkennetaan opintojen edetessä. Voit valita vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja myös muista kuin omaan erikoistumisalaasi kuuluvista suuntautumispoluista ja jopa muista korkeakouluista.

TAMK kouluttaa kolmenlaisia pedagogeja:  

 • instrumenttipedagogeja
 • musiikinteoriapedagogeja 
 • kuoronjohtajia

Voit opiskella eri suuntautumispoluilla seuraavia instrumentteja:

  Instrumenttipedagogi Kuoronjohtaja Musiikinteoriapedagogi
Huilu x   x

Oboe

x   x
Klarinetti x   x
Fagotti x   x
Saksofoni x   x
Nokkahuilu x   x
Käyrätorvi x   x
Trumpetti x   x
Pasuuna x   x
Tuuba/baritonitorvi x   x
Viulu x   x
Alttoviulu x   x
Sello x   x
Kontrabasso x   x
Lyömäsoittimet x   x
Harppu x   x
Piano x   x
Urut x   x
Harmonikka x   x
Kantele x   x
Klassinen kitara x   x
Sähkökitara     x
Sähköbasso     x
Klassinen laulu x x x
Pop-jazz laulu   x x

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja niiden kesto on 4 vuotta. 

Opinnot muodostuvat seuraavasti: perusopinnot ja ammattiopinnot (185 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on työelämää hyödyttävä, julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön tehty lopputyö. Se voi olla esimerkiksi konsertin sisältävä taideteko, musiikkiin liittyvä tutkimus tai pedagoginen kehittämishanke. Opinnäytetyöhön liittyy aina myös kirjallinen osuus.

Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogina voit toimia eri-ikäisten oppijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, taidekouluissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella sekä vapaan sivistystyön sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä. Pystyt myös toimimaan ja työllistämään itseäsi monipuolisissa muusikon tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä

Tehtävänimikkeitä ovat soitonopettaja, laulunopettaja, instrumenttiopettaja, musiikinteorian opettaja, musiikin perusteiden opettaja tai kuoronjohtaja.

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla  yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Koulutus on mukana kahdessa kansainvälisessä verkostossa, Euroopan laajuisessa Association of European Conservatoires (www.aec-music.eu) sekä Pohjois- ja Baltiamaiden yhteistyöverkostossa Nordplusmusic (www.nordplusmusic.net). Molemmat verkostot työskentelevät musiikkikorkeakoulujen kansainvälistymisen edistämiseksi. 

Yhteistyökumppanit

Työelämän yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa:

 • Tampereen konservatorio, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampere-talo, Tampere Filharmonia, Tampereen Ooppera, Tampereen seurakuntayhtymä, Pirkanmaan kuorokeskus, Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampereen kaupungin kulttuuritoimi, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Mediapolis, Technopolis, YLE, Särkänniemi, Kustaa Hiekan Taidemuseo, Emil Aaltosen museo, Sara Hildénin Taidemuseo, Valkeakosken musiikkiopisto, Nokian kaupungin Hempankaaren toimintakeskus, Pirkanmaan musiikkioppilaitokset, Pirkanmaan kansalais- ja työväenopistot sekä kansanopistot
   
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Puolustusvoimat, Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Turun konservatorio, Jyväskylä Sinfonia, Pori Sinfonietta, Mikkelin kaupunginorkesteri, Suomen ammattikorkeakoulujen musiikin koulutukset

Tampereen Musiikkiakatemia on TAMKin musiikin koulutuksen ja Tampereen konservatorion yhteinen kampus. Musiikkiakatemia on tunnus, joka viestii yhteistyöstä muun muassa orkesteri-, kuoro-, produktio- ja konserttitoiminnassa. Tampereen Musiikkiakatemialla on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyöelimenä musiikkialan työelämän kanssa. Lisätietoa: www.tampereenmusiikkiakatemia.fi.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

 

Tutkimus

Musiikin koulutuksissa harjoitettavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painopiste on musiikillisissa ja pedagogisissa hankkeissa, joita toteutetaan joko yhdessä ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden kanssa tai Tampereen Musiikkiakatemian sisällä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi erilaiset musiikkiproduktiot ja konserttitoiminta, verkon välityksellä toteutettavat opetusprojektit sekä TAMKin pianopedagogisen laboratorion toiminta muun muassa yhteistyössä Ottawan yliopiston kanssa. Lisäksi musiikin koulutus on aloittanut FUNETin runkoverkossa pilottihankkeen, jolla toteutetaan nopeiden vasteiden musiikillista vuorovaikutusta.

Jatko-opinnot

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteritutkintoon. Voit hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta työkokemusta musiikkipedagogin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

TAMKissa on mahdollista suorittaa Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto. Muita tyypillisiä jatko-opiskelupaikkoja ovat olleet Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, muut ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tarjoavat ammattikorkeakoulut tai ulkomaiset musiikkialan yliopistot.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9641

Koulutuspäällikkö Timo Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3243

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 17.03.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 15.3. - 5.4.2017. Haku päättyy 5.4. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.