Metsätalouden koulutus

Metsätalousinsinöörinä suunnittelet metsien hoitotoimenpiteitä, keräät ja hyödynnät metsävaratietoa tai toimit puunostotehtävissä. Koulutuksesta valmistut osaajaksi metsätalouden asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Tutkinto: Metsätalousinsinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Luonnonvara-ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Alkaa: Elokuu 2017

Hakukohde: Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaajia metsätalouden asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Metsätalousinsinöörinä suunnittelet metsien hoitotoimenpiteitä, keräät ja hyödynnät metsävaratietoa tai toimit puunostotehtävissä. Lisäksi neuvot metsänomistajia, teet puunkorjuun suunnitelmia ja ohjaat puunkorjuuta sekä puutavarakuljetuksia. Sinulta edellytetään vahvan metsäosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja tiimissä.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin tarjottavissa opintojaksoissa opetuskielenä voi olla myös englanti

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kokonaiskuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit, mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan.

Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Myös metsäbioenergia-asiat tulevat tutuksi. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat tulevat myös tutuiksi ja opit laatimaan ja päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman.

Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa työelämälähtöisen projektin. Kolmannen ja neljännen vuoden välillä sovellat oppimiasi asioita harjoittelujaksolla.

Neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi puunhankinnan, metsänhoidon ja metsätietojärjestelmien osalta. Neljäntenä vuonna teet myös opinnäytetyön.

Erikoistumisalat

Metsätalouden opinnot antavat sinulle laajan yleisosaamisen metsätalouden eri tehtäviin. Voit hankkia halutessasi erikoisosaamista projektiopintojen, vapaasti valittavien opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön aihevalinnoilla. Henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa vielä edellä mainittuja enemmän valintoja.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen suunniteltu kesto on 4 vuotta.   

Opintoihin sisältyy monipuolisesti niin luokka- kuin maasto-opetustakin. Erilaisia työmaa- ja tehdasvierailuja tehdään säännöllisesti opintojen aikana. 

Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelijat pääsevät mahdollisimman paljon metsäympäristöön heti alusta alkaen. Koulutuksessa sovelletaan ongelmaperustaista oppimista (PBL). Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) tarkoittaa sitä, että opetus on rakennettu erilaisten työelämälähtöisten tilanteiden ympärille. Opiskelijat jaetaan 6-10 opiskelijan pienryhmiin eli tutorryhmiin. Ryhmät asettavat itse oppimistavoitteensa annetun tilannekuvauksen pohjalta. Oppimistavoitteisiin haetaan vastauksia luennoilta, maastoharjoituksista ja itsenäisellä tiedonhankinnalla. 1-3 viikon kuluttua alkuistunnosta ryhmän opiskelijat kokoontuvat yhteen ja kokoavat yhteisesti hankitun osaamisensa. PBL-oppiminen kehittää erityisesti syväoppimis- ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkinto koostuu seuraavista kokonaisuuksista: perus- ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Opinnäytetyö

Teet työelämälähtöisen opinnäytetyön (15 op) yleensä neljäntenä opiskeluvuotenasi. Opinnäytetyön avulla osoitat, kuinka osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi metsätalouden alaan liittyvässä tutkimus- tai kehittämistehtävässä. Opinnäytetyön tekemisessä tarvitset tiedonhankintataitoja, oman työn raportoinnin osaamista sekä taitoa työskennellä tavoitteellisesti ja itsenäisesti.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Metsätalousinsinöörinä voit toimia esimerkiksi metsien hoidon suunnittelijana ja toteuttajana, metsävaratiedon kerääjänä, suunnittelu- ja esimiestehtävissä puun ostossa, korjuussa ja kaukokuljetuksessa sekä metsänomistajien neuvonnassa.

Vastavalmistuneena työllistyt usein aluksi projektiluonteisiin tehtäviin. Työpaikkoja on niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla esimerkiksi metsäteollisuusyrityksissä, metsänhoitoyhdistyksissä, Suomen metsäkeskuksessa ja Metsähallituksessa. Voit toimia myös itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.

Tyypillisiä metsätalousinsinöörin tehtävänimikkeitä ovat metsäneuvoja, metsäasiantuntija, metsäpalveluasiantuntija, kenttäesimies, operaatioesimies, hankintaesimies, metsäasiakasvastaava, operaattori, suunnittelija, projektiassistentti.

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Suositeltavin ajankohta pitkään vaihtoon lähdölle on kolmantena opiskeluvuotena. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä maasta tahansa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Lisätietoa kansainvälisestä opiskelu- ja harjoitteluvaihdosta löydät opinto-oppaasta.

Yhteistyökumppanit

Koulutuksella on paljon yhteistyötä paikallisten ja alueellisten metsäorganisaatioiden kanssa. Työelämän edustajat käyvät pitämässä vierailuluentoja ja opintojaksojen yhteydessä tehdään vierailuja yrityksiin. Projektiopintojen sekä opinnäytetöiden aiheet saadaan pääsääntöisesti työelämästä. Harjoittelua on 30 opintopisteen verran, mikä vastaa 5 kuukauden aikajaksoa. Metsäorganisaatioissa on vuosittain paikkoja harjoittelijoille ja harjoittelu on pääsääntöisesti palkallista.

Koulutus on mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Näissä hankkeissa pyritään myös saamaan työtehtäviä opiskelijoille. Saat työstäsi projekteissa joko opintopisteitä tai joissakin tapauksissa palkkaa.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

Jatko-opinnot

Kun olet suorittanut metsätalousinsinöörin tutkinnon, voit hakea luonnonvara-alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistoon metsäalan maisteritutkintoon. Voit hakeutua ylempään AMK-tutkintoon, kun olet ollut vähintään kolme vuotta työelämässä valmistumisesi jälkeen.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Merja Hanhimäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi,  p. 040 836 3178

Koulutuspäällikkö Ari Vanamo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 561 6873

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 17.03.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 15.3. - 5.4.2017. Haku päättyy 5.4. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.