Ensihoitajakoulutus

Tahdotko auttajaksi akuutteihin tilanteisiin? Ensihoitajalta luonnistuu potilaan hoitaminen sairaalan ulkopuolella, päivystyksessä tai teho-osastolla.

Tutkinto: Ensihoitaja (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

25 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Ensihoitajakoulutuksessa opit arvioimaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistämään ja ylläpitämään peruselintoimintoja, parantamaan potilaan ennustetta ja kohentamaan hänen tilaansa. Ensihoitajana osaat toimia onnettomuustilanteissa ja hoitaa akuutisti sairastuneita potilaita sairaalan ulkopuolella, päivystyspoliklinikalla tai teho-osastolla. Sinulla on halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Ammatillista ydinosaamista ovat

 • asiakaslähtöisyys
 • eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • ensihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
 • ensihoitotilanteiden turvallisuus
 • ensihoidon teknologia, laitteisto ja välineistö
 • kliininen hoitotyö ja ensihoito
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • tutkimus- ja kehittämistyö
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Ensihoitajan osaaminen pohjautuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen, lääketieteeseen, farmakologiaan sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitajakoulutuksesta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

Pätevyys

Ensihoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Ensihoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Ensihoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista viitekehystä. Ensihoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa omassa toiminnassasi terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Pystyt tunnistamaan sekä ennakoimaan yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opintojen aikana olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Ammattitaitoosi kuuluu myös, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu taitoihisi. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi sairaanhoidossa hoitotyön eri alueilla. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri ikäisten asiakkaiden hoitoa. Osaat ohjata asiakasta itsehoidossa ja tukea läheisiä. Käytät eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi. Osaat käyttää perustason ensihoidon teknologiaa, laitteita ja välineitä. Osaat tutkia potilaan peruselintoimintoja, tehdä tilannearvion ja aloittaa ensihoidon perustason hoitovälineillä.

Loppuvaiheen opinnoissa osaamisesi vahvistuu ja syvenee. Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Osaat akuutisti sairastuneiden potilaiden hoitamisen sairaalan ulkopuolella, päivystyspoliklinikalla tai teho-osastolla. Osaat toimia onnettomuustilanteissa ja johtaa ensihoitotilanteita. Osaat kehittää omaa ammattitaitoasi ja ensihoitotyötä.  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Erikoistumisalat

Ensihoitajan tutkinnossa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 4 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina erilaisia opetuksen monipuolisia toteutusmuotoja hyödyntäen. 

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi ensihoitotyön alueella. Opinnäyte tehdään yhdessä työelämän kanssa kahden tai kolmen opiskelijan tiimeissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Opinnäytetyösi osoittaa, että

 • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
 • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
 • pystyt kehittämään opinnäytetyöstäsi saamasi palautteen perusteella.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Ensihoitajat työskentelevät erilaisissa hoito- ja ensihoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa sekä Suomessa että ulkomailla.
 

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Ensihoitaja työskentelee monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Suomalainen ensihoitajan tutkinto on arvostettu tutkinto myös EU:n ulkopuolella.

Yhteistyökumppanit

Ensihoitajakoulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Ensihoitokeskus, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan pelastuslaitos ja lähikuntien sairaankuljetuksista vastaavat organisaatiot. Harjoitteluja toteututetaan erikoissairaanhoidon toimipaikoissa myös Pirkanmaan ulkopuolella.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

TAMK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja hoitotieteessä tai terveystieteissä.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Helena Peltola, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 661 2304

Koulutuspäällikkö Sari Himanen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 373 2949

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 01.02.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.