Takaisin

Tutkesta toimintaan II

Tutkesta toimintaan II

3 - 12 op

Toteutusaika: 1.5.2016-31.12.2017

0 €

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Tutkesta toimintaan -koulutushanke sisältää neljä 3 op:n laajuista kokonaisuutta, jotka toteutetaan syksyn 2016 - syksyn 2017 välillä. Koulutukset toteutetaan joko paikallisesti tai alueellisesti tarpeen mukaan räätälöiden.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on ammatillisen toisen asteen oppilaitosten henkilöstö (opetus-, ohjaus- ja esimiestehtävissä toimivat). Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksutonta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja ruokailukustannuksistaan.

Tavoite

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstöä ja esimiehiä toimintakulttuurin uudistamisessa kohti ammatillisen koulutuksen reformia.

Hankkeella lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön, esimiesten ja johdon osaamista koulutuksen laadun, osaamisen ja oppimisen arvioinnin, opetuksen ja ohjauksen teemoissa ja kehitetään opetuksen uudelleenorganisoitumista.

Tavoitteena on edelleen jatkaa tutkintojärjestelmäuudistukseen liittyvää kehittämistyötä. Lähtökohtina ovat osaamisperusteisuus, työelämäyhteistyö, oppimisen ja osaamisen arviointi, yksilölliset opintopolut, opiskelijoiden ohjaaminen ja oppilaitoksen johtaminen uusissa rakenteissa.

Sisältö

Osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen johtaminen (3 op)

Koulutus tukee oppilaitosten johtoa sekä esimiehiä organisaation toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa sekä työelämälähtöisen koulutuksen organisoimisessa ja johtamisessa. Koulutusprosessin aikana kehitetään kunkin osallistujaorganisaation osaamisperusteisuuteen liittyviä laadukkaita käytänteitä sekä pedagogista johtamista. Koulutus tukee oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista kollegoiden ja koulutuksen järjestäjien kesken.

Osaamisperusteinen opetussuunnitelma (3 op)

Koulutus tukee opetushenkilöstöä osaamisperusteisessa ajattelussa ja pedagogisessa toiminnassa. Koulutusprosessi vahvistaa opetushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä kehittämisessä. Lisäksi pohditaan, mitä meneillään oleva opetussuunnitelmauudistus tarkoittaa opettajan työssä ja opettajana toimimisessa. Koulutusprosessi tukee ammatillisen koulutuksen reformia.

Osaamisperusteinen ohjaaminen ja osaamisen arviointi (3 op)

Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen työelämälähtöisessä, osaamisperusteisessa ja yksilöllisessä koulutusprosessissa. Koulutus tukee opetushenkilöstön taitoja tukea ja ohjata opiskelijaa osaamisen hankkimisessa monenlaisissa oppimisympäristöissä. Koulutus vahvistaa osallistujien arviointiosaamista sekä oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemistä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.

Osaamisperusteisuus ja joustavat opintopolut (3 op)

Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat opiskelijan yksilöllisyyden huomioiminen sekä yksilöllisen opintopolkujen tukeminen. Huomiota kiinnitetään myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen tukemiseen osaamisperusteisessa ja inklusiivisessa koulutuksessa. Koulutuksessa luodaan toimintatapoja opiskelijalähtöiseen ohjaukseen ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen tukemiseen. Koulutuksessa keskitytään erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja yksilölähtöiseen hyödyntämiseen.

Lisätiedot

ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset koordinaattori Irmeli Vesterinen, p. 050 541 5697

sisältöön liittyvät kysymykset projektipäällikkö Minna Seppälä, p. 040 635 1582

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 20.10.2017

Back to the list of courses