Takaisin

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Jakso II, alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Jakso II, alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen

Alaraajafysio

10 op

Toteutusaika: tammikuu-toukokuu 2019

1840 € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Tammi-toukokuu 2019.
Koutuksessa lähipäiviä yhteensä 10 (kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa).

Kohderyhmä

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien  parissa työskentelevät fysioterapeutit. Koulutus mahdollistaa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan. Opinnot soveltuvat myös yksityissektorilla työskenteleville fysioterapeuteille. Kokonaisuuteen osallistujien työnantajien toivotaan mahdollistavan suoravastaanottotoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen.

Tavoite

Koko koulutuksen tavoite, 10 op

Viitekehyksenä ICF ja GAS

Perustiedot
- tietää anatomiaa, patofysiologiaa, patoanatomiaa ja biomekaniikkaa alaselkä- ja alaraajapotilaan fysioterapian selvittämiseksi

Fysioterapeuttinen tutkiminen

- hallitsee fysioterapeuttisen anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen, testaamisen ja erotusdiagnostiikan
- tuntee lantion alueen, alaselkä- ja alaraajaongelmien toiminnalliset ongelmat
- osaa tehdä asiantuntemuksensa pohjalta toiminta- ja liikkumiskyvyn arvioinnin
- tuntee yleisimpien akuuttien ja kroonisten alaselkä- ja alaraajojen alueen tuki- ja liikuntaelinongelmien oirekuvan
- oppii tuntemaan moniongelmaisen potilaan työ- ja toimintakyvyttömyyden uhan

Fysioterapiadiagnoosi, fysioterapian suunnittelu, toteutus ja arviointi

- tunnistaa, arvioi ja tekee johtopäätöksiä potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
- osaa erotusdiagnostiikan mukaisen fysioterapian tarpeen arvioinnin
- hallitse potilasinformaation ja ohjauksen aihealueen mukaisissa kiputiloissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa arvioinnin ja näytön perusteella yksilöllisen lantionalueen, alaselkä- ja alaraajaongelmaisen potilaan kivunhoidon ja fysioterapian terapeuttisen harjoittelun erilaisin menetelmin

Yhteistyö

- tietää alaselkä-, lantio ja alaraajaongelmiin sopivat objektiiviset tutkimismenetelmät
-  kykenee joustavaan moniammatilliseen yhteistyöhön lääkärin kanssa mm. yleissairauksiin ja objektiivisiin tutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä (esim. kuvantaminen, hoidon porrastus)
- tuntee terveydenhuoltojärjestelmän eri portaiden roolin ja hoitoketjut
- tietää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon lähetekäytännön
- tunnistaa oman osaamisensa rajoitukset ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- osaa ohjata jatkotutkimuksia ja hoitoa vaativat potilaat eteenpäin

Lääkeaineoppi ja lääkehoito

- hallitsee perustason kipulääkkeiden kliinisen farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenee soveltamaan tätä tietoutta työssään
- tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä

Sairauslomat

- osaa arvioida sairauslomien ja jatkohoidon tarpeen

Kirjaaminen

- osaa dokumentoida anamneesiin, kliinisiin löydöksiin ja fysioterapiadiagnoosiin perustuvan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteet.

Sisältö

Jakso II: Alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen. Koulutus on jatkoa jakso 1:lle, joka oli valmentamista niska-, yläraaja- ja rintarankapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttamiseen. Mahdollisuus myös aloittaa ensin jakso II:sta.

Alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttamiseen valmentavat opinnot,
osallistujien työnantajien toivotaan mahdollistavan suoravastaanottotoiminnan käynnistäminen.

- ICF tuki- ja liikuntaelin ongelmiin liittyen, anatomian kertaamisen käynnistäminen
- anatomia ja biomekaniikka lanneselän ongelmissa
- lanneselän degeneratiiviset muutokset, kliininen luokittelu
- alaselkäkipujen toiminnallinen luokittelu ja hoito
- krooninen alaselkäkipu ja lääkehoito
- lantiorenkaan ja lonkan alueen biomekaniikka ja kliiniset tautitilat, alaselkäkivun yhteydet lantionpohjan ongelmiin ja seksuaalisiin toimintahäiriöihin
- alaraajojen anatomia ja kävelyn biomekaniikka, toiminnalliset alaraajaongelmat
- neurogeeniset alaraajaongelmat
- tapausesimerkkejä

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa on lähiopetusjaksot sekä case- ja oppimistehtävät. Opiskelijan työtä yhteenä n. 270 h. Opetusmuotoina ovat keskusteluluennot, kirjallisuuteen tutustuminen sekä case- ja oppimistehtävät.

Artikkeli koulutuksesta

Blogikirjoitus koulutuksesta

Hinta

Koulutuksen hinta 1840 € (sis. ALV 24 %)

Kouluttajat

Lotta Kuusinen, fysiatri
Markku Kankaanpää, fysiatrian dosentti
Maarit Keskinen, OMT-fysioterapeutti
Pirjo Riitta Leppänen, fysioterapian lehtori
ja tarvittaessa muita asiantuntijaluennoitsijoita

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta

Marja-Leena Lähteenmäki
0 50 516 8779

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Sirpa Nurminen
040 829 0360
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi kysellä vapaita paikkoja.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Päivitetty 03.04.2018

Back to the list of courses