Takaisin

Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä NY00CV42-3006

Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä

Koodi: NY00CV42-3006

5 op

26.01.2018 - 30.04.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


YAMK-opintojakso

Tämä opintojakso kuuluu TAMKin YAMK-opintojen yhteisiin opintoihin ja opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on useamman koulutusalan YAMK-opiskelijoita. Menestyksellinen opintojakson suorittaminen edellyttää AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja alan työkokemusta.

Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Tavoitteet

Opiskelija
Ymmärtää arvojen, mission ja vision merkityksen strategisessa johtamisessa
Osaa strategisen johtamisen perusteet ja menetelmät
Osaa strategiaprosessin ja siihen vaikuttavat tekijä
Osaa soveltaa strategista johtamista omalla toimialallaan ja organisaatiossaan
Ymmärtää viestinnän merkityksen organisaation strategisessa johtamisessa
Hallitsee tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat
Ymmärtää viestinnän merkityksen strategisessa muutosjohtamisessa

Sisältö

- Missio, arvot, visio, strategia
- Strategiaprosessi
- Strateginen johtaminen
- Muutoksen johtaminen
- Balansoitu mittaristo (BSC)
- Strategian toimeenpano ja viestintä
- Oppiva Organisaatio
- Yhteisö-, esimies- ja asiakasviestintä

Opetusmenetelmät

Opintojakson alkuorientaatio TAMKissa 26.1.2018 klo 9.45-10.45, läsnäolovelvoite / tiimien muodostaminen.
Tämä on verkko-oppimisena toteutettava kurssi, joka sisältää itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja verkossa ja yritysvierailuja (1-2), jotka toteutuvat yksin tai ryhmässä. Kurssilla hyödynnetään vertaisoppimista ja -arviointia. Opinnot sisältää ennakkotehtävän, jonka palautus 6.2.18 klo 12.00

Opetusmateriaali

Tero Vuorinen 2014. Strategiakirja 20 työkalua. Helsinki: Talentum. KURSSIKIRJA
Risto Harisalo 2010. Organisaatioteoriat. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. Sivut 237-263.
Laaksonen & Ollila 2017. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy (ilmestyy 1/2017). (e-kirja), sivut 10-29.
Kaplan S. & Norton. D 2009. Strategiaverkko. Helsinki: Gummerus.
Kaplan, Robert S. & Norton David P. 2002. Strategialähtöinen organisaatio. Jyväskylä: Gummerus.
Karlöf, Bengt 2004. Strategian rakentaminen, sisältö ja välineet. Helsinki Edita.
Karlöf. B. 2004. Johtamisen näkökulmat peruskäsitteitä ja malleja. Helsinki: Edita. (peruskäsikirja)
Niemi, T., Nietosvuori, L. & Virikko H. 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita Prima.
Rampersad H. 2003. Total Performance Scorecard. Helsinki: Tammer-Paino Oy.
Santalainen T. 2006. Strateginen ajattelu. Helsinki: Gummerus.
Strandman, K. 2009. Se vain ilmestyi - vuorovaitukseen perustuva strategian viestintä kuntaorganisaatiossa. Akateeminen väitöskirja, Lapin yliopisto. Tampere: Juvenens Print.
Virtanen, P. & Stenvall J. 2010. Julkinen johtaminen. Helsinki: Tietosanoma Oy.
Åhman, Helena & Runola, Jyrki. Strategia on kuollut? Eläköön tulevaisuus. 2006. Edita.
Åberg, L. 2006. Johtamisviestintä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Artikkeleita:
Kachaner, Nicolas, King Kermit & Stewart Sam 2016. Four best practices for strategic planning. Strategy & Leadership, vol 44 no 4 2016, pp 26-31.
Narayanan V.K & Fahey Liam 2013. Seven management follies that threaten strategic success. Strategy & Leadership vo 41, no 4 2013, pp 24-29.
Groh, Maximillian 2014. Strategic management in time of crisis. American Journal of Economics and Business Adminstration 6(2): 49-57, 2014.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi 1-5. Ennakkotehtävä, kurssin tehtävät ja vertaisarvionti sekä osallistumisen aktiivisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio 1 h, itsenäinen työskentely yksin/tiimissä 134 h.

Muuta

Tehtävät on aikataulutettu kurssiviikoille. Tiimeihin jakaantuminen ja tiimitehtävien suunnittelu tapahtuu aloituksen orientaatiotunneilla. Mikäli et ole tällä hetkellä töissä, pohdi alustavasti oman alasi organisaatiota, missä sinulla olisi mahdollisuus toteuttaa annetut tehtävät.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 17.01.2018

Back to the list of courses