Takaisin

Pedagogiset perustiedot ja -taidot

Pedagogiset perustiedot ja -taidot

Koodi: L4163-3007

10 op

1.9.2018 - 31.1.2019

150 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

Lähiopetus seuraavasti:

06.09.2018 15.00 - 20.00                 
18.09.2018 15.00 - 20.00                 
23.10.2018 15.00 - 20.00                 
24.10.2018 15.00 - 20.00                  
30.10.2018 15.00 - 20.00                 
31.10.2018 15.00 - 20.00                  
08.11.2018 15.00 - 20.00                  
23.11.2018 15.00 - 20.00                 
29.11.2018 15.00 - 20.00                  
11.01.2019 15.00 - 20.00

Kokonaistyömäärä opiskelijalle on 270 tuntia, josta 60 tuntia toteutuu lähiopetuksessa ja järjestetyillä yhteisillä opintokäynneillä. Opintokäyntien osuus noin 6-12 tuntia.

Tavoitteet

Opiskelija saa valmiuksia kasvatustieteelliseen ajatteluun sekä innostuu perehtymään opetuksen ja oppimisen perusteisiin. Opiskelija osaa keskeisimmät kasvatustieteen peruskäsitteet. Opiskelija osaa perusasiat kasvatustieteen keskeisistä osa-alueista. Opiskelija tutustuu kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen ja osaa käyttää sitä hyödykseen tehdessään oppimistehtäviä. Opiskelijan taidot oppimaan oppimisessa kehittyvät.

Sisältö

Sisällöt ovat suurelta osin samoja kuin kasvatustieteen perusopinnoissa: opetuksen ja oppimisen perusteet, kasvatuksen historia, kasvatuspsykologia, kasvatussosiologia ja kasvatusfilosofia.

Opetusmenetelmät

lähiopetus
demonstraatiot
harjoitustyöt
kenttätyöskentely (sis. opintoretket)
referaatti/essee|itsenäinen verkko-opiskelu
aktivoivat kirjoitustehtävät
esitelmät
prosessikirjoittaminen
päiväkirjatyöskentely (esim. oppimispäiväkirja, projektipäiväkirja)

Opetusmateriaali

Kirjallisuutta käytetään soveltuvin osain, mm. seuraavia teoksia:
Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1997. Johdatus kasvatustieteeseen. 4. uudistettu laitos.
Porvoo: WSOY.
Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2001. Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki:
WSOY.
Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteisiin. Tampere: Vastapaino.
Lehtinen, E., Kuusinen, J.; Vauras, M. 2007. Kasvatuspsykologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Nummanmaa, L. 2010. Tunteiden psykologia. Helsinki: Tammi.
Puolimatka, T. 1995. Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä.
Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki. Kas-vatus ja koulutus 1860-luvulta 1960 luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:2.
Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus 1960-luvulta 2000 luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:3.
Iisalo, T. 1988 (tai uudempi). Kouluopetuksen vaiheita. Helsinki: Otava.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
Antikainen, A., Koski, L. & Rinne, R. 2010. Kasvatussosiologia. 3.-4- painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus.
Vuorikoski, M., Törmä, S. ; Viskari, S. 2003. Opettajan vaiettu valta. Tampere: Vastapaino.
kiilakoski, T., Tomperi, T. ; Vuorikoski, M. (toim.) 2005. Kenen kasvatus? Tampere: Vastapaino.

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään avoimen AMKin omassa ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 23.07.2018

Back to the list of courses