Takaisin

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys ja päihdetyö kuva

Mielenterveys- ja päihdetyö

30 op

Toteutusaika: 13.9.2018 - 17.5.2019

1000 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: 09.04.2018 - 06.05.2018

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus vahvistaa osaamistasi, työskentelitpä edistävässä tai ennaltaehkäisevässä toiminnassa tai hoidossa ja kuntoutuksessa.
Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn osaamista että monialaisen yhteistyön osaamista.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea ovat olleet mukana osaamisalueiden määrittelyssä. Tästä toteutuksesta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lataa koulutuksen esite tästä!

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat:

1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen.

- Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.

- Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

- Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.

- Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.

- Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

2) Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen

- Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.

- Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.

- Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.

- Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.

- Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa

- Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.

- Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.

- Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.

- Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.

- Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen

- Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.

- Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.

- Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen.

- Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.

- Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.

- Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.

- Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.

- Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.

- Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

6) Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

- Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.

- Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.

- Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.

- Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.

- Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi. 30 opintopistettä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Alustavat lähiopetuspäivät:
13.-14.9., 4.-5.10., 8.-9.11., 13.-14.12.2018
17.-18.1., 14.-15.2., 14.-15.3., 11.-12.4., 16.-17.5.2019

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella, täydentyvällä portfoliolla, joka toteutuksesta riippuen sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtäväksi antoja ja muita mahdollisia tehtäviä. Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja, niin että opintojaksojen suoritukset arvioidaan ja näin saadaan osaamisen kehittymisestä jatkuvaa tietoa ja opiskelija saa itselleen jatkuvaa palautetta omasta kehittymisestään.

Hinta

Opiskelijamaksu on 1 000 € (alv 0%).  Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Erikoistumiskoulutuksen rahoitukseen osallistuu myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakeminen

Sähköinen hakulomake (käytössä hakuaikana).

Valinta

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 21.5.2018.  Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 4.6.2018 mennessä.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Vastuuopettaja, lehtori Pia Keiski, puh. 050 307 1385

Kehittämispäällikkö Tiina Hakkarainen, puh. 050563 5572

Päivitetty 25.05.2018