Takaisin

Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 7K00BC79-3063

Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto

Koodi: 7K00BC79-3063

2 op

05.03.2018 - 31.07.2018

30.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

07.05.2018 16:00 - 20:00
14.05.2018 16:00 - 20:00
31.05.2018 16:00 - 17:30

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon perusteet
- osaa tarkkailla potilaan nestetasapainoa
- osaa vastuullisesti suorittaa ääreislaskimon kanyloinnin ohjattuna
- tietää verensiirron periaatteet
- osaa ohjata potilasta nestehoidon ja verensiirron toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä

Sisältö

- laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon toteuttaminen
- verensiirron toteuttaminen

Esitietovaatimukset

Osallistuminen opintojaksolle Infektioiden ehkäisy hoitotyössä.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Oppimistehtävät
Itsenäinen opiskelu

Opetusmateriaali

Saano S. & Taam-Ukkola M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Sivut 250-262, 268-281
Anttila, Hellsten, Rantala, Routamaa, Syrjälä ja Vuento (toim.) 2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Kuntaliitto. s. 270-282, 575-583 TAI Kotilainen P. 2011. verisuonikanyyli-infektiot. Teoksessa Hedman K., Heikkinen T., Huovinen P., Järvinen A., Meri S., & Vaara M. (toim.) Infektiosairaudet - Mikrobiolologia, immunologia ja infektiosairaudet. Duodecim. E-kirja.
Alahuhta S., Ala-Kokko T., Kiviluoma K., penttilä J., Ruokonen E.& Silfast T. (toim.) 2014. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. Duodecim. E-kirja. Sivut 24-37,Nestetilat ja nesteen siirtyminen
40-70, Happoemästasapaino; Metabolinen asidoosi, Metabolinen alkaloosi, Respiratorinen asidoosi, Respiratorinen alkaloosi
152-182, Elektrolyyttihäiriöt; Hypo- ja hypernatremia, Hypokalemia, Hyperkalemia, Hypo- ja hyperkalsemia, Hypo- ja hypermagnesemia, Kloridihäiriöt, Fosfaatti ja sen häiriöt
245-249, Ääreislaskimon kanylointi
274-297, Nestehoidossa käytettävät valmisteet; Glukoosipitoiset nesteet, Elektrolyyttiliuokset, Kolloidiliuokset, Hypertoniset liuokset, Verivalmisteet.
Iivanainen A.& Syväoja P..2012. Hoida ja kirjaa. sivut 420-468 (ei keskuslaskimokatetria koskevat asiat). SanomaPro
SPR verensiirron verkkomateriaali.
Muu tunneilla käyty tai opettajan osoittama materiaali

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson orientaatiotunnille osallistuminen on edellytyksenä opintojaksolle opiskelijaksi hyväksymiseen.
Kurssiin kuuluvien tehtävien hyväksytysti suorittaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
Teoriakokeen numeerinen arviointi 0-K5
SPR:n verensiirron verkkotestin hyväksytysti suorittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto (2 op) Opiskelijan kokonaistyömäärä 54 h.

Muuta

Kurssin sisältö
- aseptiikka ja turvallisuus nestehoidossa ja verensiirrossa
- nestetasapaino, happo-emästasapaino ja elektrolyyttitasapaino
- laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon toteuttaminen
- infuusionesteet
- lääkelisäykset ja lääkelaimennokset
- ääreislaskimon kanylointi
- nesteen- ja verensiirtovälineistö ja -laitteisto
- verivalmisteet ja verensiirron toteuttaminen
- nestehoidon ja verensiirron ohjaus

Koulutus ja koulutusala

Sairaanhoitajakoulutus
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.02.2018

Back to the list of courses