Takaisin

Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus NY00CV38-3006

Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus

Koodi: NY00CV38-3006

5 op

23.03.2018 - 18.05.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


YAMK-opintojakso

Tämä opintojakso kuuluu TAMKin YAMK-opintojen yhteisiin opintoihin ja opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on useamman koulutusalan YAMK-opiskelijoita. Menestyksellinen opintojakson suorittaminen edellyttää AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja alan työkokemusta.

Tavoitteet

Opiskelija:
-ymmärtää laadullisia ja toiminnallisia menetelmiä sisältävän kehittämisen prosessin
-osaa valita ja/tai hankkia aiheen mukaiset aineistot ja menetelmät
-osaa analysoida käyttämänsä aineiston
-osaa arvioida tuottamansa analyysin luotettavuuden ja vakuuttavuuden

Sisältö

Sisältö:
-lähestymistavat ja niiden taustat
-case-tutkimus
-toimintatutkimus
-konstruktiivinen tutkimus
-verkostotutkimus
-laadulliset aineistot ja niiden analysointi
-sisällönanalyysi
-vakuuttava raportointi

Opetusmateriaali

Heikkilä, A. Jokinen, P., Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittminen: avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. WSOY.
Heikkinen, H., Rovio, E., Syrjälä, L. 2006. Toiminnasta tietoon: toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kansanvalistusseura.
Laine, M., Bamberg, J. Jokinen, P. Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus (saatavana myös verkkokirjana TAMKin kirjaston kautta).
Lempiäinen K. Löytty, O., Kinnunen, M. (toim.) 2008. Tutkijan kirja. Vastapaino: Tampere.
Ruusuvuori, J., Tiittula, L., Aaltonen, T. (2005). Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorvoaikutus. Vastapaino
Tuomi, J., Sarajärvi, Anneli 2009. Laadullinen tutkimmus ja sisällönanalyysi. Tammi.
Ja muu ajankohtainen materiaali
Eriksson, P. & Koistinen, P. 2014. Monenlainen tapaustutkimus.
Grönfors, M. & Vilkka, H. 2008. Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät.
Toikko, T. & Rantanen, T. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
Varto, J. 2005. Laadullisen tutkimuksen metodologia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähijaksoille ja pienryhmän toimintaan, henkilökohtaisten tehtävien tekemsieen, ryhmien väliseen vertaisarviointiin sekä opiskelijan itsearviointiin toiminnastaan. Opettajat kommentoivat työn etenemistä ja lopullisesta raportista annetaan palaute ja numero.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikille lähijaksoille osallistumista ja vaadittujen tehtävien palauttamista.

Muuta

pe 23.3. aamupäivä
pe 6.4. koko päivä
pe 4.5. koko päivä
Kaikkiin lähijaksoihin on osallistuttava

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 19.01.2018

Back to the list of courses