Tutkimuslupa

Teetkö tutkimus- ja kehittämistyötä, joka koskee TAMKin toimintaa? Hae tutkimuslupaa ohjeiden mukaisesti.

TAMK suhtautuu myönteisesti sen toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. On hyvän tutkimustavan mukaista pyytää korkeakoululta lupa, jos sen toimintoja, opiskelijoita tai henkilökuntaa halutaan käyttää tutkimuskohteena. 

Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupalomakkeella. Sen liitteenä tulee olla opinnäytteen ohjaajan tai tutkimushankkeen vastaavan tutkijan hyväksymä tutkimussuunnitelma.

Lupahakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa tulee tarkasti kuvata:

 • miten tutkimusaineisto TAMKissa kootaan
 • miten TAMKin odotetaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvan.
   

Milloin TAMKista pyydetään tutkimuslupaa?

Sellaisessa tutkimus- tai kehitystyössä: 

1. jossa kohteena ovat TAMK, siellä järjestettävä opetus ja/tai palvelut tai sen opiskelijat tai henkilökunta. Luvan koko TAMKia koskevien toimintojen tutkimiseen myöntää kehittämisestä vastaava vararehtori. Yhtä kokonaista alaa, koulutusyksikköä, koulutusta tai toimintoa koskevat päätökset tekee kyseisen yksikön johtaja tai muu toiminnosta vastaava henkilö.

2. johon käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa (esimerkiksi TAMKissa erityisesti tutkimusta varten kootut tutkimusmateriaalit), intranetin tiedotepalvelua tai muita resursseja. Kyseessä on siis sellainen projekti, josta on TAMKille suoria tai välillisiä kuluja. Tällöin luvan myöntää kehittämisestä vastaava vararehtori tai johtaja (jos kulut koskevat vain tiettyä koulutusyksikköä).

3. joka edellyttää TAMKilta henkilötietojen luovuttamista. Tällöin luvan myöntää kehittämisestä vastaava vararehtori.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimusluvat myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja/tai opinnäytetyöhön liittyville tutkimuksille, joissa kehitetään ammattikorkeakoulua tai TAMKissa opiskeltavien alojen toimintaa.

Sähköpostilistojen osoitteita ei luovuteta ulkopuolisille. Pyyntö kyselyyn osallistumisesta ja linkki tutkimuslomakkeeseen välitetään opiskelijoille tai henkilökunnalle useimmiten intranetin välityksellä tai opiskelijajärjestöjen (esimerkiksi Tamko) kautta.

Tutkimuslupa ja tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste on pakollinen, mikäli tutkimuksen tekeminen edellyttää, että TAMK luovuttaa tutkimuksen tekijälle opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja (mm. nimilistoja). TAMK voi antaa luvan vain tutkimuksen toteuttamiselle sekä mahdollisesti yhteystietoja. Päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan henkilötietolain määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat tutkimusrekisterit tulee hävittää tai arkistoida henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Tällöin luvansaajan on palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot.

HUOM! Tallenna lomakkeet ensin omalle koneellesi.

Tutkimuslupahakemus (pdf, 306 KB)

Tieteellisen toiminnan rekisteriseloste (pdf, 612 KB)

Kenelle tutkimuslupahakemus lähetetään?

Mikäli tutkimus koskee vain jotakin yksittäistä ammattikorkeakoulun yksikköä, koulutusalaa (esimerkiksi Sosiaali- ja terveyspalvelut yksikköä, jossa on useampia koulutuksia) tai koulutusta, sen toimintaa tai palveluita, tutkimuslupahakemus postitetaan kyseisen yksikön johtajalle:

 • Ammatillinen opettajakoulutus, koulutuspäällikkö Pirjo Männynsalo
 • Liiketoiminta ja palvelut, johtaja Ari-Pekka Anttila
 • Rakentaminen ja ympäristöteknologia, johtaja Timo Parkkinen
 • Taide, musiikki ja media, johtaja Kai Salonen
 • Teollisuusteknologia, johtaja Hannu Kivilinna
 • Terveys- ja sosiaalipalvelut, johtaja Lea Yli-Koivisto
 • Korkeakoulupalvelut, johtaja Aura Loikkanen

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Postiosoite:
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Jos tutkimus koskee koko TAMKia tai sen toimintoja, sen toteuttaminen vaatii TAMKilta henkilö- tai muita resursseja tai yhteystietojen luovuttamista, lupahakemus, tutkimussuunnitelma ja tieteellisen toiminnan rekisteriseloste lähetetään ensin osoitteeseen: TAMK / Kehittämisyksikkö, kehittamisyksikko.tamk(at)tuni.fi.

Tutkimusluvan myöntäminen ja siitä tiedottaminen

Tutkimusluvan myöntää tutkimus- tai kehittämiskohteesta vastaava henkilö. Kyseisen yksikön, toiminnon tai koulutuksen vastuulla on tiedottaa tutkimusluvan saajaa sekä hoitaa tutkimus- ja kehittämistyön toteutus ja raportointi hänen/heidän kanssaan tutkimuslupapäätöksessä sovitulla tavalla. 

Lisätiedot

kehittamisyksikko.tamk@tuni.fi