Terveyden edistämisen koulutus

Terveyden edistämisen koulutuksessa voit syventyä vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoitoon tai työterveyshuoltoon. Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoitoa syventävät opinnot tuottavat sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin terveyden edistämisen asiantuntijoita, jotka toimivat työyhteisöjen lähiesimiehinä ja/tai työyhteisöjen ja työmenetelmien kehittäjinä.

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

90 op (1,5 vuotta)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

25 aloituspaikkaa

Hakuajasta ei vielä päätöstä

Alkaa: Tammikuu 2016

Hakukohde: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistäminen


Koulutuksen tavoite

Terveyden edistämisen koulutus keskittyy erityisesti kahteen kohderyhmään: ikääntyviin ihmisiin ja työikäiseen väestöön.

Suomalaisten ikääntyminen ja uudistukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteissa lisäävät tarvetta alan asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä sekä vanhustyön johtamisesta. Vanhustyössä toimiva esimies on avainhenkilö, joka kantaa vastuuta työyhteisön toimivuudesta, houkuttelevuudesta, tehokkuudesta ja henkilöstön sitoutumisesta.

Koulutuksen toinen suuntautumispolku soveltuu työterveyshuollosta kiinnostuneille. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa tarvitaan yhä enemmän työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia työyhteisöjen kehittäjinä.

Koulutuksen aikana voit saavuttaa syvälliset teoriatiedot valitsemaltasi suuntautumispolulta ja opit etsimään näyttöön perustuvaa tietoa oman toimintasi perustaksi. Pystyt arvioimaan kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehitystä. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana ja esimiehenä monenlaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Opetuskieli

Opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Kansainvälisillä intensiiviviikoilla kielenä on englanti.

Pätevyys

Koulutus antaa valmiudet toimia ikääntyvien terveyden edistämisen ja työterveyshuollon esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin tai tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Terveyden edistämisen ylempi AMK-tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa myös kansainvälisen ja kansallisen liikkuvuuden.

Koulutuksen sisältö

Terveyden edistämisen asiantuntijuus rakentuu useista osa-alueista, joihin perehdyt syventävissä ammattiopinnoissasi:

 • sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja palvelujärjestelmä
 • ikääntyvien terveyden edistämine tai terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa
 • työelämäprojekti
 • muutosjohtaminen
 • strateginen ja prosessijohtaminen
 • talousjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • näyttöön perustuva toiminta
 • tutkimusprosessi ja -menetelmät.

Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen ja osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten tiimityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Tiimeissä opiskeleminen mahdollistaa myös kriittisen ja analyyttisen ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittymisen. Koulutus sisältää 2 - 3 lähiopetuspäivää kuukaudessa ja lisäksi etä- ja itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen opiskelun määrä koulutuksessa on suuri.

Yhdessä opettajatuutorin kanssa laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jota seurataan koko koulutuksen ajan.

Opintoihin sisältyvä ulkomaanmatka Pietariin rahoitetaan pääsääntöisesti opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen kansainvälisen liikkuvuuden palveluorganisaatio Cimon rahoituksella. 

Kaikkien opiskelijoiden yhteinen seminaaripäivä Työterveyslaitoksella on omakustanteinen (matkakulut).

Erikoistumisalat

Syventävissä ammattiopinnoissa voit valita sinua kiinnostavan suuntautumispolun, Ikääntyvien terveyden edistäminen (15 op) tai Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa (15 op). 

Opintojen rakenne

Opintokokonaisuuden laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot koostuvat opinnäytetyöstä (30 op), syventävistä ammattiopinnoista (55 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Opintojen toteutus

Koulutus sisältää 2-3 lähiopetuspäivää kuukaudessa ja lisäksi etä- ja itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen opiskelun määrä koulutuksessa on suuri.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi sekä kykyäsi soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä työelämässä ilmenevien ilmiöiden erittelyyn ja ratkaisemiseen.

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, ja se tehdään pääsääntöisesti joko yhteistyössä työelämän edustajien kanssa tai hankkeissa. Opinnäytteen aihe voi löytyä oman työyhteisön keittämistarpeista.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op, ja sen tekeminen vaatii intensiivistä opiskeluun panostamista. Opinnäytetyöstä kirjoitat kypsyysnäytteenä artikkelin, joka on mahdollista esittää julkaistavaksi. 

Uramahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville tai niihin pyrkiville sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille.

Terveyden edistämisen asiantuntijat ja esimiehet työskentelevät itsenäisesti sekä julkisissa että yksityisissä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Koulutuksesta aiemmin valmistuneet asiantuntijat ja esimiehet ovat sijoittuneet erilaisiin vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä projekteihin.

Tehtävänimikkeet

Tehtävänimikkeitäsi ovat bioanalyytikko (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) ja terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Kansainvälistyminen

Koulutuksessa käytetään kansainvälistä kirjallisuutta, ja sen aikana voit vahvistaa kykyäsi toimia kansainvälisissä ympäristöissä. Sinulla on mahdollisuus osallistua viikon mittaiseen kansainväliseen intensiivikurssiin Pietarissa ja/tai Suomessa. Myös hanketoimintaan tai kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen voi olla mahdollista.

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa.

Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Yhteistyö

Opintojen aikana pääset verkostoitumaan muiden opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa.

Terveyden edistämisen koulutuksessa teemme kansainvälistä Suomi-Venäjä-yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Työterveyshuollon opinnoissa yhteistyökumppaneina ovat Työterveyslaitos, muut ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Vapaasti valittavat opinnot (5 op) voit suorittaa TAMKin muiden YAMK-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla tai muissa hanke- tai työelämäyhteistyömuodoissa.

Tutkimus

Ikääntyvien terveyden edistämisen koulutuksessa tausta-ajatteluna on näyttöön perustuva toiminta, mikä tarkoittaa sekä järjestelmällistä perehtymistä tutkittuun tietoon että sen kriittistä soveltamista omalle alalle. 

Terveyden edistäminen työterveyshuollossa -tutkimuksen painopisteet ovat työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tasoltaan ylempi korkeakoulututkinto. Valmistuneet voivat halutessaan jatkaa opintoja yliopistossa.

Lisätiedot koulutuksesta

Yliopettaja Varpu Lipponen, varpu.lipponen@tamk.fi, p. 050 384 4933

Koulutuspäällikkö Sari Mettiäinen, sari.mettiainen@tamk.fi, p. 0 50 373 2949

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 17.03.2017

Näin haet yhteishaussa

Hakuohje: Terveyden edistämisen koulutus

Hakukohde: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistäminen

Haet koulutukseen valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 8. - 22.9.2015 kello 15.00. Voit hakea enintään kuuteen hakutoiveeseen. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Näin hakuprosessi etenee:

1. Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden antaa ammattikorkeakoulun päättämä korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu kolmen vuoden työkokemus alalta.

2. Tutustu valintaperusteisiin

Lue huolella valintaperusteet. 

3. Täytä hakulomake

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

4. Käy valintakokeessa

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kutsu kokeeseen lähetetään joko sähköpostilla tai kirjeitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

5. Valintojen tulokset - vahvista opiskelupaikka

Opiskelijavalinnan tulos julkaistaan Opintopolussa viimeistään 26.11.2015. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla järjestelmään esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Hyväksytyt saavat tiedon valinnasta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 9.12.2015 kello 15.00 mennessä.

Tarkista hakukelpoisuutesi

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa hakukelpoisuuden antaa ammattikorkeakoulun päättämä koulutuskohtainen korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistämisen koulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto.

Hakijoilla, joilla on aiemmin suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja sen jälkeen hankittua työkokemusta, haussa käytettävän korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna syksyn haussa niin, että todistusjäljennös on perillä korkeakoulussa viimeistään 30.12. kello 15.00.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomaisella tutkinnolla hakevan on toimitettava kopiot hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ja sen virallisen kielenkääntäjän käännöksestä ylimpänä hakukohteena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Käännöksen pitää olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja siinä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 29.9. kello 15.00.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistämisen koulutukseen hakeutuessa työkokemuksen tulee olla on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta ja se tulee olla hankittu syksyn haussa 31.12.2015 mennessä. Poikkeuksena tähän ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta ja sen on oltava asianomaiselta alalta.

Tutustu valintaperusteisiin

TAMK noudattaa ammattikorkeakoulujen valtakunnallista valintaperustesuositusta. Tutustuthan valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin huolellisesti.

Koulutukseen on aloituspaikkoja seuraavasti:

  Aloituspaikat

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistäminen

25

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä sekä opinnäytetyön arvosanasta, tutkintotodistuksen keskiarvosta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella seuraavasti:

Enimmäispisteet  

Valintakoe 50 pistettä
Opinnäytetyön arvosana 15 pistettä
Tutkintotodistuksen keskiarvo 15 pistettä
Alakohtainen työkokemus 20 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Koulumenestyspisteet

Korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Opinnäytetyön arvosana  5 / 3 / 10 / L/E / et 4 / - / 9 / M / -  3 / 2 / 8 / C / ht
Pisteet 15  10  5

Korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksen keskiarvo pisteitetään seuraavasti:

Arviointiasteikko 1-3  Arviointiasteikko 1-5 Arviointiasteikko 4-10 Pisteet
≥ 2,80 ≥ 4,60 ≥ 9,50 15
≥ 2,69 ≥ 4,37 ≥ 9,21 14
≥ 2,57 ≥ 4,14 ≥ 8,93 13
≥ 2,46 ≥ 3,91 ≥ 8,64 12
≥ 2,34 ≥ 3,69 ≥ 8,36 11
≥ 2,23 ≥ 3,46 ≥ 8,07 10
≥ 2,11 ≥ 3,23 ≥ 7,79 9
≥ 2,00 ≥ 3,00 ≥ 7,50 8
≥ 1,89 ≥ 2,77 ≥ 7,21 7
≥ 1,77 ≥ 2,54 ≥ 6,93 6
≥ 1,66 ≥ 2,31 ≥ 6,64 5
≥ 1,54 ≥ 2,09 ≥ 6,36 4
≥ 1,43 ≥ 1,86 ≥ 6,07 3
≥ 1,31 ≥ 1,63 ≥ 5,79 2
≥ 1,20 ≥ 1,40 ≥ 5,50 1
< 1,20 < 1,40 < 5,50 0

Lasket keskiarvon painottomana tutkintotodistukseen kirjatuista arvosanoista. Vain jos tutkintotodistuksellasi ei ole lainkaan arvosanoja, voit laskea keskiarvon tutkintotodistuksen liitteestä. Jos tutkintosi on hakuaikana kesken, perustuu opinnäytetyön ja tutkinnon keskiarvon pisteitys omaan arvioosi. Valinta on ehdollinen, kunnes lopulliset todistukset tarkastetaan.

Työkokemuksen pisteitys

Saat valintaan vaikuttavia pisteitä hakukelpoisuuteen vaaditun 36 kuukauden työkokemuksen jälkeen kertyneestä työkokemuksesta. Kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

Jotta voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla pitää olla 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla sosiaali- ja terveysalalta. Poikkeuksena tähän ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opisto-/korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemuksen pitää olla sosiaali- ja terveysalalta.

Työkokemuksen ilmoitat täysinä kuukausina. Jos olet tehnyt osa-aikaista työtä, muunna se kokoaikaiseksi. Tuntitöissä lasket kertyneet tunnit yhteen ja jaat summan 150:llä. Jos olet tehnyt yksittäisiä, mutta täysimittaisia työpäiviä (vähintään 7 tuntia päivää kohti), lasket päivien määrän yhteen ja jaat summan 20:llä. Saatu kokonaisluku vastaa kokoaikatyötä, jonka voit ynnätä yhteen muun kokoaikaisena tehdyn työn kanssa.

Työkokemus tulee olla hankittu 31.12.2015 mennessä. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. valintakoe
 3. opinnäytetyön arvosana
 4. tutkintotodistuksen keskiarvo
 5. työkokemuspisteet

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Täytä hakulomake

Hae koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.  Nettihaku antaa tietoa hakemisesta ja ohjaa lomakkeen täyttämisessä. Hakulomake on auki hakuaikana (8.-22.9.2015) ja sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 15.00.

Merkitset hakulomakkeelle 1-6 hakutoivetta siinä järjestyksessä, jossa haluat tulla valituksi. Hakutoivejärjestys on sitova, etkä voi muuttaa sitä enää hakuajan jälkeen.

Korkeakouluista tarjotaan sinulle vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksen ja valintapisteiden perusteella. Jos et pääse koulutukseen, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi hakutoiveeksi, tarkistetaan riittävätkö pisteet toiseen hakutoiveeseen jne. Jos sinut valitaan ensimmäiseen hakutoiveeseesi, sinua ei voida enää valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Käy valintakokeessa

Valintakoepäivä
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistäminen: 11. ja 12.11.2015
Valintakokeen kirjallinen osuus on 11.11. Ryhmähaastattelut pidetään 11.11. ja 12.11.

Valintakoepaikka
Tampereen ammattikorkeakoulu, Pääkampus
Kuntokatu 4, Tampere

Valintakoekutsu
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kutsu kokeeseen lähetetään joko sähköpostilla tai kirjeitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Ennakkoaineisto
Valintakokeeseen luettava ennakkoaineisto:
1)      Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi
2)      Englanninkielinen artikkeli Adelaine Recommendations on healthy Public Policy, Second International Conference on Health Promotion, Adelaine, South Australia, 5-9 April 1988;  sivut 6-11. Artikkeli löytyy osoitteesta:
www.who.int/healthpromotion/milestones/en/ (Milestones in Health Promotion. Statesments from Global Conferences

Valintakoe
Valintakoe koostuu ennakkoaineistoon pohjautuvasta kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta.

Voit saada valintakokeesta enimmillään 50 pistettä. Valintakoe on hylätty, jos saat siitä alle 20 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö
TAMK on valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistäminen -hakukohteiden kanssa.

Valintojen tulokset - vahvista opiskelupaikka!

Keväällä 2016 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2015. Valintojen tuloksesta ilmoitetaan Oma opintopolku -palvelussa. TAMKiin hyväksytyt saavat tiedon valinnastaan myös sähköpostitse. Sinun on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolussa vahvasti tunnistautuneena tai korkeakoulun määrittelemällä tavalla korkeakoululle 9.12.2015 kello 15.00 mennessä.

Jos saat tiedon opiskelupaikasta myöhemmin kuin tulosten julkistamisen ajankohtana, sinulla on tasan kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta. Tieto hyväksymisestä lähetetään sähköpostitse hakemuksellasi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Vastaanottoilmoituksen saapuminen perille määräajassa on aina hakijan vastuulla. Menetät opiskelupaikkasi, jos opiskelupaikan vastaanottoilmoitus ei ole määräaikana perillä Opintopolussa tai siinä korkeakoulussa, josta otat opiskelupaikan vastaan. TAMKin hakijapalveluista voi tarvittaessa tarkistaa esimerkiksi sähköpostitse, että opiskelupaikan vastaanottotieto on tullut perille. Tarkistus kannattaa tehdä ennen määräaikaa, jotta asia saadaan vireille tarpeen vaatiessa.

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos olet hakenut useampaa korkeakoulupaikkaa, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi korkeakouluista ennen ilmoituksen palauttamista.

Todistusten tarkastus

Jos tulet valituksi, saat ohjeet todistuskopioiden toimittamisesta. Kaikkien TAMKiin opiskelijaksi valittujen tulee toimittaa haussa käytetyt todistuskopiot TAMKiin viimeistään 9.12.2015 kello 15.00. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelemaan valituilta hakijoilta opintojen alussa.

Huom. Jos olet EU/ETA- maan kansalainen ja valmistut syksyllä 2015, huomaathan että kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta on oltava perillä korkeakoulussa viimeistään 30.12.2015 kello 15.00.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 29.9. kello 15.00.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat koulu- ja (työ)todistukset. TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Yksi korkeakoulupaikka

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana (1.8.-31.12./1.1.-1.7.) alkavista opinnoista. Tämä koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opinnot, et voi vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Voi kuitenkin ottaa vastaan toisen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikkan jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta.

Läsnäoloilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

Yliopistolain / ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä

(Lähde: Ammattikorkeakoululaki 325/2015 § 29-30)

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

Dokumentti: Palvelukseenastumismääräys, (vain suomalainen) joka todistaa että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

Dokumentit: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Dokumentit: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2015.

Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Sinulla pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Opiskelijavalinnan tuloksen oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua  Sinun tulee aina ensin olla yhteydessä hakijapalveluihin. Ellei asia tällöin selviä, teet kirjallisen oikaisupyynnön TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 9.12.2015 kello 15.00.

Kun opinnot alkavat

Todistusten tarkastus

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelemaan valituilta hakijoilta opintojen alussa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ym. tarvittavat todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja hakuprosessin aikana.

Hyväksilukeminen

Sinun on mahdollista hyväksilukea aiempia korkeakouluopintoja sekä aiemmin hankittua osaamista opiskelemaasi tutkintoon. Hyväksiluvut kartoitetaan yleensä opintojen alussa.

Lue lisää TAMKin opinto-oppaasta.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Lisähaku

Korkeakoulu voi tarvittaessa järjestää lisähakuja vapaiksi jääneille aloituspaikoille. Mahdolliset lisähaut voidaan järjestää 26.11.2015 alkaen. Mahdollisista lisähauista tiedotetaan tarvittaessa tarkemmin lähempänä ajankohtaa lisähakuja järjestävien korkeakoulujen nettisivuilla.

Avoimen AMKin opintopolku

Tutkintoon kuuluvia opintoja voi suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tutustu tarjontaamme!

Kysyttävää?

Tietoa hakemisesta -sivuilta löydät muun muassa seuraavaa tietoa:

 • aikaisempien vuosien hakijatilastoja
 • aikaisempien vuosien valintakokeita (vain joidenkin alojen)
 • opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta TAMKin vastaavaan koulutukseen
 • tarve erityisjärjestelyille valintakokeissa.

Lisätietoa hakemisesta

Hakijapalvelut

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.