Sosionomikoulutus

Päämääränä parempi yhteiskunta? Sosionomina edistät hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tutkinto: Sosionomi (AMK)

Monimuotototeutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Sosionomi (AMK), monimuotototeutus


Koulutuksen tavoite

Sosiaalialalla työtä tehdään ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kun maailma monimutkaistuu ja yhteiskunta muuttuu, sosionomi toimii sosiaalisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakaskeskeistä. Alan työntekijänä sinulta edellytetään reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhön. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä verkostotyö ovat keskeisiä osaamisen alueita, joita tarvitset sosionomina. Yhä monikulttuurisempi yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

Sosionomin ammatillinen osaaminen koostuu valtakunnallisesti määritellyistä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamisista:

 • sosiaalialan eettinen osaaminen
 • asiakastyöosaaminen
 • sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
 • kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
 • tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
 • johtamisosaaminen.

Opetuskieli

Opiskelukieli on pääsääntöisesti suomi, mutta opetussuunnitelmaan sisältyy myös englanninkielistä opetusta.

Pätevyys

Sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusehdot määrittää Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015). Laki astui voimaan 1.3.2016. Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tutkinto antaa pätevyyden myös lastentarhanopettajan tehtävään, jos tutkinto sisältää vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden teemana on sosionomin tavoitelähtöinen työ eri asiakasryhmissä sekä sosiaalialan työn yhteiskunnallisten ja eettisten tavoitteiden ymmärtäminen. Saat taitoja käyttää erilaisia sosiaalialan asiakastyön menetelmiä, joilla tuetaan asiakkaan elämänhallintaa, hyvinvointia ja arkea.

Toisen vuoden teemana ovat sosiaalialan asiakaskeskeisyys ja osallisuuden lisääminen. Omaksut lisää sosiaalialan työmuotoja ja -menetelmiä ja osaat arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa sinulle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset moduulit, joiden avulla voit suunnitella omaa urapolkuasi. Omilla valinnoillasi hankit laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla.

Kolmannen vuoden teemana on sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Suunnittelet ja toteutat osallisuutta edistäviä työelämäprojekteja. Laadit työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykyäsi kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Opetukseen sisältyy kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Osaat toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista, myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Sosionomin lähijohtajuusosaaminen täydentyy tietoja soveltavalla harjoittelulla.

Neljännen vuoden teemana on sosionomi ammatillisena toimijana. Valmistaudut siirtymään työelämään. Syksyn aikana teet lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työurasi kannalta sopivassa paikassa. Sosionomina olet sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista, silloin kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Erikoistumisalat

Koulutuksen aikana on mahdollisuus saada lastentarhaopettajan kelpoisuus. Sosionomikoulutuksessa ei ole suuntautumispolkuja.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen odotettu suoritusaika on 3,5 vuotta, ja opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina erilaisia opetusmenetelmiä ja työelämäsuhteita hyödyntäen.

Lähiopetusta on arkipäivisin klo 9–16 keskimäärin kerran kuukaudessa toteutuvina lähiviikkoina. Opintojen alussa on kaksi viikkoa opetusta ja keväästä 2019 alkaen lähiviikkojen opetus vähenee 3–4 päivään.

Yksi opintopiste on keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus sisältää perus- ja ammattiopintoja (140 op), harjoittelua (45 op), opinnäytetyön (15 op) sekä vapaasti valittavia opintoja (10 op).

Opetussuunnitelmaan kuuluu vaihtoehtoisia ammattiopintoja (moduuleita), joista voit valita kaksi opintojaksoa (kukin 8 op):

 • varhaiskasvatus- ja päivähoito
 • perhepalvelut ja lastensuojelu
 • nuoriso- ja aikuissosiaalityö
 • ikäihmiset ja senioripalvelut
 • päihde- ja mielenterveystyö
 • vammaistyö

Lue lisää opiskelusta sosiaalialan blogista.

Katso sosionomiksi opiskelleen alumnivideo.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla asiantuntijuutesi kehittyy ja laajenee. Teet opinnäytetyösi yhdessä työelämän kanssa, ja se osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietoa ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö harjoittaa myös toimimaan tutkimuseettisen periaatteiden mukaisesti ja kehittämään sosiaalialan työtä.

Kansainvälisyys

Sosionomi työskentelee monikulttuurisissa työ- ja toimintaympäristöissä. Jo opiskeluaikana sinulla on mahdollisuus osallistua vaihto-opiskeluun ulkomailla tai alan kansainvälisiin yhteistyötapahtumiin kotimaassa. Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa. 

TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot, harjoittelu ulkomailla ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Uramahdollisuudet

Sosionomit työllistyvät julkiselle ja yksityiselle sektoreille sekä järjestöjen palvelukseen, esimerkiksi sosiaalihuollon erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin. Urapolku voi löytyä esimerkiksi lastentarhanopettajana, lastensuojelun tehtävissä sekä monenlaisissa sosiaaliohjaajan tehtävissä, kuten vanhustyössä, mielenterveys-, päihde- ja kriisityössä, monikulttuurisessa työssä sekä vammaistyössä ja kuntoutuksessa.

Laaja-alainen tehtäväkenttä tarjoaa runsaasti erikoistumismahdollisuuksia työelämässä. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja, lastentarhanopettaja, perhetyöntekijä, kotipalvelun ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, järjestötyöntekijä, projektityöntekijä tai projektijohtaja.

Yhteistyökumppanit

Sosiaalialan opiskelussa suositaan autenttisia oppimisympäristöjä. Hankkeissa ja kehittämisprojekteissa pääset tekemään yhteistyötä monialaisesti työelämän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Sosiaalialan opetussuunnitelma perustuu työelämän toiveiden mukaisesti laaja-alaiseen ohjausosaamiseen. Opintojen aikana opintojaksot pyritään tiiviisti linkittämään opiskelijan omiin organisaatioihin.

Jatko-opinnot

TAMK toteuttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta ja koulutusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Myös alan yliopisto-opinnot ovat mahdollisia.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Minna Putous, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 432 5547

Koulutuspäällikkö Outi Wallin, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 3119 743

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 16.08.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.