Sairaanhoitajakoulutus

Ajatuksissa ihmisläheinen ammatti? Sairaanhoitaja ennaltaehkäisee sairauksia ja hoitaa sairastuneita. Sairaanhoitajana toimit terveydenhuollon ammattilaisena ja osaat ehkäistä ja hoitaa sairauksia.

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)

Monimuotototeutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

48 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus


Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajana osaat tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Olet hoitotyön asiantuntija ja toteutat sekä kehität hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ammattiosaamisen lisäksi halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, vastuullisuutta, suvaitsevaisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja itsensä kehittämiseen.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista ydinsosaamisalueista:

 • asiakaslähtöisyys
 • hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen pohjautuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja muihin hoitotyötä tukeviin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista viitekehystä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Sairaanhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Alkuvaiheen opintojen jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Pystyt tunnistamaan sekä ennakoimaan yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Ammattitaitoosi kuuluu se, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu taitoihisi. Osaat huomioida erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Osaat määrittää, millaista hoitoa eri-ikäiset asiakkaat tarvitsevat. Osaat myös suunnitella, toteuttaa sekä arvioida hoitoa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytät eri tieteenalojen tietoa toimintasi perustana. Ohjaat ja tuet asiakasta itsehoidossa luontevasti. Työskentely moniammatillisessa yhteistyössä sujuu asiakkaiden edun mukaisesti. Osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi.

Loppuvaiheen opintojen aikana osaamisesi syvenee. Osaamistasi tukemaan valitset vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sinua kiinnostavan kokonaisuuden (ks. Opintojen rakenne). Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen omalla erityisalallasi. Huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä. Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaasi. Teet opinnäytetyön valitsemaltasi hoitotyön erityisalalta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista, silloin kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sen keskimääräinen suoritusaika on 3,5 vuotta monimuotototeutuksena. 

Monimuotototeutus sopii sinulle, jolla on jo työkokemusta sekä valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Suosittelemme monimuotototeutusta erityisesti lähihoitajille ja työkokemusta alalta hankkineille mutta myös alan vaihtajille, jotka kykenevät ja haluavat opiskella monimuotoisesti, mahdollisesti työn ohessa.

Monimuotototeutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua sekä oppimistehtävien tekemistä yksin ja pienryhmässä. Lähiopetusta on kahtena arkipäivänä viikossa. Lisäksi voidaan järjestää intensiiviviikkoja. Opintoihin kuuluu myös harjoittelua, joka on päätoimista opiskelua ja edellyttää päivittäistä läsnäoloa.

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot 90 op, opinnäytetyö 15 op, harjoittelu 75 op ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op.   

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita näistä yhden kokonaisuuden:

 • hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa, monimuoto-opetus
 • lasten- ja nuorten hoitotyö, päiväopetus
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyö, päiväopetus
 • perioperatiivinen hoitotyö, päiväopetus
 • sisätauti-kirurginen hoitotyö, päiväopetus ja monimuoto-opetus.

Erikoistumisalat

Sairaanhoitajan tutkinnossa ei ole suuntautumispolkuja. Opintojen loppuvaiheessa valitset vaihtoehtoiset ammattiopinnot, joissa syvennät osaamistasi.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella. Opinnäyte tehdään pareittain ja yhdessä työelämän kanssa. Työn laajuus on 15 opintopistettä. 

Opinnäytetyösi osoittaa, että

 • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
 • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
 • pystyt kehittämään opinnäytetyöstäsi saamasi palautteen perusteella.

Opinnäytetyön tekeminen sisältää seuraavat vaiheet: orientaatio opinnäytetyöhön ja työn suunnittelu, opinnäytetyön toteutus ja työn raportointi.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi-sivustolla.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Työpaikka voi olla esimerkiksi sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Se voi löytyä myös kotisairaanhoidosta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta. Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntija- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Sairaanhoitajana tulet työskentelemään monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkintosi mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä. Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto on arvostettu tutkinto myös EU:n ulkopuolella.

 

Yhteistyökumppanit

Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen ympäristökunnat ovat sairaanhoitajakoulutuksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Vuonna 2016 otettiin käyttöön hoitotyön yhteiset harjoittelutilat Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

 

Jatko-opinnot

TAMK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Eija Piikkilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 591 5560

Koulutuspäällikkö Tiina Mäkinen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 313 3640

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.06.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.