Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sytyttääkö sähkötekniikka? Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä luot turvallisia ja tehokkaita tulevaisuuden energiaratkaisuja.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

35 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksessa opit suunnittelemaan, toteuttamaan, käyttämään ja ylläpitämään erityisesti teollisuuden ja energia-alan sähkö- ja automaatiojärjestelmiä. Opinnoissa voi suuntautua sähkövoimatekniikkaan, automaatiotekniikkaan tai älykkäisiin koneisiin. Laajojen ammattiopintojen lisäksi saat matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä alalla keskeisiä tietoteknisiä valmiuksia.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä luot tulevaisuuden älykkäitä energiaratkaisuja, ja olet mukana varmistamassa, että teollisuus ja energianhuolto toimivat turvallisesti ja energiatehokkaasti. Alan insinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelijoina ja esimiehinä sekä käyttö- ja kunnossapitotehtävissä.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Joissakin opintojaksoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

 

Pätevyys

Sähkö- ja automaatiotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutuksen opinto-ohjelma on suunniteltu vastaamaan alalla olevia suunnittelun ja toteutuksen vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia. Valmistuvan insinöörin on tunnettava sähkö- ja automaatioalaan liittyvät vastuukysymykset ja osattava soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännössä.

Sähkövoimatekniikan suuntautumispolun mukaisen koulutuksen opintosisältö on laadittu vastaamaan sähkötöiden johtajalta vaadittua koulutusvaatimusta (sähköpätevyys 1).

Automaatiotekniikan ja Älykkäät koneet -suuntautumispolun opinnot voidaan toteuttaa siten, että ne vastaavat sähkötöiden johtajalta vaadittua koulutusvaatimusta vähintään tasolla sähköpätevyys 2.

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus antaa hyvät valmiudet alalla tarvittavien tekniikoiden monipuoliseen hallintaan. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille, mikä mahdollistaa etenemisen opinnoissa kohti oman alan ammattilaisuutta.  

1. opiskeluvuoden vuositeema: Sähkö- ja automaatiotekniikka toimialaan tutustuminen, tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja omien osaamistarpeidensa selvittäminen.

2. opiskeluvuoden vuositeema: Insinööriosaamisen perustaitojen hankkiminen, oman suuntautumispolun ammatillisten perusteiden hallinta sekä toimiminen projektiryhmän jäsenenä.

3. opiskeluvuoden vuositeema: Ammatillisten perustaitojen syventäminen, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.

4. opiskeluvuoden vuositeema: Valmius kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi, sähköteknisten järjestelmien käyttö, suunnittelu ja ylläpito sekä kokonaisuuksien hallinta.

Voit suorittaa osan kolmannen ja neljännen opintovuoden opinnoista kansainvälisessä vaihdossa tai työskentelemällä yritysprojekteissa. Älykkäät koneet -suuntautumispolun opinnoista merkittävä osa suoritetaan projektimaisesti.

 

Erikoistumisalat

Suuntautuminen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana ja valittavana on kaksi suuntautumispolkua: automaatiotekniikka tai älykkäät koneet. Opinnot saavat erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia valitun suuntautumispolun mukaan.

Huom! Tampereen ammattikorkeakoulun Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksella on vuosittain kaksi hakua sekä syksyllä (opinnot alkavat tammikuussa) että keväällä (opinnot alkavat elokuussa). Opinnot on suunniteltu niin, että tammikuussa aloittavan ryhmän suuntautuminen on sähkövoimatekniikka ja elokuussa aloittavalla ryhmällä vastaavasti automaatiotekniikka. Älykkäät koneet –suuntautumisen opinnoissa aloitusajankohdalla ei ole merkitystä.

Mikäli haluat aloittaa opinnot elokuussa ja olet kiinnostunut enemmän sähkövoimatekniikan opinnoista, sinulle voidaan vahvistaa suuntautumiseksi sähkövoimatekniikka. Opintojen etenemisen kannalta tämä vaihtoehto on kuitenkin sinulle haastavampi. Sähkövoimatekniikan suuntautumisen opinnot on suunniteltu niin, että opinnot alkavat elokuussa. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja koulutuksen opinto-ohjaajalta tai koulutuspäälliköltä.

Automaatiotekniikan suuntautumispolussa opit laajaa alan tekniikan hallintaa. Sinut perehdytetään sähköteknisten perusaineiden lisäksi säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikkaan. Lisäksi opit elektroniikan ja tietotekniikan perusteet sekä erilaisten tietoverkkojen ja automaatioväylien käyttöä. Opintoihin sisältyy myös ohjelmoitavien logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmointi sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu.

Älykkäiden koneiden suuntautumispolku on tekniikan koulutusten yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvotekniikan, konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille. Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.

Sähkövoimatekniikan suuntautumispolussa perehdyt erityisesti sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojaksot muodostavat 1 - 2 periodia kestäviä opintokokonaisuuksia. 

Koulutus rakentuu seuraavasti: perus- ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna tehdään työelämälähtöinen opinnäytetyö. Osoitat opinnäytetyön avulla, kuinka osaat soveltaa taitojasi ja tietojasi sähkö- ja automaatiotekniikan alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset tiedonhankkimistaitoja, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä toimit teollisuuden, sähköenergiayhtiöiden ja sähköalan suunnittelu-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä.

Älykkäät koneet -suuntautumispolulta valmistut insinööriksi, joilla on vankka automaatio- tai sähkövoimatekniikan peruskoulutus sekä kyky toimia haastavissa monialaisissa innovaatioprojekteissa.

Kun työkokemuksesi karttuu, avautuu eteesi erilaisia ura- ja etenemismahdollisuuksia esimies-, johtamis- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Voit joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi toimijaksi. Sähkö- ja automaatiotekniikan osaajana voit löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi. Työpaikkoja on niin kotimaassa kuin ulkomailla erilaisten projektien muodossa.

Tehtävänimikkeitä

Tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluinsinööri, automaatio- tai sähkösuunnittelija, sähkötöiden johtaja, sähköurakoitsija, käyttöinsinööri tai -päällikkö, automaatioinsinööri ja -päällikkö, projekti-insinööri ja -päällikkö ja tuotantopäällikkö.

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Tutkimus

Alalla tehdään tutkimusprojekteja, jotka liittyvät muun muassa automaatiojärjestelmiin, energiatehokkuuteen, mikroverkkoihin, sähköenergian tuottamiseen uusiutuvasti sekä älykkäiden työkoneiden painoalalle.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään laajaa ja monipuolista yhteistyötä alan järjestöjen, yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee yhteistyötä ja yhteisprojekteja useiden TAMKin koulutusalojen kanssa. Suuntaavissa opinnoissa on myös monialaisesti järjestettäviä kokonaisuuksia.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta.

Jatko-opinnot

Voit jatkaa opintoja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta tutkinnonjälkeistä alan työkokemusta. Myös teknillisten yliopistojen opinnot ovat mahdollisia.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Jarkko Lehtonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 723 9590

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.