Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sytyttääkö sähkötekniikka? Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä luot turvallisia ja tehokkaita tulevaisuuden energiaratkaisuja.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Monimuotototeutus

240 op (4 v)

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus


Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on kouluttaa sinusta insinööri sähkövoimatekniikan ja sähköisen talotekniikan toimialoille. Sähkövoimatekniikan tai sähköisen talotekniikan ammattilaisena olet luomassa tulevaisuuden älykkäitä energiaratkaisuja.

Sähkövoimatekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan, toteuttamaan, käyttämään ja ylläpitämään teollisuuden sekä energiayhtiöiden sähköteknisiä järjestelmiä. Näitä ovat mm. sähköverkot, sähkömoottorikäytöt, muut sähkökäytöt sekä näihin järjestelmiin liittyvät sähkötekniset komponentit. Järjestelmissä myös erilaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla ja sovellutuksilla on keskeinen merkitys. Sähkövoimatekniikan sovellutusten laadukas toiminta edellyttää, että käytössä on myös toimiva ja nykyaikainen automaatio-, säätö- ja valvontajärjestelmä. Sähkövoimatekniikan hyvä osaaminen mahdollistaa teollisuuden ja energiahuollon toimivuuden turvallisesti ja energiatehokkaasti.

Sähköisen talotekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä. Niitä ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, rakennusautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Erityisenä painopisteenämme ovat kiinteistöjen modernit ohjaus- ja valvontaratkaisut. Talotekniikka on keskeinen tekijä elinympäristöllemme sekä sen toimivuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle ja tehokkaalle energian käytölle. Talotekniikan osaamista tarvitaan, jotta rakennusten eri tiloissa on käyttötarkoitukseensa sopivat olosuhteet, kuten lämpötila ja puhdas ilma ja keinovalo. Tällä alalla tarvitaan erikoistuneita sähköisen talotekniikan osaajia sekä heidän yhteistyötä muiden rakentamisen ammattilaisten kanssa.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi.

Pätevyys

Sähkö- ja automaatiotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita, säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutuksen opinto-ohjelma on suunniteltu vastaamaan alalla olevia suunnittelun ja toteutuksen vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia. Valmistuvan insinöörin on tunnettava sähköalaan liittyvät vastuukysymykset ja osattava soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännössä.

Koulutuksen opintosisältö on laadittu vastaamaan sähkötöiden johtajalta vaadittua koulutusvaatimusta (sähköpätevyys 1).

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen opinnot tähtäävät monipuoliseen ammattikorkeakoulu-, tekniikka- ja sähkötekniikkaosaamiseen. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille siten, että opinnot antavat valmiudet suuntautua tarjolla oleviin kahteen eri suuntautumispolkuun.

Sähkövoimatekniikan suuntautumispolussa perehdytään erityisesti sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin.

Sähköinen talotekniikka on suuntautumispolku, jossa keskitytään kiinteistöjen sähköjärjestelmiin, kiinteistöautomaatioon ja kiinteistöjen tietoteknisiin ohjaus-, valvonta- ja hälytysjärjestelmiin sekä valaistustekniikkaan.

Opintojen vuositeemat

1. opiskeluvuoden vuositeema

Sähkö- ja automaatiotekniikka toimialaan tutustuminen, tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja omien osaamistarpeidensa selvittäminen.

 2. opiskeluvuoden vuositeema

Insinööriosaamisen perustaitojen hankkiminen, oman opintopolkun ammatillisten perusteiden hallinta sekä toimiminen projektiryhmän jäsenenä.

3. opiskeluvuoden vuositeema

Ammatillisten perustaitojen syventäminen, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.

4. opiskeluvuoden vuositeema

Valmius kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi, sähköteknisten järjestelmien käyttö, suunnittelu ja ylläpito sekä kokonaisuuksien hallinta.

Voit suorittaa osan kolmannen ja neljännen opintovuoden opinnoista kv-vaihdossa tai työskentelemällä yritysprojekteissa.

Erikoistumisalat

Suuntautuminen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumispolut saavat erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia valitun suuntautumispolun mukaan. Valittavana on kaksi suuntautumispolkua: sähkövoimatekniikka tai sähköinen talotekniikka.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojaksot muodostavat 1-2 periodia kestäviä opintokokonaisuuksia.  

Osaaminen muodostuu opintojen aikana perus- ja ammattiopinnoista (180 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Teet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa suunnittelu-, selvitys- tai mittausprojektitöitä vuosittain.

Lukuvuoden aikana opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jonka runkona ovat kolmepäiväiset lähiopetusjaksot. Näitä jaksoja on lukuvuoden aikana noin 20 kertaa.Yhdessä lähiopetusjaksossa opetusta on noin 20 tuntia ja se sijoitetaan seuraaviin ajankohtiin: torstaisin klo 16-20, perjantaisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 8-16 väliseen aikaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 4 vuodessa.

 

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna tehdään työelämälähtöinen opinnäytetyö. Osoitat opinnäytyön avulla, kuinka osaat soveltaa taitojasi ja tietojasi sähkövoimatekniikan tai talotekniikan alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset tiedonhankkimistaitoja, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Uramahdollisuudet

Sähkövoimatekniikan alan insinöörinä toimit teollisuuden, sähköenergiayhtiöiden ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.

Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Yhä suurempana työalueena ovat kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät. Koulutuksesta valmistuttuasi voit työskennellä mm. talotekniikan suunnittelijana, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, järjestelmien käyttöönotto- ja ylläpitotehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä tai kiinteistöpäällikkötehtävissä.

Työkokemuksesi kartuttua, on sinulle tarjolla erilaisia ura- ja etenemismahdollisuuksia esimies-, johtamis- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Voit joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi toimijaksi. Sekä sähkövoima- että talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

Tehtävänimikkeitä

Tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluinsinööri, automaatio- tai sähkösuunnittelija, sähkötöiden johtaja, sähköurakoitsija, käyttöinsinööri tai -päällikkö, automaatioinsinööri ja -päällikkö, projekti-insinööri ja -päällikkö ja tuotantopäällikkö.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa.

Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään laajaa ja monipuolista yhteistyötä alan järjestöjen, yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutus tekee yhteistyötä ja yhteisprojekteja usean eri TAMKin muun koulutusalan kanssa. Suuntaavissa opinnoissa on myös monialaisesti järjestettäviä kokonaisuuksia.

Jatko-opinnot

Voit jatkaa opintoja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta tutkinnonjälkeistä alan työkokemusta.  Myös teknillisten yliopistojen opinnot ovat mahdollisia.

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Jarkko Lehtonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 723 9590

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.06.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.