Ulkoinen auditointi

Auditointi on riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia. Auditoinnissa arvioidaan, onko korkeakoulun laatujärjestelmä tarkoituksenmukainen sekä toimiva ja täyttääkö se sovitut kriteerit. Tarkastelun kohteena ovat menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Suomessa korkeakouluilla on lakiperustainen velvoite osallistua säännöllisin väliajoin ulkoisesti toteutettuun toimintansa arviointiin. (Lähde: Karvi)

Tampereen ammattikorkeakoulu auditoitiin syksyllä 2015:
Audit of Tampere University of Applied Sciences (2016)

Aiemmat auditointiraportit:

Sisäinen arviointi ja kehittäminen

Laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan jatkuvasti, erityisesti laatutyöryhmän jäsenet  omien vastuualueidensa osalta.

Jatkuvan arvioinnin lisäksi TAMKissa tehdään laajempi laadunhallintaan, toimintaan ja käytäntöihin kohdistuva sisäinen arviointi kolmen vuoden välein. Kriteeristön arvioinnille muodostavat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) auditonneissa käyttämät arviointikriteerit.