Konetekniikan koulutus

Konetekniikan insinöörin erityisosaamista ovat koneenrakennuksen tuotteiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

95 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Konetekniikan insinöörikoulutuksessa voit suuntautua koneautomaatioon, tuotekehitykseen, tuotantotekniikkaan, lentokonetekniikkaan tai älykkäisiin koneisiin. Erityisosaamistasi voi olla esimerkiksi konesuunnittelu tai tuotannon johtaminen. Luonnontieteiden perusteet sekä ammattiaineet statiikasta lujuusoppiin ja koneenosaopista tietokoneavusteiseen suunnitteluun ovat olennainen osa opintoja. Lisäksi pääset opiskelemaan käytännön taitoja materiaalitekniikan, hitsauksen, koneistuksen, koneenasennuksen ja koneautomaation laboraatioissa.

Konetekniikan insinöörinä pääset konesuunnittelun, lentokonetekniikan, automaation tai tuotannon monipuolisiin tehtäviin. Suunnittelu- ja esimiestehtävien lisäksi alan työtehtävät liittyvät tyypillisesti tuotekehitykseen, kunnosapitoon, markkinointiin ja koulutukseen. TAMKin vaikutusalueella toimii useita liikkuviin työkoneisiin ja konetekniikkaan erikoistuneita yrityksiä. Teknologiateollisuuden markkinat ovat kuitenkin globaalit, joten koulutus tähtää kansainväliseen osaamiseen.

Opetuskieli

Pääopetuskieli on suomi. Koulutuksessa on tarjolla noin 30 opintopisteen verran englanninkielisiä opintojaksoja. Myös osa pakollisista opintojaksoista opetetaan englanniksi.

 

Pätevyys

Konetekniikan alan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alalla olevia suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Konetekniikan koulutuksen opintosisältö on laadittu vastaamaan konetekniikan alan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittua koulutusvaatimusta.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tunnet konetekniikan perusteet ja matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Osaat toimia ohjatusti konetekniikan alueella työntekijätasoisissa tehtävissä.

Toisen vuoden opintojen jälkeen osaat konetekniikan keskeiset toiminnot. Sinulla on valmiudet avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtäviin. Tunnet eri tuotantomenetelmät sekä tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt. Osaat myös toimia avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa.

Kolmannen ja neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi tuotantotekniikassa, koneautomaatiossa, tuotekehityksessä, lentokonetekniikassa, älykkäiden koneiden ja/tai teollisuustalouden alueilla. Pystyt itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtävissä. Hallitset osaamisalueita niin laajasti, että sinulla on valmiudet kehittyä työssäsi asiantuntijaksi.

Erikoistumisalat

Konetekniikan koulutuksessa on viisi suuntautumispolkua.

Koneautomaation suuntautumispolku painottuu robotiikkaan, automaattisten koneiden, laitteiden sekä erilaisten mekatronisten tuotteiden ja järjestelmien kehittämiseen, suunnitteluun, tuotantoon ja myyntiin. Koulutuksessa otetaan huomioon Iot-teknologiat, kestävä kehitys ja energiatehokkuus.

Tuotekehityksen suuntautumispolku sisältää tuotesuunnittelun periaatteet, tuotekehitysjärjestelmät kuten 3D-suunnittelu- ja simulointimenetelmät ja 3D-tulostaminen, tuotetiedonhallintajärjestelmät (PDM/PLM) sekä tuotteen markkinoille saattamisen eri vaiheet kestävän kehityksen periaattein.

Tuotantotekniikan suuntautumispolku painottuu nykyaikaisen tuotantotekniikan ja tuotantoautomaation soveltamiseen, tietokoneavusteiseen tuotantoon, joustaviin valmistusjärjestelmiin (FMS) sekä tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. Koulutuksessa hyödynnetään uusia digitaalisia ratkaisuja sekä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen periaatteita.

Älykkäät koneet -suuntautumispolku pitää sisällään tuotekehitystä, koneautomaatiota, ohjaustekniikkaa ja koneensuunnittelua. Suuntautumispolku toteutetaan projektiopintoina yhteistyössä konetekniikan, ajoneuvotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutusten kanssa.

Lentokonetekniikan suuntautumispolku pitää sisällään seuraavia kokonaisuuksia: lentotekniikka, aerodynamiikkaa ja lentomekaniikkaa, lentokoneen kuormitukset ja rakenneratkaisut, komposiittirakenteet, avioniikka, lentomoottorit ja lentokoneen järjestelmät, lennon- ja lentokonejärjestelmien simulointi. Lentokonetekniikan opetus järjestetään TAMKin, TTY:n (Tampereen teknillinen yliopisto) ja teollisuuden kanssa yhteistyössä.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita myös 30 opintopisteen verran teollisuustalouden opintoja. Nämä opinnot vahvistavat teknistaloudellista ymmärrystä ja liiketoiminta osaamista teollisessa toimintaympäristössä. Opinnot suoritettuasi voit toimia teollisuustalouteen ja logistiikkaan liittyvissä tehtävissä.

Valitsemasi suuntautumispolun mukaisten ammattiaineiden opiskelu alkaa toisen opiskeluvuoden keväällä.

Suuntautumispolut toteutetaan kulloinkin ottaen huomioon opiskelijoiden valinnan ja käytettävissä olevat resurssit. Kaikkia tarjonnassa olevia suuntautumispolkuja tai opintojaksoja ei välttämättä toteuteta joka vuosi.

Katso tästä videosta, mitä konetekniikan opiskelijan kertoo koulutuksesta.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3 - 4 vuotta. Opintojaksot muodostavat 1-2 periodia kestäviä opintokokonaisuuksia. 

Koulutus muodostuu perus- ja ammattiopinnoista (180 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op).

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Sen avulla osoitat, miten osaat soveltaa tietoja ja taitoja konetekniikan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tekemisessä hyödynnät tiedonhankkimistaitojasi, raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Koneinsinöörit työskentelevät tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä sekä suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, koulutus- ja johtotehtävissä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat kansainväliseen toimintaympäristöön konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, puolustuvoimissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä.

 

Tehtävänimikkeitä

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi tuotepäällikkö, tuotekehitysinsinööri, tuotannonkehitysinsinööri, koneautomaatioinsinööri, tuotantopäällikkö, koneensuunnittelija, kunnossapitoinsinööri, laatupäällikkö tai projektipäällikkö.

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Tutkinnon aikana voit hakeutua kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan. Tällöin suoritat yhden vuoden opinnoistasi saksalaisessa Hochschule Hannoverissa ja teet myös opinnäytetyön siellä. Valmistuttuasi saat kaksi tutkintotodistusta, toisen TAMKista ja toisen Hochschule Hannoverista.

Yhteistyökumppanit

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

 

Jatko-opinnot

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon automaatioteknologiassa tai teknologiaosaamisen johtamisessa, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

 

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Koulutuspäällikkö Olavi Kopponen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 593 7398

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.