Kätilökoulutus

Sykähdyttääkö uuden elämän syntymä? Kätilö on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija, joka osaa hoitaa itsenäisesti raskaana olevia, synnyttäjiä ja synnyttäneitä.

Tutkinto: Kätilö (AMK)

Päivätoteutus

270 op (4,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

20 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Kätilö (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Kätilökoulutuksessa saat perusteelliset valmiudet kätilön ammattiin ja opit hoitamaan itsenäisesti raskaana olevia, synnyttäjiä ja jo synnyttäneitä. Kätilönä olet seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija, joka tukee naisten, lasten ja koko perheen hyvinvointia ja terveyttä. Sinulla on halua ja kykyä työskennellä ihmisten parissa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Ammatillista ydinosaamista ovat

 • asiakaslähtöisyys
 • eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • kliininen hoitotyö
 • seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja osaaminen
 • kätilötyön kehittäminen ja johtaminen
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Kätilön osaaminen pohjautuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen, lääketieteeseen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Kätilökoulutuksesta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Opetuskieli

Koulutuksen opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

 

Pätevyys

Kätilön ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kätilö (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa kätilö (AMK) -tutkinnon suorittaneet  sekä sairaanhoitajana että kätilönä terveydenhuollon ammattihenkilöksi lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Kätilön tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa omassa toiminnassasi terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Pystyt myös tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Hallitset lääkehoidon ja lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu taitoihisi. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi sairaanhoidossa hoitotyön eri alueilla. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri ikäisten asiakkaiden hoitoa. Osaat ohjata asiakasta itsehoidossa ja tukea läheisiä. Käytät eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi.

Loppuvaiheen opintojen aikana osaamisesi syvenee kohti kätilön osaamista.  Kätilönä opit hallitsemaan raskauden kulun ja seurannan. Tunnet äitiyshuollon palvelujärjestelmän ja osaat ohjata sekä tukea raskaana olevaa ja perhettä raskauden eri vaiheissa. Osaat toteuttaa raskaana olevien ja synnyttäneiden seurantaa. Opintojen lopulla hallitset synnytyksen itsenäisesti ja osaat huolehtia vastasyntyneen hyvinvoinnista. Osaat hoitaa äitiä lapsivuodeajan sekä ohjata häntä varhaisessa vuorovaikutuksessa, imetyksessä ja perhesuunnittelussa. Olet seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija ja osaat hoitaa sekä ohjata naistentauteja sairastavia potilaita. Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Erikoistumisalat

Kätilön tutkinnossa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 4,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina erilaisia opetuksen monipuolisia toteutusmuotoja hyödyntäen. 

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: hoitotyön perus- ja ammattiopinnot, kätilötyön ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella. Opinnäyte tehdään yhdessä työelämän kanssa kahden tai kolmen opiskelijan tiimeissä. Työn laajuus on 15 opintopistettä.

Opinnäytetyösi osoittaa, että

 • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
 • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
 • pystyt kehittämään opinnäytetyöstäsi saamasi palautteen perusteella.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa sekä Suomessa että ulkomailla.

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Kätilö työskentelee monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto on arvostettu tutkinto myös EU:n ulkopuolella.

Yhteistyökumppanit

Kätilökoulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, Tampereen ympäristökunnat ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Harjoitteluja toteututetaan erikoissairaanhoidon toimipaikoissa myös Pirkanmaan ulkopuolella.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

TAMK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös yliopisto-opintoja hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Helena Peltola, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 661 2304

Koulutuspäällikkö Sari Himanen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 373 2949

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 01.02.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.