Fysioterapeuttikoulutus

Kiehtooko sinua liikkuminen ja toimintakyky? Fysioterapeuttina autat ylläpitämään ja parantamaan fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä.

Tutkinto: Fysioterapeutti (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

36 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Fysioterapeuttikoulutuksessa perehdyt ihmisen liikkumiseen ja toimintakykyyn sekä näissä ilmeneviin ongelmiin. Koulutuksen aikana opit fysioterapeuttista tutkimista ja kliinistä päättelyä, ja osaat näiden perusteella toteuttaa terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa. 

Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan voimavarojen, selviytymisen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen. Fysioterapeuttina olet lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija, ja autat ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet tehokkaaseen ja kustannusvaikuttavaan toimintaan, jota ohjaavat kliininen päätöksenteko, asiakaslähtöisyys ja eettisyys. Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet ammatilliseen yhteistyöhön sekä työn itsenäiseen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Opetuskieli

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Englannin kieltä käytetään aktiivisesti ja osa opintojaksoista toteutuu osin tai kokonaan englanniksi.

Pätevyys

Fysioterapeutti (AMK) rekisteröidään terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö.

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana koulutuksen tuottama osaaminen painottuu terveen ihmisen liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkimiseen ja ohjaamiseen. Saat valmiudet muun muassa hierontaan, perusliikkumisen ohjaamiseen ja terapeuttisen harjoittelun sekä muiden ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttämiseen. Sinulle kertyy kokemusta asiakkaan kohtaamisesta, asiakaspalvelusta ja fysioterapeutin työhön tutustumisesta. Perehdyt fysioterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin ja niiden mukaiseen toimintaan sekä fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan englannin kieleen.

Toisen lukuvuoden aikana harjaannut aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinsairaiden, hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden, neurologisesti sairaiden ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian toteuttamiseen. Harjoittelujaksojen aikana tutustut erilaisiin terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristöihin. Lisäksi perehdyt fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan ruotsin kieleen. Osaat ohjatusti hyödyntää tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kolmannen lukuvuoden aikana harjaannut lasten ja nuorten sekä ikääntyvien fysioterapian toteuttamiseen sekä opiskelet yrittäjyyteen liittyviä sisältöjä. Kolmannen vuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi hakea yrittäjyyspainotteisen hyvinvointialan proakatemiaopiskelijaksi.

Hyvinvointialojen Proakatemiassa muodostetaan fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden monialaisia tiimejä. Opiskelijat perustavat oman tiimiyrityksen, jossa opiskellaan projektimaisesti, valmentajan johdolla. Opinnot koostuvat tiimipalavereista, pienryhmätyöskentelystä, itsenäisestä opiskelusta sekä hyvinvointipalvelujen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet ovat samat kuin muilla fysioterapeuttiopiskelijoilla.

Ennen fysioterapeuttikoulutuksen päättymistä olet syventänyt ammatillista osaamistasi valitsemillasi fysioterapian erityisalueilla harjoittelun, opinnäytetyön sekä valinnaisten opintojen kautta. Olet omaksunut monipuolista kieliosaamista kiinteäksi osaksi omaa ammatillista identiteettiäsi.

Koulutus sisältää yhteensä kuusi viiden viikon pituista harjoittelujaksoa. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhden harjoittelun TAMKin hyvinvointiklinikalla ja mahdollisuuksien mukaan yhden harjoittelun koulutuksen tavoitteita vastaavassa projektissa.

Erikoistumisalat

Fysioterapeutin tutkinnossa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen suoritusaika on 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina. 

Koulutus sisältää perus- ja ammattiopintoja 200 opintopistettä, joista harjoittelua on vähintään 75 opintopistettä ja joihin sisältyy opinnäytetyö (15 op). Lisäksi vapaasti valittavia opintoja on 10 opintopistettä.  

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla kehität omaa asiantuntijuuttasi sekä osoitat taitosi soveltaa tietojasi ja taitojasi fysioterapian asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se tehdään pääsääntöisesti toimeksiantajan esittämästä aiheesta.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Kun olet valmistunut fysioterapeutiksi, voit työskennellä eri-ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi:

  • sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
  • tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa
  • kylpylöissä
  • yksityisissä fysioterapialaitoksissa
  • järjestöissä
  • koulu- ja liikuntatoimessa
  • yrittäjänä
  • erilaisissa hankkeissa ja markkinoinnissa.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa kolmantena tai neljäntenä vuonna osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

Jatko-opinnot

Fysioterapeutin on mahdollista hakeutua suorittamaan ammattikorkeakoulussa ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteri-, lisensiaatti- tai tohtoritutkinto yliopistossa.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3253

Koulutuspäällikkö Marja-Leena Lähteenmäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 516 8779

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 26.01.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.