Laadunhallinta

TAMKin laadunhallintajärjestelmä on kokonaisuus, joka käsittää ne menettelytavat, prosessit ja järjestelmät, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää koulutuksen ja muun toimintansa laatua. Laadunhallinta sisältää toiminnan jatkuvan arvioinnin saadun palautteen perusteella ja toiminnan tavoitteellisen kehittämisen. Laatutyö on koko organisaation toimintaa ja siihen osallistuvat kaikki työ- ja oppimisyhteisön jäsenet ja heidän esimiehensä.

Palautteet ja itsearvioinnit

Laadunhallintajärjestelmä ohjaa organisaatiota toimimaan niin, että määrätietoisesti tavoitellaan asiakkaille, sidosryhmille ja rahoittajille annettujen lupausten täyttymistä. TAMKin laadunhallintajärjestelmään on rakennettu menettelytavat, joiden avulla reagoidaan uskottavasti lupausten alittamiseen ja palautteeseen. Saadun palautteen perusteella arvioidaan miten asetetut tavoitteet ja lupaukset on saavutettu. Tarvittaessa ryhdytään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin. Arviointiohjelman mukaisesti TAMKin eri toimijat käsittelevät saatua tietoa säännöllisesti ja sen pohjalta tehdään tarvittaessa kehittämissuunnitelmia.

TAMKin koulutusohjelmat, yksiköt ja eri toiminnot tekevät esimiehensä johdolla vuosittain itsearvioinnin oman toimintansa kokonaisuudesta. Palautetieto käsitellään yksiköiden katselmuksissa. Johto käsittelee koko korkeakoulun palautteet kesäkuussa järjestettävässä katselmuksessa. Itsearvioinnit ja katselmukset luovat perustan seuraavan vuoden toimintasuunnitelman tavoitteille.

Toimintaohjeet

Laadunhallinta muodostaa yhdessä johtamisjärjestelmän kanssa toimintajärjestelmäkokonaisuuden, joka luo mahdollisuuden ohjata organisaatiota strategian ja ulkoisten vaatimusten mukaisiin tuloksiin.

TAMKin ydintoimintojen ja niihin liittyvien prosessien laadun takaamiseksi on laadittu toimintaohjeita niihin kokonaisuuksiin, joissa edellytetään yhtenäisiä käytäntöjä koko TAMKissa. Toimintaohjeiden tavoitteena on helpottaa toimintaa ja tehdä sitä näkyväksi. Toimintaohjeet kuvataan laatukäsikirja Kompassissa. Toimintaohjeiden päivittämisestä huolehtii kunkin prosessin vastuuhenkilö.

TAMKin laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on vakiinnuttaa toimintakulttuuria, jossa mahdollistuu oman työn arviointi ja siihen perustuva jatkuva oppiminen ja kehittäminen. Johdolla on keskeinen rooli tukea laadunhallinnan avulla TAMKin uudistumista asiantuntijaorganisaationa ja toiminnan kehittäjänä.

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö
Toni Niittymäki
etunimi.sukunimi@tamk.fi
p. 050 373 2940

Laatusihteeri
Anu Vainonen
etunimi.sukunimi@tamk.fi
p. 050 3119742


Päivitetty 01/03/2014