Bioanalyytikkokoulutus

Lämmittääkö ajatus laboratoriotyöstä? Bioanalyytikkona työskentelet terveysalan laboratorioissa ja osallistut alan kehittämiseen.

Tutkinto: Bioanalyytikko (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

32 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Bioanalyytikon koulutus sopii sinulle, joka haluat työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisen sektorin laboratorioissa ja kehittää laboratorioalaa. Koulutuksen aikana pääset perehtymään käytännön työtehtäviin sekä soveltamaan tietojasi ja taitojasi harjoitteluissa.

Bioanalyytikkona toimit terveysalan laboratorioissa, otat ja tutkit näytteitä ja ohjaat terveydenhuollon ammattilaisia.  Käytännön kliinisen laboratoriotyön lisäksi osallistut kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Ammatillista ydinosaamista ovat

  • asiakaspalvelu, näytteenottotoiminta ja vierianalytiikka
  •  näyte- ja potilastutkimukset
  • bioanalytiikan kehittäminen
  • laadunhallinta
  • biotieteet
  • tutkimus- ja kehittämistyö.

Bioanalyytikon osaaminen pohjautuu bioanalytiikkaan, kliiniseen laboratoriotieteeseen, lääketieteeseen, luonnontieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. 

Opetuskieli

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia.

Pätevyys

Bioanalyytikon ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa bioanalyytikon tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Bioanalyytikko laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi laboratoriohoitajana.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista viitekehystä. Bioanalyytikon tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat toimia oppimisympäristössä ja tunnet tulevan ammattisi. Osaat käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiasi tietoja ja taitoja. Osaat ottaa verinäytteitä ja huomioida preanalyyttiset tekijät, sekä tehdä hematologisia perustutkimuksia ja vierianalytiikkaa. Osaat rekisteröidä  sydänfilmin ja mitata verenpaineen luotettavasti.  Ymmärrät ja noudatat potilas- ja työturvallisuutta.

Toisen vuoden jälkeen olet perehtynyt terveysalan laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin ja osaat tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia. Toimit itsenäisesti näytteenotossa. Olet laajentanut osaamistasi kaikilla ammattiaineiden alueilla asiakaslähtöisesti ja otat huomioon laatuasiat, tietosuojan ja työturvallisuuden. Osaat käyttää tiedonhankintataitoja sekä hyödyntää työelämästä saamaasi kokemusta teoriatiedon syventämiseen.

Kolmannen vuoden jälkeen olet jäsentänyt suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän ja sen lainsäädännön sekä toimintayksiköiden johtamisen. Osaat toimia erilaisissa kliinisissä laboratorioissa. Osaat ohjata potilasta ja muuta henkilöstöä laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla sekä toimia laatukriteereiden mukaisesti.

Voit toimia tilapäisesti laillistetun laboratoriohoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun olet suorittanut kaksi kolmasosaa bioanalytiikan opinnoista.

Neljännen vuoden jälkeen valmistuttuasi osaat toimia kliinisen laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla. Olet syventänyt ja laajentanut osaamistasi valitsemillasi osaamisalueilla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa opinnäytetyön teossa ja valinnaisissa ammattiopinnoissa. Osaat kehittää oman alasi työtehtäviä työyhteisössäsi, moniammatillisissa tiimeissä ja hankkeissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Erikoistumisalat

Bioanalyytikon tutkinnossa ei ole suuntautumispolkuja.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina erilaisia toteutusmuotoja hyödyntäen.

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi bioanalytiikan alueella. Teet opinnäytetyösi yhdessä oman alasi työelämän kanssa. Työn laajuus on 15 opintopistettä. Voit tehdä sen yksin tai parin kanssa. 

Opinnäytetyösi osoittaa, että

  • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
  • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
  • pystyt kehittämään opinnäytetyötäsi saamasi palautteen perusteella

Opinnäytetyön tekeminen sisältää seuraavat vaiheet: ideointi sekä työn suunnittelu, työn toteutus, raportointi ja suullinen esittäminen. Itsenäinen työskentely on olennainen osa opinnäytetyön tekemistä.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Bioanalyytikko (laboratoriohoitaja) toimii perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisissä laboratorioissa. Bioanalyytikkoja tarvitaan myös muissa terveysalan laboratoriotoiminnan osaamista vaativissa laboratoriopalveluissa, kuten lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa, alan yrityksissä tai eläinlaboratorioissa kotimaassa ja ulkomailla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Bioanalyytikkona työskentelet monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä.

Yhteistyökumppanit

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

AMK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. 

Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja muun muassa bioteknologiassa tai terveystieteissä.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3253

Koulutuspäällikkö Kirsi Mansikkamäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 597 0184

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 26.01.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.