Takaisin

Haavahoidon asiantuntija

Haavahoidon asiantuntija

Haavahoidon asiantuntija

30 op

Toteutusaika: 22.9.2016 - 28.9.2017

1 000 (alv. 0%) €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: Haku päättynyt

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on moniammatillisen haavahoidon osaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän hoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen.

 

Koulutuksen käytyään opiskelija

• hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa

• hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon

• ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti

• kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa

• ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa

• ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen

• kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä

• saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

• osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Koulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutuksen alustava sisältö

1. Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen (20 op)
• haavahoidon monitieteellinen lähtökohta
• erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
• haavan paraneminen ja siihen vaikuttavat tekijät
• haavanparanemisen arviointi ja dokumentointi
• haavojen ennaltaehkäisy
• haavahoidon laatu ja sen arviointi
• haavapotilaan elämänlaatu ja omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

2. Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen (10 op)
• näyttöön perustuva haavahoidon kehittäminen
• moniammatillinen yhteistyö haavapotilaan hoidossa
• eettisyys ja kustannusvaikuttavuus haavahoidossa
• konsultatiivinen työote

Opintojen alussa opiskelija tekee oman henkilökohtaisen työelämälähtöisen oppimissuunnitelman. Opiskelu liittyy tiiviisti opiskelijoiden oman haavahoitotyön kehittämiseen. Haavahoidon kehittämisosaaminen linkitetään sekä työelämän että alueen hoitotyön kehittämiseen ja näin se lisää sekä opiskelijan että hänen työyhteisönsä osaamista sekä alueellista ja kansallista vaikuttamista.

Opiskelija voi portfoliotyöskentelyssä osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa ja suunnata siten oppimistaan niihin osa-alueisiin haavahoidon asiantuntijuudessa, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista.

 

Esite (Pdf)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, jalkaterapeutin ja toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Opetusjärjestelyt

Koulutus järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluvat alustavasti seuraavat lähipäivät:

- 22.9.2016

- 5- 6.10.2016

- 10.11.2016

- 1.12.2016

- 2-3.2.2017 (osallistuminen haavapäiville)

- 23.3.2017

- 20.4.2017

- 18.5.2017

- 13–14.9.2017

- 28.9.2017

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti TAMKin pääkampuksella, Kuntokatu 3, Tampere.

Hinta

Opiskelijamaksu on 1 000 € (alv. 0%). Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Hakeminen

Haku on päättynyt.

Valinta

Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, pisteytetään hakijat seuraavien kysymysten perusteella:

Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 5 pistettä)

Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (max. 3 pistettä)

Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.)? (max. 2 pistettä)

Valmistumisen jälkeinen alan työkokemus ___ vuotta ____ kuukautta (alle 1 vuosi = 0 pistettä, 1-2 vuotta = 1 pistettä, yli 2 vuotta =2 pistettä)

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viikon 23 aikana.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Vastuuopettaja Hanna Aho, puh. 050 567 6812

Suunnittelija Katri Viitanen, puh. 050 321 5148

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 04.01.2018